cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Riziko srdecní choroby je nejvyssí v zime

Výzkumníci zjistili, ze riziko srdecních onemocnení je nejvyssí v zimních mesících, avsak nejnizsí v léte podle studie Evropské kardiologické spolecnosti.

Srdecní onemocnení je hlavní prícinou úmrtí v USA, coz zpusobuje v prumeru 193,6 úmrtí na kazdých 100 000 lidí, podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Vzhledem k tomu, ze úmrtí na kardiovaskulární onemocnení mají v zime tendenci být vyssí, vedci ze Svýcarska se rozhodli uskutecnit rozsáhlou studii s cílem zjistit, zda riziko onemocnení srdce má sezónní charakter.

Studie byla provedena pomocí prurezových dat z 10 populacních studií v sedmi zemích. Studie zahrnovaly 107 090 úcastníku ve veku od 35 do 80 let.

Vedci provedli merení úcastníku pro:

  • Krevní tlak
  • Lipidy
  • Hladiny glukózy
  • Index telesné hmotnosti (BMI)
  • Obvod pasu.

Merení byla srovnávána podle sezóny a byla prizpusobena veku, pohlaví a zda úcastník kouril.

Závery analýzy ukázaly, ze mnoho rizikových faktoru srdecních onemocnení, jako je krevní tlak, celkový cholesterol a obvod pasu, byly v lednu a únoru vyssí, avsak v cervenci a srpnu nizsí nez prumer rocne.

Obvod pasu byl v léte o 1 cm mensí nez v zime, zatímco celkový cholesterol byl v léte v prumeru o 0,24 mmol / l nizsí nez v zime.

Výsledky také ukázaly, ze hladiny systolického tlaku v krvi byly v léte nizsí o 3,5 mmHg ve srovnání se zimními mesíci.

Dr. Pedro Marques-Vidal z Ústavu sociálního a preventivního lékarství na Univerzite v Lausanne ve Svýcarsku ríká:

"Prestoze je tento rozdíl pro jednotlivce témer nepodstatný, je pro celou populaci významný, protoze distribuce celého krevního tlaku je posunuta na vyssí hodnoty, coz zvysuje kardiovaskulární riziko.

Vliv sezóny na hladiny krevního tlaku muze mít skutecne velký dopad na kardiovaskulární riziko jako genetické ukazatele krevního tlaku. Duvodem je to, ze spolecný úcinek genetických markeru na krevní tlak je mírný, mezi 2 a 3 mmHg. "

Dr. Marques-Vidal dodává, ze ackoli doslo k sezónní zmene obvodu pasu, prumerný BMI se behem celého roku nezmenil. Nevznikla ani variace hladin glukózy.

"Nemáme zádné jasné vysvetlení pro toto zjistení. Celkový cholesterol se muze v zime zvýsit kvuli zmenám stravovacích návyku," ríká.

"Nevznikla zádná sezónní variace glukózy, pravdepodobne proto, ze nekolik kohort nevybralo vzorky krve v pustu."

Dr. Marques-Vidal dodává, ze jiz byl zahájen dalsí výzkum, který bude zkoumat sezónnost príjmu potravy a muze pomoci tyto vysvetlení vysvetlit.

Ríká, ze existují i ??plány na provedení dalsí studie, která by urcila, zda existují sezónní vzorce rizikových faktoru srdecních onemocnení na jizní polokouli, protoze sezóny jsou obráceny vuci severní polokouli.

Zduraznuje, ze jelikoz zjistení této studie ukazují, ze v zime je riziko srdecních onemocnení zhorseno, lidé potrebují v techto mesících vyvinout zvlástní úsilí k zdravému cvicení a jíst, aby ochránili své zdraví.

Chlamydia: První vakcína na svete v dohledu

Chlamydia: První vakcína na svete v dohledu

Vedci ucinili pokrok smerem k první vakcíne proti chlamýdiím, poté, co odhalily, jak nový antigen redukuje príznaky vyvolané bakterií Chlamydia trachomatis - nejcastejsí prícinou onemocnení. Výzkumníci identifikovali antigen, který snizuje príznaky bakterie chlamydia C.

(Health)

Omega 3 muze pomoci zlepsit detské dovednosti ctení

Omega 3 muze pomoci zlepsit detské dovednosti ctení

Nový výzkum z Velké Británie naznacuje, ze uzívání omega-3 mastných kyselin v denní dávce DHA by mohlo být jednoduchým a úcinným zpusobem, jak zlepsit ctení a chování u zdravých detí, které mají nedostatecné výsledky. Alex Richardson, vedoucí výzkumný pracovník Centra pro zásahy na základe dukazu na Oxfordské univerzite, a kolegové, oznámili výsledky studie DHA Oxford Learning and Behavior (DOLAB) ve studii, která byla publikována online v casopise open access PLoS ONE dne 6. zárí.

(Health)