cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je skóre Gleason?

Obsah

 1. Co je to?
 2. Výsledek
 3. Úcinky na lécbu
 4. Dalsí zpusoby merení rakoviny prostaty
Vetsina lidí, u kterých byla diagnostikována rakovina prostaty, bude chtít vedet, jak rychle vyresí svuj výhled a lécebný plán. Skóre Gleason hraje dulezitou roli pri rozhodování o techto dvou vecech.

Kdyz lékar diagnostikuje rakovinu prostaty, provede se biopsie rakovinných bunek v prostatu. Poté bude skóre Gleasonu pouzito k vysvetlení výsledku.

Skóre Gleason se také pouzívá k urcení, jak agresivní je rakovina a jaký bude nejlepsí prubeh lécby.

Co je to?


Skóre Gleason merí prubeh rakovinných bunek z normálních na nádorové.

Gleasonovo skóre je klasifikacní systém vyvinutý v sedesátých letech patologem zvaným Donald Gleason.

Gleason vypracoval, ze rakovinové bunky spadají do peti rozdílných vzorku, protoze se mení z normálních bunek na nádorové bunky. Jako výsledek, on urcil, ze by mohli být zaznamenány na stupnici od 1 do 5.

Bunky, které mají skóre 1 nebo 2, se povazují za nádorové bunky nízké kvality. Ty mají tendenci vypadat podobne jako normální bunky.

Bunky nejblíze 5 jsou povazovány za vysoce kvalitní. Ve srovnání s bunkami s nizsím stupnem tolik zmenilo, ze jiz nevypadají jako normální bunky.

Jak je skóre Gleason vyreseno?

Skóre Gleason je urceno výsledky biopsie.

Behem biopsie provádí lékar vzorky tkáne z ruzných oblastí prostaty. Nekolik vzorku se odebírá, protoze rakovina není vzdy prítomná ve vsech cástech prostaty.

Po vysetrení vzorku pod mikroskopem dokáze lékar dve oblasti, které mají nejvíce rakovinných bunek. Skóre Gleason je prideleno kazdé z techto oblastí, zvlást. Kazdá je dána skóre mezi 1 a 5. Tyto se potom shromázdí, aby získaly kombinované skóre, casto oznacované jako soucet Gleason.

Ve vetsine prípadu je skóre Gleason zalozeno na dvou výse popsaných oblastech, které tvorí vetsinu nádorové tkáne.

Existují vsak nekteré výjimky, pokud jde o zpusob zpracování skóre.

Kdyz vzorek biopsie má bud velké mnozství rakovinných bunek nebo vykazuje tri ruzné typy stupnu, je skóre Gleason upraveno tak, aby odrázelo, jak je rakovina povazována za agresivní.

Výsledky: Co to znamenají?

Kdyz lékar rekne osobe, co je jejich skóre Gleason, bude to mezi 2 a 10. Ackoli tomu tak není vzdy, cím vyssí je skóre, tím je agresivnejsí rakovina. Typicky nizsí skóre znamená méne agresivní rakoviny.

Ve vetsine prípadu se skóre pohybuje mezi 6 a 10. Vzorky biopsie, které mají skóre 1 nebo 2, se nepouzívají velmi casto, protoze nejsou obvykle prevládajícími oblastmi rakoviny.

Gleason skóre 6 je obvykle nejnizsí mozný výsledek. Rakovina prostaty se skóre 6 je popsána jako dobre diferencovaná nebo nízká. To znamená, ze rakovina pravdepodobne roste a pomalu se sírí.

Skóre mezi 8 a 10 se oznacují jako spatne diferencované nebo spickové. V techto prípadech se rakovina pravdepodobne sírí a rychle narustá. Skóre 9 a 10 má dvakrát vetsí pravdepodobnost rustu a sírení rychleji nez skóre 8.

V prípade skóre 7 mohou být výsledky jedním ze dvou zpusobu:

 • 3 + 4 = 7
 • 4 + 3 = 7

Toto rozlisení ukazuje, jak agresivní je nádor. Skóre 3 + 4 má obvykle dobrý výhled. Skóre 4 + 3 pravdepodobne roste a rozsiruje se ve srovnání se skóre 3 + 4, ale je méne pravdepodobné, ze roste a sírí nez skóre 8.

V nekterých prípadech muze osoba získat více skóre Gleason. To proto, ze stupen se muze lisit mezi vzorky v rámci stejného nádoru nebo mezi dvema nebo více nádory. V techto prípadech je lékar pravdepodobné, ze pouzije nejvyssí skóre jako vodítko pro lécbu.

Dalsí zpusoby merení rakoviny prostaty

Gleasonova stupnice je pro lékare velmi dulezitá, kdyz se rozhodnou pro nejlepsí moznosti lécby. Existují vsak dalsí faktory a seskupení, které jim pomohou.

Mezi dalsí úvahy patrí:


Existují dalsí faktory, které pomáhají urcit plán lécby rakoviny prostaty, vcetne hladin PSA v krvi a výsledku biopsie.
 • výsledky rektální vysetrení
 • hladinu PSA v krvi jednotlivce
 • výsledky zobrazovacích testu
 • pocet vzorku biopsie, které obsahují rakovinu
 • zda se rakovina rozsírila za prostatu
 • kolik z kazdého vzorku tkáne tvorí rakovina
 • zda se rakovina nachází na obou stranách prostaty

Nedávno výzkumníci zjistili dalsí skupiny, které se nazývají klasifikacní skupiny. Tyto skupiny hodnocení pomáhají resit nekteré problémy s systémem Gleason.

V soucasné dobe je nejnizsí Gleason skóre, které je dáno 6. Teoreticky se vsak stupne Gleason pohybují od 2 do 10.

Nejnizsí hlásené skóre 6 zpusobuje, ze nekterí lidé si myslí, ze jejich rakovina je uprostred stupnice. V dusledku toho se pravdepodobneji obávají a chtejí lécbu hned.

Jak je popsáno výse, skóre Gleason se nejcasteji delí na tri skupiny: 6, 7 a 8-10.

Tato seskupení není zcela presná, jelikoz skóre Gleason 7 se skládá ze dvou stupnu, 3 + 4 a 4 + 3. V rámci této skupiny má 4 + 3 horsí výhled nez 3 + 4.

Podobne Gleason skóre 9 nebo 10 mají horsí výhled nez Gleason skóre 8, ackoli je ve stejné skupine.

Novejsí seskupení jsou lépe srozumitelné pro lécení jedince a presnejsí z hlediska výhledu a lécby.

Následuje rozdelení nových skupin. Skóre 1 je povazováno za nejlepsí a skóre 5 je povazováno za nejhorsí.

 • trída 1 = Gleason 6 (nebo méne)
 • skupina 2 = Gleason 3 + 4 = 7
 • trída 3 = Gleason 4 + 3 = 7
 • trída 4 = Gleason 8
 • skupina 5 = Gleason 9-10

Úcinky na lécbu

Gleasonovo skóre a podobné seskupení pomáhají lékari poskytnout vyhlídce a lécebný plán jednotlivci. Tyto informace a dalsí faktory se pak spolecne pouzívají k vedení rozhodnutí o lécbe.

U nizsích skóre Gleason se lécba pravdepodobne skládá z:

 • aktivní pozorování, kde vek a celkový zdravotní stav cloveka pomáhá urcit, kdy je lécena jejich rakovina
 • radikální chirurgie prostatektomie k odstranení prostaty
 • radioterapie

U vyssích skóre Gleason a pokrocilejsích stadií rakoviny muze lécba sestávat z kombinace následujících:


Pokrocilejsí rakoviny mohou být léceny chirurgickým zákrokem, radiacní terapií nebo chemoterapií.
 • radikální prostatektomii
 • pouze brachyterapie
 • pouze externí zárení paprsku
 • brachyterapie a vnejsí zárení paprsku
 • zapojení do klinické studie s novejsími lécbami
 • aktivní dohled
 • chemoterapie
 • hormonální terapie
 • operace k lécbe príznaku rakoviny

Brachyterapie je forma radiacní terapie, pri níz je zárením podáváno prostatum umístením malých radioaktivních semen prímo do prostaty. To je také odkazoval se na jak vnitrní radiacní terapie.

Externí paprskové zárení zahrnuje pouzití stroje, které zaostrí paprsky zárení na prostatu z vnejsí strany tela.

Lidé s rakovinou prostaty budou moci s lékarem diskutovat o moznostech lécby, aby se rozhodli pro ne nejlepsí.

Africtí dospívající chybejí na globálních zlepseních v oblasti zdraví a vzdelávání

Africtí dospívající chybejí na globálních zlepseních v oblasti zdraví a vzdelávání

Prestoze dospívající lidé se v posledních dvou desetiletích tesily z pokroku v oblasti vzdelávání a verejného zdraví, zpráva UNICEF nazvaná "Progress for Children" ukazuje, ze desítky milionu adolescentu jsou stále bez vzdelání a kazdorocne zemre více nez 1 milion lidí. Podle zprávy je nejnárocnejsím místem pro dospívající zít v subsaharské Africe.

(Health)

84% anesteziologu, kterí se podíleli na chirurgických katastrofách

84% anesteziologu, kterí se podíleli na chirurgických katastrofách

Podle výsledku pruzkumu publikovaného v breznovém vydání Anestézie a analgezie, oficiálního casopisu Mezinárodní anestezové výzkumné spolecnosti (IARS), bylo více nez 80% anesteziologu zapojeno do smrtelného nebo vázného incidentu pacienta behem chirurgického zákroku . Nový výzkum naznacuje, ze tyto katastrofické události mohou mít znacné a trvalé úcinky na anesteziologové a dalsí odborníky, kterí by mohli vyuzít cas a podporu, aby se z této události zotavili.

(Health)