cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vadná produkce energie v mozkových bunkách vede k poruchám ucení

Dysfunkcní mitochondrie v mozkových bunkách mohou vést k poruchám ucení podle nové studie z Molecular Cell.
Spojení mezi dysfunkcními mitochondriemi a Parkinsonovou chorobou je známo, ale tato nová studie, vedená neurologikem Patrikem Verstrekenem z VIB (Flanderský institut pro biotechnologie) a KU Leuven, odhalila, ze je prítomna i v dalsích poruchách mozku.
Patrik Verstreken (VIB / KU Leuven) uvedl:

"Tento objev ukazuje, ze produkce energie v mozkových bunkách je základem ruzných poruch mozku. Doufáme, ze lepsí pochopení mechanismu pouzívaných bunkou k udrzení optimální úrovne energie v dlouhodobém horizontu vede k lékarským aplikacím, které jim zabranují nebo lécí nemoci. "

Dysfunkcní mitochondrie je toxická

Je dulezité, aby zdravý mozek mel dobre fungující mitochondrie - organely, které produkují energii v bunkách.
Energii nezbytnou pro komunikaci mezi mozkovými bunkami zajistují mitochondrie. To je dulezité pro prenos podnetu a signálu a tím pro optimální fungování tela.
Predchozí studie prokázaly, ze v mnoha prípadech jsou Parkinsonova choroba a dysfunkcní mitochondrie spárovány dohromady.
Dodatecne, bunka úcinne nevykazuje dysfunkcní mitochondrie, coz komplikuje fungování jiných zdravých mitochondrií a vede k nedostatecné výrobe energie v bunce.
"Mohou být srovnávány s vadným motorem, který vydává toxické výpary," uvedli vedci.

Mozkové bunky spoustejí znicení dysfunkcních mitochondrií

Mechanismus, kterým mozkové bunky spoustejí destrukci dysfunkcních mitochondrií, analyzovali vedci VIB z Leuvenu Patrik Verstreken, Dominik Haddad a Vanessa Morais.
Komunikace mezi mozkovými bunkami se obnoví po spustení mechanismu, vysvetlují autori.
Tento mechanismus je nejenom vadný pri Parkinsonove nemoci, ale i v konkrétních prípadech s mentálním postizením, uvedli vedci, kterí byli prekvapeni zjistením.
Tato studie demonstruje sirsí význam mitochondrií pro optimální fungování naseho mozku.
Autori doufají, ze jejich nález bude nakonec hrát roli v prevenci ruzných poruch mozku.

Výzkum mozku je nezbytný

V Evrope jeden z 3 lidí trpí poruchou mozku v urcitém okamziku svého zivota. Kazdý ví alespon jednu osobu s mozkovou príhodou, at uz jde o demenci, schizofrenii nebo mentální postizení.
"Kazdá z techto onemocnení proniká do jádra cloveka," uvedli odborníci a mají významný vliv na pacienta i jeho rodinu.
Brainové poruchy pricházejí také s ekonomickým postizením - v Evrope se kazdorocne vynakládá priblizne 800 miliard EUR na pokrytí zdravotních potreb pacientu.
Bart De Strooper (VIB / KU Leuven):
"Mysl je rozhodující pro utvárení toho, kdo jsme, ale z vedeckého pohledu je to nevyhranené území." Tento výzkum je dulezitým dílem slozité hádanky.Výzkum mozku je nezbytný zejména proto, ze mozkové poruchy vázily tak tezce na pacienty, jejich rodiny a spolecnost. Jsem potesen, ze kveten 2013 byl oznacen za Evropský mesíc mozku. "

Napsal Sarah Glynn

Bifosfonáty související s poskozením kostí, kloubu a bolesti svalu - výstrahy FDA

Bifosfonáty související s poskozením kostí, kloubu a bolesti svalu - výstrahy FDA

Úrad pro potraviny a léciva (FDA) lékarum pripomíná vazbu mezi uzíváním bisfosfonátu a zvýseným rizikem, ze se casto setká s bolestí kostí, kloubu a / nebo muskuloskeletální bolesti. Predepsaná informace pro vsechny bisfosfonáty jiz obsahuje varování pred tezkou muskuloskeletální bolestí, informuje FDA.

(Health)

Výzkum ve vývoji makulární degenerace získává podporu z velkých studií genu

Výzkum ve vývoji makulární degenerace získává podporu z velkých studií genu

Závery rozsáhlé studie genu jsou velkým krokem vpred pro výzkum vekové makulární degenerace - hlavní prícinou ztráty zraku ve veku nad 50 let. Výzkumníci zjistili 52 bezných a vzácných genetických variant spojených s AMD - hlavní prícinou ztráty zraku ve veku nad 50 let. Vekem podmínená makulární degenerace (AMD) je progresivní ocní onemocnení, které poskozuje makulu - malou oblast sítnice, která je potrebná pro ostré centrální videní.

(Health)