cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Otcové s depresí - kdo by mohl vyuzít screeningu?

Následná studie vysetrovatelu lékarské skoly NYU odhaluje, ze ackoli nekolik výzkumných studií demonstruje cetné negativní dopady materské deprese a depresivních príznaku na vývoj a zdraví detí, existuje vázný nedostatek informací o depresivních symptomech u otcu . Studie byla zverejnena v on - line online vydání z února 23 Zivotopis zenské a detské.
Koncem roku 2011 studie vedená Michálem Weitzmanem, profesorem pediatrie a medicíny zivotního prostredí a jeho kolegy poprvé poprvé zjistila, ze deti s otci, kterí meli depresivní symptomy, mely zvýsené míry dusevních zdravotních problému. Zjistili, ze:

  • 25% detí s matkou i otcem s depresivními príznaky melo dukaz o behaviorálních nebo emocních problémech.
  • 20% detí, jejichz matka mela depresivní príznaky.
  • 15% detí, jejichz otec mel depresivní príznaky.
  • A 6% detí, jejichz matka a otec nemeli depresivní príznaky.
Weitzman, vysvetlil:
"Zatímco zjistení zvýsených výskytu problému dusevního zdraví u detí, jejichz otcové meli depresivní symptomy, nebylo prekvapivé v nasí predchozí studii, skutecnost, ze zádné predchozí rozsáhlé studie tuto otázku nezkoumaly, je skutecne pozoruhodná, stejne jako zjistení, ze jeden z kazdé ctyri deti s matkou i otcem se symptomy deprese mají problémy s dusevním zdravím. "

Podle Weitzmana závery zduraznují:
"... naléhavou potrebu uznat roli otcu v zivote detí a rodin v formulaci a provádení klinické a verejné politiky, dále zkoumat zpusoby, jimiz dusevní zdraví otcu ovlivnuje zdraví a funkci detí naseho národa, a strukturovat nase zdravotní a lidské sluzby tak, abychom identifikovali a úcinne lécili otce, kterí jsou depresivní nebo trpí jinými problémy dusevního zdraví. První krok je zjistit, který otcové naseho národa je vystaven zvýsenému riziku deprese, coz je hlavní duvod, proc jsme provedla soucasnou studii. "

Pri pouzití rozsáhlého a reprezentativního vzorku 7 247 domácností v USA (ve kterém zily matky, otcové a deti) je soucasná studie první, která zkoumá charakteristiky otcu, které jsou nezávisle navázány na zvýsené míry symptomu deprese. Vedci zjistili, ze 6% vsech otcu melo skóre, které naznacovalo, ze mají depresivní symptomy.
Aby bylo mozné identifikovat faktory nezávisle spojené se zvýsenou mírou depresivních príznaku otce, vedci jiz dríve pouzívali siroce pouzívaná opatrení telesného a dusevního zdraví matek, otcu a detí a nekolik dalsích rodinných a detských charakteristik, jako je rasa, detský vek, dosazení vzdelání, veku matky a otcovství a rodinného stavu.
Tým objevil následující faktory nezávisle spojené s vyssími hodnotami depresivních symptomu otce:
  • Zijící v chudobe - ??1,5 krát castejsí nez zít v chudobe
  • Nezamestnanost otcovství - 6,50 krát castá
  • Zivot s dítetem se speciálními potrebami zdravotní péce - 1,4 krát castejsí
  • Chudé otcovské fyzické zdraví - 3,31 krát casté
  • Zijící s matkou s depresivními príznaky - 5,75 krát castejsí
Prestoze výsledky chudoby, mít díte se speciálními potrebami péce a bydlet s matkou s depresivními príznaky nejsou neocekávané, vedci nyní zjistili, ze nejsilnejsím predpovedcem depresivních symptomu je skutecne nezamestnanost otce. Toto jedinecné zjistení má vázný dopad na zdraví a rozvoj detí, zejména v dobe mimorádne vysoké míry nezamestnanosti.
Dr. Weitzman rekl:
"Zjistení uvedená v aktuálním dokumentu ukazují faktory, které by mohly pomáhat pri" identifikaci otcu, kterí by mohli mít prospech z klinického screeningu deprese, a veríme, ze výsledky jsou obzvláste významné vzhledem k soucasné financní krizi a soubeznému nárustu nezamestnanosti v USA.
Dulezitá je i skutecnost, ze zijící s matkou, která má depresivní symptomy, je spojena s témer tak velkým a zvýseným poctem otcovských depresivních symptomu, jako je otcovská nezamestnanost. Otcové hrají zásadní roli v zivote detí a rodin a jsou prílis casto zapomínáni v nasem úsilí pomoci detem. Tato nová zjistení, doufáme, budou uzitecná pro velmi potrebné úsilí vyvinout strategie pro identifikaci a lécbu velkého poctu otcu s depresí. "

Spoluautori studie zahrnují David G. Rosenthal, BA, Nicole Learned, BA, Ying Hua Liu, MD, MPH a Michael Weitzman, MD, oddelení pediatrie, vsechny NYU lékarské fakulty.
Napsal Grace Rattue

Dokázete porazit jet lag s aplikací pro smartphone?

Dokázete porazit jet lag s aplikací pro smartphone?

Ti z vás, kterí se nekdy nacházeli na dálkových linkách, pochopí frustraci jet lag. Nyní vysetrovatelé z University of Michigan vytvorili aplikaci pro iPhone, která ríká, ze nabízí "zkratky", které pomáhají cestujícím prizpusobovat se ruzným casovým pásmum efektivne a rychle. Vedci této studie, Kirill Serkh a Daniel B.

(Health)

Expozice bakterií Staph by mohla vést k lupusu

Expozice bakterií Staph by mohla vést k lupusu

Výzkum Mayo Clinic ukázal, ze chronické vystavení i malým mnozstvím bakterií Staphylococcus aureus (staph), které se casto vyskytují na kuzi nebo v nosu, by mohlo predstavovat rizikový faktor pro rozvoj chronického zánetlivého onemocnení lupus. Studie je zverejnena online v srpnovém vydání The Journal of Immunology.

(Health)