cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rodinná péce spojená s delsí délkou zivota

Nová americká studie vedená výzkumnými pracovníky spolecnosti Johns Hopkins je v rozporu s dlouhodobými názory, ze stres péce vede k predcasnému úmrtí a místo toho ukazuje, ze pecovatelé o rodinu zijí o 9 mesícu déle nez nezajistovatelé.

Vedoucí autor Dr. David L. Roth, reditel Johns Hopkins University Center pro stárnutí a zdraví, a kolegové o svých zjisteních informují v nejnovejsím online vydání Americký zurnál epidemiologie.

V komentári k nálezum Dr. Roth ríká:

"Péce o chronicky nemocného cloveka ve vasí rodine je casto spojena se stresem a péce byla dríve spojena se zvýsenou mírou úmrtnosti. Nase studie poskytuje dulezité nové informace o otázce, zda jsou neformální rodinné péce zodpovedné za vyssí nebo nizsí úmrtnost míry, jak navrhuje nekolik konfliktních predchozích studií. "

Studie porovnávala více nez 3 500 rodinných opatrovatelu se shodným poctem osob bez péce a zjistila, ze péce o chronicky nemocného nebo zdravotne postizeného clena nejenze nezvýsila zdravotní riziko, ale také byla spojena s 18% nizsím rizikem úmrtí 6leté období studie.

Údaje pro studii pocházejí z kohorty více nez 30 000 osob ve veku 45 let a starsích, kterí se zúcastnili studie "Duvody geografických a rasových rozdílu v mozkové príhode" (REGARDS).

Výzkumníci peclive porovnávali pecovatele s nezaraditmi pomocí opatrení zalozených na 15 spolecných promenných pokrývajících obvyklé demografické údaje, jako je vek, pohlaví a vzdelání, historie zdraví a zdravotní chování.

"Jedinecné a inovativní" metody

Dr. Roth ríká, ze jejich studie je první svého druhu, která poukazuje na úmrtnostní efekt pro pecovatele, kterí pouzívají tento prístup s "propojeností", jak vysvetluje:

"I kdyz nase nálezy nejsou zcela nové, pouzívaly jsme statistické metody jedinecné a inovativní a nasi rozsáhlou národní databázi, která zahrnovala velké mnozství afroamerických opatrovníku, je tím, co opravdu rozdeluje nás výzkum."

On ríká, ze také nenalezli výjimky z celkového nálezu, kdyz zkoumali podskupiny pecovatelu:

"Nenasli jsme zádnou podskupinu osetrovatelu ve vzorku REGARDS, který se jeví jako zranitelný vuci zvýseným rizikum úmrtnosti. Patrí sem nase analýzy vsech osob, které se starají o zacházení s manzelem, ao manzelech, kterí se zabývají pécí o manzelky, kterí hlásili, ze zazívají nejakou péci.

Pokud nic, Dr. Roth ríká, ze mnozí z osetrovatelu hlásili zvýsené sebevedomí a získali vdecnost a uznání od rodinných príslusníku, kterým se starali.

"Takze kdyz se péce deje dobrovolne, na zvládnutelných úrovních a s jednotlivci, kterí jsou schopni vyjádrit vdecnost, je rozumné ocekávat, ze v takových situacích se mohou projevit prínosy pro zdraví," vysvetluje.

Neúplný obrázek

Nicméne upozornuje, ze nemeli úplný obrázek o príjemcích péce, jako je jejich funkcní stav nebo typ péce, kterou obdrzeli, takze by mohlo být, ze dalsí analýza s takovými daty by mohla najít nekteré podskupiny rodinných pecovatelu vyssí riziko úmrtí.

Navrhuje vsak, aby bylo mozné zvládnout nebo zabránit extrémnímu stresu a ze zdravotní péce muze skutecne prinést zdravotní péci jak pecovateli, tak osobe, kterou pecují, vcetne zvýsení délky zivota pro pecovatele.

"Negativní ohrození verejného zdraví a médií v souvislosti s rizikem rodinné péce muze zpusobit zneuzití sluzeb tím, ze portrétní péci povazuje za nebezpecné a mohlo by odradit cleny rodiny od toho, aby mohli prijímat, co muze být velmi uspokojivá a zdravá rodinná role," dodává.

Tým pozaduje dalsí studie týkající se dospelých detí, které pecují o rodice, protoze tato podskupina roste a je ve velké míre podhodnocena ve srovnání s pecovateli, kterí se starají o manzelky.

Odhady americké komise pro dlouhodobou péci naznacují, ze opatrovníci rodiny poskytují kazdý rok péci a podporu ve výsi 450 miliard dolaru. Poptávka po pecovatelských sluzbách starsím osobám roste s tím, jak populace stárne, ale existuje i rostoucí nedostatek pecovatelu.

Nedávná zpráva od AARP naznacuje, ze rodina a prátelé, kterí se budou starat o Americké Baby Boomers, jak se stanou ve svých 80 letech, budou méne nez polovina tak hluboká, jakou je dnes.

Prostredky od Národního ústavu neurologických poruch a mrtvice a oddelení zdravotnictví a humanitních sluzeb pomohly financovat studium.

Príjemná procházka muze zvýsit náladu, psychickou pohodu

Príjemná procházka muze zvýsit náladu, psychickou pohodu

Pravidelné cvicení se povazuje za klícové pro zlepsení a udrzení fyzického zdraví. Pokud jde o psychické zdraví, vsak nový výzkum naznacuje, ze nemusíte zasahovat do telocvicny, abyste získali odmeny. Vedci tvrdí, ze zapojení se do lehké fyzické aktivity, jako je uvolnená chuze, muze podporit subjektivní blahobyt.

(Health)

Hrubé prírustek hmotnosti fruktózy je stejný jako ostatní sacharidy

Hrubé prírustek hmotnosti fruktózy je stejný jako ostatní sacharidy

Fruktóza nezvysuje váhu ve srovnání s jinými druhy sacharidu, uvádí kanadstí vedci v Annals of Internal Medicine. Zjistili, ze trochu extra fruktózy pridané do potravin nezpusobilo zvýsení hmotnosti, pokud úcastníci snízili ekvivalentní celkové mnozství kalorií z jiných sacharidu.

(Health)