cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rozsáhlé hladiny TB odolné proti drogám jsou alarmující

Tuberkulóza, která je odolná vuci lécivum první linky a druhé rady, se stává stále castejsí, ohlásil mezinárodní tým odborníku Lancet dnes. Popsali úrovne siroce odolné TB jako "alarmující". Bylo zjisteno, ze 43,7% prípadu tuberkulózy (tuberkulózy) v osmi zemích je rezistentní alespon na jednu druhou lécbu.
Ve spojeném komentári ve stejném casopise Sven Hoffner z svédského Institutu pro kontrolu prenosných nemocí napsal: "Vetsina mezinárodních doporucení pro kontrolu TBC byla vytvorena pro výskyt tuberkulózy MDR az okolo 5% .Nyní vsak celíme prevalence az deseti v nekterých místech, kde témer polovina pacientu s infekcní chorobou prenásí kmeny MDR. "
TB odolná proti drogám je mnohem tezsí a výrazne drazsí na lécbu - je to obvykle i smrtící. Autori jsou obzvláste znepokojeni nad výrazne odolnou tuberkulózou v oblastech sveta, kde jsou zdroje nedostatecné.
Vzhledem k tomu, ze tuberkulóza rezistentní vuci lékum se stává více rozsírenou, bude i rezistence vuci lékum druhé rady. Zpráva zverejnená v New England Journal of Medicine v cervenci 2012 informovala, ze 10% vsech prípadu tuberkulózy v Cíne je rezistentní vuci drogám.

Podle vedoucího autora, Tracy Dalton, z CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí), byla ve 77 zemích po celém svete hlásena znacne odolná TB. Nikdo si není jist, jak rozsírený je.
Dalton a tým shromázdili údaje z populacních zdroju z ruzných verejných a soukromých zdroju, aby zjistili, jak siroce rozsírená TB odolná proti drogám je v Thajsku, Jizní Koreji, Jizní Africe, Rusku, Filipínách, Peru, Lotyssku a Estonsku. Jejich studie, nazývaná PETTS (Konzervování efektivní lécby TBC studie), také stanovila k urcení, které rizikové faktory jsou spojeny s infekcí TBC.
V laboratorích CDC v USA bylo testováno 11 lécivých prípravku první linky a druhé rady antituberkulózy u izolátu z 1 278 dospelých z osmi zemí.
Zjistili, ze:

 • 44% izolátu bylo rezistentních vuci jakémukoli druhotnému léku. Odpor se pohyboval od 62% v Lotyssku az po 33% v Thajsku.

 • U jedné petiny vsech prípadu byla rezistence na alespon jednu druhou intravenózní lécbu (injekce). Odpor se pohyboval od 47% v Lotyssku az po 2% na Filipínách.

 • Témer 13% vsech prípadu bylo rezistentních na fluorochinolon. Odpor se pohyboval od 32% v Jizní Koreji po 7% na Filipínách

 • 6,7% vsech pacientu melo znacne TB odolné proti drogám. Prevalence v Rusku na 11,3% av Jizní Koreji na úrovni 15,2% presáhla dvojnásobek hodnoty 5,4%, kterou odhadovala Svetová zdravotnická organizace (WHO)

 • Drívejsí pacienti byli ctyrikrát casteji infikováni siroce lécivou TB

 • Pacienti, kterí v minulosti uzívali lécivou látku druhého rádu, byli nejpravdepodobneji pozdeji nakazeni TB, která byla rezistentní vuci lécivum druhé rady
Výzkumníci také zjistili, ze zneuzívání alkoholu, které bylo ve vezení, nezamestnanosti a kourení, bylo spojeno s odolností proti injekcním lékum druhé rady. Dalton uvedl, ze "sociální faktory by mely být zohledneny pri rízení TBC".
Sven Hoffner dodal:
"Tyto výsledky ukazují, ze XDR TB je stále více duvodem k obavám, zejména v oblastech, kde je výskyt TBC MDR vysoká. Nicméne informace nejsou dostatecné k tomu, aby poskytly jasný pohled na celosvetovou distribuci a skutecnou velikost XDR TBC.
Aktualizované informace o MDR TB a vysetrování trendu jsou naléhave potrebné ... zejména proto, ze skutecný rozsah záteze MDR a XDR tuberkulózy muze být podcenován a zdá se, ze se rychle zvysuje. "

Co je rozsáhlá tuberkulóza rezistentní na léky (XDR-TB)?

Rozsáhlé tuberkulóza odolná proti lékum, také známý jako XDR-TB je typ tuberkulózy zpusobené bakteriemi, které vyvinuly rezistenci na nekteré z nejsilnejsích léku pouzívaných k lécbe TBC.
Extrémní rezistence na léky, vysvetlují odborníci, vznikla kvuli spatnému rízení lidí infikovaných TB (MDR-TB) odolných vuci více lécivum. Dokonce byly kritizovány i oblasti na svete s vynikajícími sluzbami verejného zdraví; v únoru 2012 byla Evropská unie kritizována za to, ze nesplnila mezinárodní standardy pri rízení prípadu tuberkulózy.
Podle Svetové zdravotnické organizace je priblizne jedna tretina svetové populace infikována tuberkulózními bakteriemi. To neznamená, ze jedna tretina sveta je nemocná TBC. Bakterie se musí stát aktivní, aby zpusobily onemocnení. TBC bakterie se stávají aktivními, kdyz imunitní systém tela oslabí, coz muze nastat u infekce HIV, nekterých zdravotních stavu nebo v pokrocilém veku. Lidé s diabetem mají ctyrnásobné riziko onemocnení TBC ve srovnání se zbytkem populace.
Tuberkulóza je obvykle lécena prvními léky proti TBC. Nesprávné pouzití nebo spatné rízení techto léciv podporuje rozvoj TB odolné vuci více lékum.

TBC odolná vuci ruzným lékum je tezsí lécit a vyzaduje léky druhé rady. Jsou to mnohem nákladnejsí a mají vedlejsí úcinky.
Zneuzívání nebo spatné zacházení s léky druhé rady vede k vývoji XDR-TB.
U XDR-TB je vetsina léku druhé rady neúcinná.
Soucasné vyssí nez ocekávané míry rozsáhlé TB odolné vuci drogám jsou "alarmující", protoze:
 • Pokud by doslo k epidemii s XDR-TB (extenzivne TB odolná proti drogám), byl by výber lécby velmi omezen

 • Vsechny prínosy v boji proti TB související s HIV / AIDS by mohly být ztraceny
Odborníci tvrdí, ze správná správa TBC, která zahrnuje správné uzívání prvních a druhých léku, je zásadní.
V clánku publikovaném dnes v PLOS Medicine, autori uvádejí, ze s cílem zlepsit míru prezití u pacientu s TB s více lécivými úcinky, je dulezité pouzívat novejsí léky, vetsí pocet úcinných léku a mít delsí lécebné rezimy.
Mezi príklady prvotrídních léku proti tuberkulóze patrí:
 • Ethambutol
 • isoniazid
 • pyrazinamid
 • rifampicin
Mezi príklady léku proti tuberkulóze druhé rady patrí:
 • aminoglykosidy
 • polypeptidy
 • Fluorochinolony
 • thioamidu
Napsal Christian Nordqvist

Teen dívky: obezita spojená s nizsí akademickou výkonností

Teen dívky: obezita spojená s nizsí akademickou výkonností

Obezita s sebou nese mnoho zdravotních rizik, jako jsou kardiovaskulární onemocnení, prediabetes a mnoho druhu rakoviny. Nyní vsak nová studie nalezla vazbu mezi obezitou u dívek a nizsí akademickou úrovní po celou dobu jejich dospívání. Vedci z ruzných univerzit ve Velké Británii zverejnili výsledky svého studia v Mezinárodním zurnálu obezity a ríkají, ze je to první komplexní studie, která se zabývá vztahem mezi obezitou a akademikem v dospívání.

(Health)

Opice se narodily z kmenových bunek

Opice se narodily z kmenových bunek

Narození trí opic z výzkumného programu o kmenových bunkách je povazováno za významný prulom v genetickém inzenýrství. Zdá se, ze kmenové bunky mysí pouzívané ve studiích casto pouzívají jiný vývojový proces, který byl dríve povazován za identický s primátem a clovekem. Vedci otevreli okno nové strategii, která se zdála být mimo dosah jiz více nez deset let.

(Health)