cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení není vzdy nejlepsí vec pro vase srdce

Cvicení a její prínosy pro zdraví srdce jsou samozrejme dobre zdokumentovány. Ale existují nekteré prípady, kdy intenzivní cvicení muze být skutecne smrtící.
Nový výzkum zkoumá prípady, kdy extrémní aktivita muze být skodlivá pro srdce.

Normálne, udrzení kondice díky cvicení pomáhá udrzet velké mnozství onemocnení.

Osvedcené výhody cvicení zahrnují snízení rizika vzniku cukrovky typu 2, hypertenze, osteoporózy a rakoviny tlustého streva.

Pridané do tohoto seznamu jsou zretelnejsí prínosy: snízení hmotnosti, snízení krevního tlaku a pokles lipoproteinu s nízkou hustotou (LDL) nebo "spatného" cholesterolu.

Úcinek jediného cvicebního programu na nekterý z výse uvedených rizikových faktoru muze být malý, ale pokud je úcinek prijat jako celek a kombinován s dobrou výzivou, pozitivní dopady na celkové zdraví jsou obrovské.

Nicméne, Dr. Jeffrey Towbin a jeho tým v Cincinnati Children's Hospital Medical Center nedávno vysetrovaly situace, kdy vytrvalostní cvicení muze mít vázné dusledky.

Studie, publikovaná v Americký zurnál fyziologie - srdecní a obehová fyziologie, zkoumali úcinky vytrvalostního cvicení na arytmogenní ventrikulární kardiomyopatii.

Arytmogenní ventrikulární kardiomyopatie

Arytmogenní ventrikulární kardiomyopatie (AVC) je vzácná porucha, ale také nejbeznejsím stavem, který zpusobuje náhlou srdecní smrt behem záchvatu intenzivního cvicení. Nejvíce znepokojive muze být asymptomatické az do okamziku závazného srdecního kolapsu.

AVC je genetická porucha, která ovlivnuje strukturální integritu srdecní steny.

Bunky ve stene srdce jsou propojeny bílkovinami nazývanými desmosomy. Kdyz se pod nátlakem - napr. Pri intenzivním cvicení - muze zvetsit stena srdce. Desmosomové vazby jsou zodpovedné za udrzení struktury srdcové steny neporusené.

Desmosomy sestávají z ruzných proteinových stavebních bloku. V AVC existují defekty v jednom nebo více z techto desmosomových proteinu. Vadné soucásti zabranují desmosomum úspesne drzet srdcovou stenu dohromady.

U pacienta AVC behem cvicení spojí vazby srdecních bunek zpusobem umoznujícím vytvárení mezer mezi bunkami. Tkán jizvy se vytvárí mezi bunkami. Tato jizva tkáne dále oslabuje schopnost srdce drzet se pod ohnem.

Role desmoplakin

Jednou z zivotních slozek desmosomu je protein, desmoplakin. Predchozí studie pouzívající mysi s mutovanými formami desmoplakin ukázaly, ze mysi mají podobné príznaky jako lidské AVC.

V rámci této studie tým Dr. Towbin zkoumal úcinek intenzivního cvicení na tyto konkrétní mysi. Tým zjistil, ze vytrvalostní cvicení prineslo významne starsí nástup príznaku AVC.

Zajímavé je, ze se mu podarilo merit chyby desmosomu pomerne brzy prostrednictvím biologických markeru. Vsimli si pocátecních príznaku AVC dríve, nez se objeví príznaky srdecní cinnosti. To je dulezité, protoze AVC je ve své casné fázi obtízne diagnostikováno; toto konkrétní zjistení by proto mohlo být v budoucnu klinicky uzitecné.

Zmeny ve stene srdce v AVC jsou casto nepravidelné, takze je obtízné detekovat pomocí EKG. Zobrazení hodnot EKG u pacientu s AVC nemusí nutne vykazovat zádné zmeny v pocátecní fázi nebo produkují údaje, které by mohly signalizovat radu ruzných stavu.

Prvotní príznaky AVC jsou stejne obtízné - napríklad palpitace nebo závrate jsou pocátecními príznaky AVC, ale mohou být také vadou mnoha poruch.

Biologický ukazatel, který by mohl fungovat jako vcasné varování, by mohl zachránit zivoty.

Potenciální role Wnt-beta-cateninu

Výzkumy pana Towbina hodlají dalsí zajímavé zjistení. Behem cvicení si tým vsimli významné zmeny v ceste Wnt-beta-catenin.

Trasa Wnt-beta-catenin se podílí na podpore rustu nových bunek a zabránení ukládání tuku. To nabízí potenciální mechanismus zvýsení vývoje AVC behem intenzivního cvicení.

Ackoli zjistení dráhy Wnt-beta-cateninu je pouze nepredvídatelné, poskytuje vedcum nový úhel, z nehoz se priblízí výzkumu AVC.

Zdá se, ze AVC muze pomalu upustit od stráze. Budoucí výzkum nyní vypadá, ze objeví mechanismy, které hrají, a potenciálne navrhne nové testy pro jeho vcasné odhalení.

Zdravotní novinky dnes nedávno diskutoval potenciál pilulky, která nabízí stejné výhody jako cvicení.

Jak omezit nebezpecí mrtvice - CDC

Jak omezit nebezpecí mrtvice - CDC

Na podporu Svetového dne mrtvice 29. ríjna vyzývají Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Americany, aby okamzite prijali opatrení ke snízení rizika mrtvice. Kazdých 6 sekund nekdo na svete umírá z mrtvice, coz je také jednou z hlavních prícin úmrtí v USA. Nekdo bude mít zahynul pri mrtvici v dobe, kdy trvalo, aby nahlas cetl nadpis v tomto príbehu.

(Health)

DEA se pokousí zakázat "koupelové soli", které oznacují nouzové, bezprostrední nebezpecí

DEA se pokousí zakázat "koupelové soli", které oznacují nouzové, bezprostrední nebezpecí

DEA stanoví zákon. Behem posledních nekolika mesícu dochází k rostoucímu vyuzívání a zájmu o syntetické stimulátory prodávané pod rouskou "koupelových solí" nebo "rostlinných potravin". Tyto výrobky jsou uvádeny na trh pod názvy jako "Slonovina vlna", "Purpurová vlna", "Vanilka nebe" nebo "Bliss", jsou tvoreny trídou chemikálií vnímána jako napodobeniny kokainu, LSD, MDMA a / nebo metamfetaminu.

(Health)