cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení pomáhá predcházet vcasnému kardiovaskulárnímu stárnutí u diabetiku 2. typu

I kdyz je nevyhnutelné, ze clovek zestárne, je dobre známo, ze vsichni veku trpíme ruznými dávkami a kardiovaskulární systémy u jedincu s diabetem typu 2 ukazují, ze stárnou mnohem dríve nez lidé, kterí nemají tento stav. Cvicení vsak muze zpomalit výskyt tohoto stárnutí, podle výzkumníku z University of Colorado School of Medicine.
Toto zjistení se shoduje s výzkumem z roku 2010, který také tvrdil, ze cvicení muze "zkrotit" diabetes typu 2.
Amy Huebshmannová z univerzity uvedla, ze cvicení muze skutecne pomoci priblízit stárnutí pacientu s diabetem 2. typu ke stárnutí zdravých jedincu.
Výsledky studie, které Huebshmann dosáhl s Wendy Kohrt a Judith Regenteiner, ze stejné instituce, budou prezentovány na konferenci Integrativní biologie z cvicení VI, 10. - 13. ríjna, v hotelu Westin Westminster ve meste Westwinster, Colorado. Toto setkání je spolupráce mezi Kanadskou spolecností pro fyziologii cvicení a Americkou fyziologickou spolecností.
Huebshmann a tým uvedli, ze je normální, aby lidé prestali cvicit stejne, jako kdyz byli mladsí. Ve zpráve bylo uvedeno, ze fyzická úroven zdravých dospelých se snízí priblizne o 10% kazdých deset let po dosazení veku kolem 40-50 let.
Zjistení to odhalila pacienti s diabetem typu 2 mají hladiny cvicení, které jsou o 20% nizsí nez u zdravých jedincu, bez ohledu na to, zda pacienti byli dospívající, stredního veku nebo starsí.
Autori tvrdili, ze nejen diabetes typu 2 snizuje kondicní úrovne v kazdé fázi zivota o 20%, ale i kazdodenní aktivity jsou omezovány. Jednoduché úkoly, jako napríklad procházky, mohou být pro tyto jednotlivce obtízné.
Toto snízení fyzické aktivity u pacientu s diabetem typu 2 zvysuje riziko úmrtí a vcasného postizení, tvrdí Heubschmann. Ona pokracuje: "To znamená, ze byste se mohli prestehovat do institucionalizovaného prostredí, napríklad do zarízení s podporou zivota, mnohem dríve."
Predchozí studie naznacují, ze mezi temito negativními nálezy jsou nekteré dobré zprávy, protoze cvicení muze snízit riziko predcasného stárnutí. Úroven zdraví mezi pacienty s diabetem typu 2 muze být posílena az o 40% po 12 az 20 týdnech normálního cvicení. Fitnessové standardy se vsak nezvýsily na úroven tech, které se netýkají diabetiku.
Huebschmann vysvetlil: "Jinými slovy, tyto vady nejsou nutne trvalé. Mohou se zlepsit, coz je skvelá zpráva."
Nedávný výzkum provedený Heubschmannovem opakuje význam diabetu, kterí nacházejí motivaci k cvicení, a kazdý její nález poskytuje optimismus pacientum, kterí potrebují snízit riziko kardiovaskulárních problému spojených s diabetem.

Huebschmann vsak uvedl, ze práve proto, ze výzkum je prezentován, neznamená, ze diabetici budou skákat na prílezitost cvicit 150 minut kazdý týden, mnozství cvicení, které doporucují zdravotníci.
"Lidé s diabetem jsou typicky méne fyzicky aktivní, ale vetsina techto pacientu ríká, ze jejich lékari jsou aktivní." Mezi pacienty, kterí vedí, ze by meli delat a co skutecne delají, je odpojení.
Jejich tým nyní pracuje na objevování zpusobu, jak pomáhat cvicení s diabetem typu 2 a plnit jejich cíle v oblasti fitness, at uz posílá pacientum text, který jim pripomene, nebo jiné formy motivacních technik.
Autor dospel k záveru:

"Diabetes 2. typu má významný negativní dopad na zdraví, ale tento úcinek muze být zdokonalen s tak jednoduchým zákrokem, jako je bezná chuze nebo jiné fyzické aktivity, které vetsina lidí s diabetem muze delat."

Napsal Christine Kearney

Infekce virem západního Nilu má casto dlouhodobé úcinky

Infekce virem západního Nilu má casto dlouhodobé úcinky

Vase sance na dlouhodobé úcinky v dusledku infekce West Nile Virus (WNV) jsou stejné, bez ohledu na to, zda byla vase infekce mírná nebo závaznejsí, ríkají výzkumníci z University of North Dakota School of Medicine a Health Science. Mezi nejcastejsí dlouhodobé úcinky patrí deprese, tres, únava, problémy s pametí, slabost koncetin, obtíze pri hledání slov a bolesti hlavy.

(Health)

Co nás vede k pohybu? Studium na mysi vrhá svetlo

Co nás vede k pohybu? Studium na mysi vrhá svetlo

Nový výzkum se ptá, proc se lidé spolecne s jinými savci úcastní fyzické aktivity. Studie zjistuje nový typ mozkové bunky, který muze nakonec vysvetlit, proc nekterí z nás jsou motivovaní cvicit více nez ostatní. Nedávná studie odhaluje hluboké mozkové signalizace v novém typu neuronu, který ovládá dobrovolné fyzické pohyby.

(Health)