cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nadváha muze snízit riziko úmrtí u starsích dospelých s diabetem

Mnoho z nás si je vedoma zdravotních rizik spojených s nadváhou nebo obezitou. Nová studie vsak zjistila, ze drzení urcité nadváhy muze ve skutecnosti prospívat starsím dospelým s diabetem.
Vedci tvrdí, ze nadváha nebo obezita v pozdejsím zivote muze prodlouzit zivotnost pacientu s cukrovkou.

Vedci z Capital Medical University v Pekingu v Cíne zjistili, ze nadváha nebo obezita v pozdejsím zivote muze snízit riziko predcasné úmrtí o témer petinu u starsích dospelých s diabetem.

Studie spoluautorka Yu Jie Zhou z nemocnice An Zhen na Capital Medical University a kolegové nedávno informovali o svých zjisteních Journal of Diabetes Investigation.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je ve Spojených státech kolem 29,1 milionu lidí cukrovka.

Tento stav je nejcastejsí u starsích osob; více nez 25 procent dospelých ve veku 65 let má diabetes.

Nadváha je hlavním rizikovým faktorem pro diabetes. Nicméne predchozí výzkum naznacil, ze u lidí, kterí jiz byli diagnostikováni s tímto onemocnením, nadváhou nebo obezitou, by mohlo dojít ke snízení rizika úmrtí.

Zhou a kolegové se rozhodli proverit tuto asociaci dále analýzou údaju ze 20 studií zahrnujících více nez 250 000 pacientu s diabetem typu 1 nebo typu 2. Diabetes

Nadmerná hmotnost snízila riziko úmrtí ze vsech prícin o 18 procent

Vedci zhodnotili index telesné hmotnosti (BMI) úcastníku a zkoumali, zda je nebo není spojeno s jejich rizikem mortality vsech prícin. Prubeh studie se pohyboval od 2,9 do 16,7 let.

Celkove se tým shledal, ze úcastníci, kterí meli BMI v oblasti s nadváhou nebo obezitou, meli nizsí riziko úmrtí ze vsech prícin ve srovnání s úcastníky, kterí meli normální BMI. Vedci vsak tvrdí, ze tento výsledek nebyl statisticky významný.

Pri provádení podskupinové analýzy dat výzkumníci zjistili, ze vazba mezi nadváhou a snízenou úmrtností byla pro starsí dospelé s diabetem statisticky významná; starsí osoby, které byly nadváhou nebo obézní, bylo zjisteno, ze mají ve srovnání se starsími dospelými lidmi s normální hmotností 18% snízené riziko úmrtí ze vsech prícin.

Tým vsak konstatuje, ze ochranná úcinnost nadváhy proti cukrovce v pozdejsím zivote se snizuje, protoze doba trvání následku se zvysuje.

Vedci nejsou schopni vysvetlit vztah mezi nadváhou a obezitou v pozdejsím zivote a delsí zivotností starsích dospelých s diabetem, ale mají nekteré teorie.

Napríklad poukazují na predchozí studie, které odhalily inverzní vazbu mezi svalovou hmotou a rezistencí na inzulín. Lehká svalová hmotnost snizuje s vekem a muze to vést ke snízení telesné hmotnosti, coz by mohlo vést k horsím zdravotním výsledkum u starsích dospelých.

Zatímco výsledky studie jsou zajímavé, tým konstatuje, ze zjistení jsou výhradne pozorovací a je zapotrebí dalsího výzkumu, aby bylo mozné zjistit, zda existuje prícinná souvislost mezi nadváhou a snízením mortality u pacientu s diabetem.

"Abychom definitivne odpovedeli na tuto otázku, naléhave potrebujeme prospektivní randomizované kontrolované studie hodnotící prínosy prezití kontrolovaných programu kontroly hmotnosti v ruzných kategoriích BMI u pacientu s diabetem.

Zjistete, proc testování hladiny glukózy v krvi muze mít nízkou hodnotu u nekterých pacientu s diabetem.

Nase vzpomínka na známé objekty - jako je logo Apple - nemusí být tak presná, jak si myslíme

Nase vzpomínka na známé objekty - jako je logo Apple - nemusí být tak presná, jak si myslíme

Jak jste presvedceni, ze muzete presne vyvolat funkce jednoduchého objektu nebo loga, s nimiz se setkáte kazdý den? Psychologové, kterí pozvali desítky vysokoskolských studentu k tomu, aby nakreslili logo Apple z pameti, které si sotva nasli, by ho mohli presne vzpomenout. Sest z falesných znacek Apple v poli, ze kterého byli studenti vyzváni, aby si vybrali.

(Health)

Deset nejlepsích blogu pro depresi

Deset nejlepsích blogu pro depresi

Deprese muze znesnadnovat zivot, zvláste kdyz pocity zoufalství a beznadeje vzdy pretrvávají. Blogy vám mohou dát do kontaktu se zdravotníky, sdruzeními a jednotlivci, kterí sdílejí podobnou zkusenost. Vybrali jsme si nejlepsí blogy pro depresi. Muze být pro lidi s depresí uzitecné císt o lidech, kterí sdílejí podobné zkusenosti.

(Health)