cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pravidla EU zabranují detem s rakovinou, kterí mají prospech z nových léku

Prední odborníci na rakovinu vyzývají ke zmene predpisu Evropské unie o studiích proti rakovine u detí. Domnívají se, ze soucasný systém popírá deti novým, potenciálne záchranným lékum.

Britský Institut pro výzkum rakoviny (ICR) ríká, ze pokud budou pravidla zmenena, deti by mely prístup k lékum, které jsou v soucasnosti testovány pouze u dospelých.

V soucasné dobe pravidla Evropské unie (EU) umoznují farmaceutickým spolecnostem získat osvobození od úctování drahých drogových studií u pacientu mladsích 18 let, a to i v prípade, ze existují dukazy, které by jim mohly prospet.

Nicméne, ríká ICR, schopnost farmaceutických spolecností vyuzívat takových "trídních výjimek" zpusobuje znacnou prodlevu v prístupu nových lécivých látkách do skupiny mladsích 18 let a muze dokonce znamenat, ze nikdy nejsou formálne povoleny pro pouzití u detí.

Mnoho rakovinových léku schválených EU odmítá detem

ICR uvádí, ze 26 z 28 lécivých prípravku schválených pro pouzití u dospelých v Evrope od roku 2007 má protirakovinové mechanismy, které by mohly fungovat u detí, ale 14 z nich bylo osvobozeno od testování u osob mladsích 18 let, protoze dospelá podmínka, nedochází u detí.

Profesor Alan Ashworth, výkonný reditel ICR, ríká, ze "soucasný systém neposkytuje detem prístup k novým lécebným postupum, které by mohly pridávat roky do zivota."

"Je dulezité, aby se prukopnická lécba rakoviny testovala nejen u dospelých, ale i u detí, kdykoli mechanizmus úcinku léku naznacuje, ze mohou být úcinné," naléhá.

"Moderní lécba rakoviny je casto zamerena na genetické rysy nádoru, které mohou být bezné u rady typu nádoru a rakoviny dospelých a detí," vysvetluje a dodává:

"To znamená, ze lék vyvinutý pro rakovinu u dospelých by mohl být také úcinný proti rakovine, která postihuje zcela odlisnou cást tela u detí." Zpusob, jakým jsou implementovány predpisy EU, to nezohlednuje. "

Výzva k zrusení stávajícího systému výjimek a výjimek

ICR se spojila s Evropským konsorciem pro inovacní terapii pro deti s rakovinou (ITCC) se sídlem ve Francii, aby naléhala na orgány EU, aby zmenily predpisy a zrusily stávající systém výjimek a výjimek, aby zajistily, ze lékové spolecnosti provádejí více u pacientu do 18 let.

Pro podporu svého prípadu vypracovali analýzu dopadu stávajících pravidel EU.

Jedním z príkladu, které zduraznují, jsou léky schválené pro lécbu dospelých typu rakoviny zahrnující mutace ve dvou genech: ALK a EGFR. Výrobcum léku bylo udeleno výjimky, takze je nemusejí testovat u detí, prestoze existují dukazy o tom, ze nekteré mutace techto genu se podílejí na detských rakovinách, napríklad ICR a ITCC.

Zmeny, které pozadují, mají vliv na provádení narízení Evropské unie o detském lékarství z roku 2007, jehoz cílem bylo zlepsit prístup detí k novým lékum.

Profesor Gilles Vassal, predseda evropského konsorcia ITCC, ríká:

"Evropské narízení o pediatrické medicíne významne zmenilo vývoj detských vývoje drog, ale je naléhave nutné zmenit jeho implementaci, aby bylo mozné uspokojit potrebu nových inovativních léku na lécbu detí a dospívajících trpících zivot ohrozujícími malignitami."

Analýza ICR a ITCC také ukazuje, ze pravidla Evropské komise na zlepsení prístupu detí k lékum proti rakovine pro lécbu vzácných nebo "vzácných" onemocnení nepracují správne.

Z 25 lécivých prípravku schválených v EU pro lécbu onemocnení rakoviny sirotka nebyl zádný prípravek registrován pro pouzití u detí, jejichz rakovina je odlisného typu nez u dospelých.

Mezitím ve Spojených státech zavedla Food and Drug Administration (FDA) nové postupy, které zajistí, ze se do studií o zdravotnických prístrojích zapojilo dostatek zen.

Tykerb a Herceptin - jejich role v lécbe rakoviny prsu vyjasnila

Tykerb a Herceptin - jejich role v lécbe rakoviny prsu vyjasnila

Pacienti s karcinomem prsu s pozitivitou vuci HER2 byli léceni prípravkem Tykerb (lapatinib) jak v kombinaci s herceptinem (trastuzumabem), tak jako alternativní lécba jednorázovou lécbou pro predoperacní chemoterapii (neoadjuvantní). Dve nové studie o techto lécích, které byly publikovány v The Lancet Oncology a v The Lancet, prokázaly, ze lapatinib se zdá být méne prínosný nez trastuzumab jako lécba jedinou látkou, zatímco publikace The Lancet ukazuje, ze se zdá, ze kombinace obou léku být témer dvakrát tak úcinný jako jednorázová lécba, prestoze lapatinib zpusobuje více nezádoucích úcinku.

(Health)

Vitamin C muze zabíjet léky odolné TB bakterie

Vitamin C muze zabíjet léky odolné TB bakterie

Vitamin C muze v laboratorní kulture zabít bakterie tuberkulózy (TB) rezistentní proti lékum, podle nového, prekvapivého objevu odborníku na Albert Einstein College of Medicine spolecnosti Yeshiva University. Výzkum zverejnený v Nature Communications naznacuje, ze pridání vitaminu C do stávajících léciv TB by mohlo zkrátit lécbu TBC.

(Health)