cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Ekonomické tezké casy na Kube snizují výskyt onemocnení srdce a cukrovky

Behem devadesátých let na Kube bylo jídlo rozptýlené a benzín byl témer nedostupný z duvodu amerického embarga a ztráty ruské podpory; jedním z pozitivních dusledku této situace bylo snízení výskytu cukrovky a srdecních chorob.
"Speciální období" (jak se to stalo známé) bylo v letech 1991 az 1995 a sestávalo z lidí, kterí pouzívali osly k presunu bremen, stejne jako vláda dovázející 1,5 milionu jízdních kol z Cíny pro zpusoby dopravy. Soucasná studie, publikovaná v BMJ, jehoz cílem bylo zjistit, zda jídlo méne, jízda na kole, chuze a rucní práce prispely ke zdraví celého národa. Jinými slovy, muze zmena stravy celého národa plus zvýsená fyzická aktivita zpusobená dopravními politikami ovlivnit výskyt diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnení?
Nedostatek jídla a pohonných hmot na Kube zpusobil snízení príjmu stravy a velké zvýsení fyzické aktivity. Tyto zmeny vedly k celkovému poklesu hmotnosti o 4-5 kg ??(8 az 11 kg). Krátce poté doslo k významnému poklesu úmrtnosti na srdecní onemocnení a diabetes.

Tým vysetrovatelu z Kuby, Spanelska a USA analyzoval ...:

  • ... spojitost mezi prevalencí diabetu a zmenami tela v celé populaci
  • ... incidence a úmrtnost na diabetes typu 2 a kardiovaskulární onemocnení
  • ... rakovina a vsechny príciny
Kuba je stát s dlouhou historií verejného zdraví a kardiovaskulárního výzkumu, který poskytl údaje potrebné z registru primárních chronických onemocnení, kardiovaskulárních studií a národních studií o zdraví. Kubánské obyvatelstvo zaznamenalo hospodárské a sociální zmeny prímo spojené s fyzickou aktivitou a príjmem potravy v letech 1980 az 2010.
Údaje pouzité pro analýzu zahrnovaly úcastníky ve veku 15 az 74 let a informace o:
  • výska
  • hmotnost
  • príjmu energie
  • kourení
  • fyzická aktivita

Dramatická propad v cenách videných práve z této instance

Zmeny ve fyzické aktivite a príjmu energie se odehrály ruku v ruce se zmenami telesné hmotnosti. Napríklad mezi lety 1991 a 1995 doslo k prumernému snízení o 5 kg, zatímco mezi lety 1195 a 2010 doslo k nárustu hmotnosti o 9 kg.
Výskyt kourení klesl behem 80. a 90. let a v roce 2000 klesal jeste rychleji.

Prevalence diabetu se od roku 1997 nadále zvysovala s tím, jak se populace zacala zvysovat. Potom se snízila behem období ztráty hmotnosti, následovala dalsí zvýsení, dokud nedosáhla vrcholu v letech opetovného vázení.
Náhlá sestupná krivka úmrtí na cukrovku byla zaznamenána pet let po zacátku období ztráty hmotnosti v roce 1996. To trvalo asi sest let, behem nichz se pomerne pomalu zotavil stav spotreby energie a poklesly úrovne fyzické aktivity. V roce 2002 se míra úmrtí vrátila k predkrízovým hodnotám a zaznamenalo se významné zvýsení úmrtí na cukrovku.
Míra úmrtí mrtvice a koronárních srdecních onemocnení pomalu klesala od roku 1980 do roku 1996 s vetsím poklesem po fázi ztráty hmotnosti. Behem fáze obnovení hmotnosti se tyto poklesy zastavily.
Vysetrovatelé dospeli k záveru, ze to "kubánské zkusenosti v letech 1980-2010" ukázaly behem krátké doby muze významná ztráta hmotnosti v celé populaci výrazne ovlivnit celkové zatízení úmrtí na diabetes a kardiovaskulární onemocnení.

Zduraznují, ze zjistení ukazují, ze úbytek hmotnosti o celkové hmotnosti 5 kilogramu by "snízil úmrtnost na diabetes o polovinu a úmrtnost na CHD o tretinu", nicméne tato zjistení jsou z této zkusenosti neobvyklá. Na druhé strane poskytují "pozoruhodnou ilustraci potenciálních prínosu pro zdraví pri zvrácení celosvetové epidemie obezity".
Predchozí výzkum ukázal, ze mezi diabetem a srdecními chorobami existuje vazba. Diabetici mají vyssí pravdepodobnost vývoje vytvrzených tepen nez nediabetici.
Samostatná studie prokázala souvislost mezi dlouhodobým sedením a rozvojem onemocnení srdce a diabetu. Dokonce i pro osoby, které jsou fyzicky aktivní, dlouhodobé posezení by mohlo zvýsit riziko obou stavu.
Napsal Kelly Fitzgerald

Predvídání rizika smrti v konecném stadiu onemocnení ledvin, nová rovnice presnejsí

Predvídání rizika smrti v konecném stadiu onemocnení ledvin, nová rovnice presnejsí

Studie z 9. kvetna vydané v JAMA odhalila, ze méne lidí bylo klasifikováno jako nemocné s chronickým onemocnením ledvin a presnejsí predpovedi rizika úmrtí a konecného stavu renálního onemocnení byly provedeny v rámci nové rovnice rizikové predikce. Glomerulární filtracní rychlost (GRF) je test pouzívaný k urcení, zda ledviny fungují správne a jsou pouzívány pri diagnostice chronické choroby ledvin (CKD).

(Health)

FDA pozastaví studie Sensipar po smrti dospívajících

FDA pozastaví studie Sensipar po smrti dospívajících

Americký úrad pro kontrolu potravin a lécivých prípravku nedávno oznámil, ze zastavil vsechny pediatrické klinické studie prípravku Sensipar po smrti 14letého pacienta, který se zúcastnil jednoho ze studií. Sensipar je lék vyvinutý spolecností Amgen Inc, který snizuje hladinu vápníku v krvi tím, ze snizuje uvolnování parathormonu (PTH) z prístítné zlázy.

(Health)