cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Riziko koronární stentové krevní srazeniny - Které faktory jsou spojeny?

Studie zverejnená v 26 JAMA ze pacienti s urcitými geny nebo specifickými faktory souvisejícími s uzíváním klopidogrelu proti krevním srazením vykazují vyssí riziko vzniku krevní srazeniny uvnitr koronárního stentu krátce po podání.
Stentní trombóza má míru úmrtnosti az 40% a zustává nepredvídatelnou komplikací perkutánní koronární intervence (PCI) s vetsinou trombóz stentu vyskytujících se v prvním mesíci po podání (trombóza predcasného stentu).
Základní informace v cláncích uvádí, ze:

"Perkutánní koronární intervence (PCI, postupy jako balonová angioplastika nebo umístení stentu, které se pouzívají k otevrení zúzené koronární tepny) s implantací stentu se stala standardem péce o revaskularizaci myokardu, zejména pri stanovení nestabilní koronární arterie. (DAPT, aspirin a klopidogrel), které snizují kardiovaskulární príhody po PCI o více nez 80 procent, zustává urcitá trombóza stentu [krevní srazenina]. "

MUDr. Guillaume Cayla, Ph.D., nemocnice Pitie-Salpetriere v Parízi a jeho tým provedl multicentrické hodnocení klinických a genetických faktoru spojených s definitivní trombózou predcasného stentu v období od ledna 2007 do kvetna 2010. Výzkumníci spolupracovali na datech od 10 která zahrnovala 123 pacientu podstupujících PCI s urcitou ranou trombózou stentu (behem 30 dnu od implantace stentu) a dostupných vzorku DNA a srovnávala je s 246 pacienty bez trombózy stentu. Vsichni pacienti odpovídali veku a pohlaví. Merení primárního výsledku jako predpovedi presnosti predcasné stentní trombózy s 23 genetickými variantami.
Výzkumníci provedli multivariabilní analýzy, aby zjistili, které klinické, angiografické a genetické promenné byly nezávisle spojené s výskytem rané stentové trombózy. Po vysetrení 23 genetických variant zjistili, ze u 15 z techto ruzných genu se 3 genotypy týkaly metabolismu klopidogrelu a trombocytu (CYP2C19, ABCB1, a ITGB3), coz predstavuje nezávislý rizikový faktor pro casnou trombózu stentu. Rovnez stanovili dva potenciálne modifikovatelné faktory ranné stentové trombózy; z nichz první je zavádecí dávka klopidogrelu a druhá je interakce klopidogrelu s inhibitory protonové pumpy. Vedci zjistili, ze pacienti v nejvyssí tertile (jedna ze trí skupin) rizika s pouzitím kombinovaného klinického a genetického modelu meli sedmkrát vyssí riziko predcasné trombózy stentu ve srovnání s pacienty v nejnizsím tertile.
Vedci dospeli k záveru:
"Nase studie prispívá k porozumení genetického profilu pacientu lécených klopidogrelem, kterí jsou vystaveni riziku rané trombózy stentu." Kombinace genetických faktoru s klinickými faktory zlepsila stratifikaci rizika pro trombózu stentu, zda úprava lécby na základe takovéto globální rizikové stratifikace zlepsení prognózy pacientu podstupujících PCI bude vyzadovat budoucí validaci v nezávislých kohortách. "

Napsal Petra Rattue

Nový screeningový test rakoviny prostaty ukazuje slib

Nový screeningový test rakoviny prostaty ukazuje slib

Podle nové studie zverejnené v casopise Journal of Urology u NewYork-Presbyterian Hospital a Weill Cornell Medical Center se úspesne vyvinul a testoval nový screeningový test rakoviny prostaty. Test je kombinací nové farmakoterapie a úrovní PSA v prubehu casu s cílem identifikovat muze s vysokým PSA, kterí mají vyssí riziko vzniku agresivního karcinomu prostaty, i kdyz meli negativní biopsii.

(Health)

PTSD a 9-11 deset let pozdeji; Jak byla blízkost k události klícovým faktorem

PTSD a 9-11 deset let pozdeji; Jak byla blízkost k události klícovým faktorem

Nová studie ukazuje, ze nejen tragické útoky pred deseti lety, které byly v tesné blízkosti zeme, byly tezce postizeny mentálne, ale i dalsí vystavení geografické vzdálenosti a neprímá trauma jsou spojena se zvýseným rizikem vzniku post -traumatické stresové poruchy (PTSD).

(Health)