cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Koronární CT angiografie rychle rídí srdecní záchvat v nouzových oddeleních

Podle studie publikované online v New England Journal of Medicine, vysetrení koronární CT angiografie (CCTA) jsou úcinnejsí pri pomoci lékarum bezpecne a rychle urcit, kterí pacienti s nízkou az stredne rizikovou srdecní príhodou mohou být vylouceni z nemocnicních nouzových oddelení (Eds), nez tradicní metody.
Výzkumníci z velké, multicentrické studie American College of Radiology Imaging Network (ACRIN) zjistili, ze:

  • CCTA identifikovala onemocnení koronární arterie témer trikrát více pacientu nez tradicní metody.

  • Pacienti s nízkým az stredne rizikovým rizikem infarktu myokardu, kterí podstoupili CCTA, byli dvakrát casteji vyrazeni a byli hospitalizováni v podstatne méne casu
Výsledky studie byly predlozeny na 61. rocníku vedecké schuze American College of Cardiology.
Harold I. Litt, MD, Ph.D, vedoucí kardiovaskulárního zobrazování na Radiologickém oddelení Perelmanské lékarské fakulty Univerzity v Pensylvánii a spoluresitel výzkumu ACRIN, vysvetlil:
"Priblizne sest milionu pacientu kazdorocne prijízdí do tísnových oddelení Spojených státu za úcelem vyhodnocení bolesti na hrudi s odhadovanou cenou pres 3 miliardy dolaru rocne. Az 85% techto pacientu nemá problémy se srdecními problémy.
Drívejsí výzkum, vcetne práce naseho výzkumného týmu v Pennu, potvrdil, ze CCTA muze rychle identifikovat rozsah onemocnení koronární arterie, pokud je prítomen, a navrhl bezpecnost CCTA pro klinické rozhodování. "

Vedci provedli zkousku, aby potvrdili dukazy o bezpecnosti CCTA, aby lékari v ED meli pocit jistoty ohledne triády pacientu s nízkým az stredním rizikem podle výsledku vysetrení. Jedním z nejsilnejsích konstrukcních vlastností pokusu bylo jeho nastavení v reálném svete, kdy bylo po rozhodnutí osetrujícího klinického lékare rídit pacienty po diagnostickém testování, pricemz výber úcastníku studie byl omezen na pacienty, kterí ocekávali, ze budou prijati do nemocnice nebo mít dalsí testy.
Judd Hollander, MD, vedoucí výzkumný pracovník a reditel klinického výzkumu na oddelení pro mimorádné lékarství na univerzite v Pensylvánii, uvedl:
"Zkusební výsledky mají významný potenciál k zavedení nové standardní péce pro pacienty s nízkým az stredním rizikem, dramaticky snízit vyuzití zdravotní péce a snízit náklady na zdravotní péci.
Vedle identifikace pacientu, kterí by mohli být bezpecne propusteni, výsledky studie ukázaly, ze hodnocení s CCTA ve srovnání se soucasnou praxí vedlo k tomu, ze méne pacientu melo srdecní katetrizaci, u kterých bylo zjisteno, ze nejsou nutné, a identifikovali více pacientu, kterí skutecne vyzadovali nemocnicní péci.
Víme, ze pacienti s ED, kterí nevyzadují nouzovou péci, skutecne slouzí ke zvýsení míry úmrtnosti u ostatních pacientu s ED, kterí jsou akutne nemocní. CCTA by nám umoznila vypustit velkou podskupinu pacientu s bolestem na hrudi poté, co zjistila, ze nejsou ohrozena srdecními událostmi, a tak zlepsí péci o kazdého, kdo prochází onemocnením. "

Výzkumníci se zamerili na stanovení 30denní rychlosti hlavních srdecních príhod (srdecní infarkt nebo srdecní smrt) u úcastníku, kterí nezaznamenali významné onemocnení koronární arterie CCTA. Pri randomizaci 2: 1 se výzkumníci zúcastnili 462 úcastníku skupiny lécených tradicní péce a 908 úcastníku s nízkým az stredním rizikem bolesti na hrudi v strategické skupine CCTA pro rychlé vyloucení.
Úcastníci, jejichz výsledek testu byli negativní, byli propusteni z ED a telefonicky pohovorili 30 dní po registraci, zatímco hospitalizacní tým nemocnice hospitalizoval úcastníky pro dalsí péci, pokud jejich zobrazování nebo výsledky testu ukazují na poranení srdecního svalu. Podle vedcu nedoslo k úmrtí nebo srdecními infarkty behem 30 dnu od výdeje ED u 640 pacientu s negativním CCTA.
Konstantin Gatsonis, Ph.D., reditel strediska pro správu biostatistiky a dat ACRIN a Centra pro statistické vedy na univerzite Brown, uvedl:
"Studie prokázala, ze strategie CCTA je bezpecná a dobre srovnává s tradicní pécí o klícové výsledky zamerené na pacienta, jako je délka hospitalizace a pravdepodobnost výdeje.
Vzhledem k dostupným zdrojum vsak nebylo mozné provést dostatecne rozsáhlou studii, která by porovnávala strategii CCTA s tradicní pécí o míru úmrtí nebo infarktu. Toto srovnání by vyzadovalo mnohem vetsí velikost vzorku a nejnákladnejsí studii. "

Pamela K. Woodard, MD, vedoucí pokrocilého srdecního zobrazování na lékarské fakulte Washington University a predsedkyne kardiovaskulárního výboru spolecnosti ACRIN, uvedla:
"Vedle rostoucí kontroly nákladu na poskytování zdravotní péce budou sekundární cíle testu srovnávat vyuzití zdravotní péce obou zbraní a jejich výsledky u pacientu v jednoletém sledování.

CCTA je metoda neinvazivního zobrazování, která vyuzívá výpocetní tomografii (CT) ke zkoumání srdce. Behem CCTA s vysokým rozlisením jsou vytváreny trojrozmerné obrazy, které umoznují lékarum zjistit, zda jsou v krevních cévách srdce prítomny oblasti zúzení nebo aterosklerotické plaky.
Pruzkum ACRIN PA 4005 je cástecne financován z grantu s ministerstvem zdravotnictví Pennsylvania. Oddelení výslovne odmítá odpovednost za jakékoli analýzy, interpretace nebo závery. Financování poskytuje také fond ACRIN pro inovaci v oblasti zobrazování a byl prováden predevsím institucemi v Pensylvánii, které tvorí výzkumná sít ACRIN PA.
Napsal Grace Rattue

Aplikacní prístroj "kapesní lékar" mohl merit progresi Parkinsonovy choroby

Aplikacní prístroj "kapesní lékar" mohl merit progresi Parkinsonovy choroby

Parkinsonova nemoc a dalsí degenerativní poruchy motorického systému jsou obtízne presne diagnostikovány. Nyní vsak nový výzkum vyústil v novou aplikaci, která umoznuje chytrým telefonum fungovat jako "kapesný doktor", který zaznamenává pocátecní známky onemocnení merením nepatrných zmen v reci a pohybu.

(Health)

Ziví dárci ledvin "mají malé zvýsené riziko onemocnení ledvin"

Ziví dárci ledvin "mají malé zvýsené riziko onemocnení ledvin"

Podle amerického ministerstva zdravotnictví a lidských sluzeb se v lonském roce v USA uskutecnilo 12.095 dárcovství ledvin, z cehoz bylo 5 178 z zijících dárcu. Ale nový výzkum publikovaný v JAMA naznacuje, ze zijící dárci ledvin mohou mít po darování malé riziko zvýseného výskytu onemocnení ledvin ve srovnání se zdravými nedodateli.

(Health)