cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Deti s neurologickými poruchami s vysokým rizikem úmrtí na chripku

Tým odborníku z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odhalil, ze behem pandemie H191 v roce 2009 nadmerný pocet detí s neurologickými poruchami zemrel na komplikace související s chripkou. Zpráva v casopise Pediatrie, vysvetluje, jak je dulezité, aby rodice chránili své deti neurologickými poruchami tím, ze dostanou vakcínu proti chripce.
CDC spolecne s Americkou akademií pediatrie, rodinnými hlasy a rodinami bojujícími proti chripce spolecne pomáhají rodinám porozumet, jak dulezitá je jak vakcína proti chripce, tak lécba u techto detí, které zijí s neurologickými poruchami.
Po prezkoumání údaju predaných CDC ze státních a místních zdravotních oddelení byl tým schopen zjistit, kolik úmrtí bylo zpusobeno komplikacemi spojenými s chripkou behem pandemie H1N1 v roce 2009.
Zjistili, ze pocet detských úmrtí byl vyssí nez 5násobek mediánu poctu detských úmrtí, které byly hláseny v peti chripkových sezónách pred pandemií. Deti se základními zdravotními stavy, které mely vetsí riziko tezkých komplikací chripky, tvorí 68% techto úmrtí.
Po analýze údaju u 336 pediatrických pacientu (mladsích 18 let), kterí zemreli na prícinách souvisejících s chripkou H1N1 s dostupnými informacemi o základních zdravotních podmínkách, zjistili výzkumníci:

  • 227 mela jednu nebo více základních zdravotních podmínek
  • 146 (64%) melo neurologickou poruchu, jako je epilepsie, mozková obrna nebo mentální postizení
  • U osob s neurologickými poruchami dostalo vakcínu proti sezónní chripce pouze 21 (23%)
  • Pouze 2 z nich (3%) byli plne ockováni pred pandemií
Dr. Lyn Finelli, vedoucí týmu pro sledování a vypuknutí epidemie v divizi chripky CDC, uvedl:
"Zjistili jsme, ze nekteré neurologické stavy mohou deti vystavit vysokému riziku závazných komplikací zpusobených chripkou, nicméne vysoké procento detských úmrtí spojených s neurologickými poruchami, ke kterým doslo behem pandemie H1N1 v roce 2009, ze chripka muze zpusobit detem s neurologickými a neurodevelopmentními poruchami. "

Dr. Georgina Peacock z Národního centra CDC o poruchách porodu a vývojových postizeních, spoluautorka studie a pediatrka vysvetlila, ze chripka je obzvláste nebezpecná pro ty, kterí mají potíze s funkcí plic, svalovou funkcí nebo problémy s polykáním, potíze s kasláním nebo odstranení tekutin z jejich dýchacích cest. Dodala, ze deti s neurologickými poruchami mohou mít stejné problémy.
Deti s neurologickými poruchami nejcasteji hlásily tyto komplikace ve studii:
  • pneumonie spojená s chripkou
  • syndrom akutní respiracní tísne (ARDS)
Z tech, kterí meli neurologickou chorobu, která zemrela v roce 2009 na infekci spojenou s chripkou H1N1, 75% melo dalsí závazný stav, který jim dává vetsí sanci na výskyt chripkových komplikací, jako jsou:
  • metabolickou poruchu
  • plicní poruchu
  • chromozomální abnormalitu
  • srdecní choroba
S cílem informovat lidi o významu prevence a lécby chripky u techto vysoce rizikových detí CDC spojuje své síly s Americkou akademií pediatrie, rodinnými hlasy a rodinami bojujícími proti chripce. Chtejí rodice pochopit potenciálne závazné výsledky, kterým tyto deti budou celit, pokud budou nakazeni chripkou; protoze i po H1N1 stále ubývá vysoký pocet detí s neurologickými chorobami kvuli prícinám spojeným s chripkou.
Dr. Thomas R. Frieden, reditel CDC, se domnívá, ze tím, ze spolupracuje s Americkou pediatrickou akademií, skupinami obhájcu chripky a rodinnými vedoucími organizacemi, mohou pomoci detem, kterí jsou v nejvyssím riziku, drzet se chripky.
Za úcelem podpory povedomí o prevenci chripky a lécbe u pediatrických pacientu s temito poruchami se organizace snazí koordinovat komunikacní aktivity s primárními klinikami, rodici a pecovateli, vývojovými pediatry a neurology.
Robert W. Block, M.D., prezident AAP, vysvetlil:

"Nase sít lékaru je odhodlána predcházet prevenci chripky u vsech detí a zejména pri snizování komplikací u detí s vyssím rizikem prozívání závazných následku v dusledku onemocnení podobného chripce. Tato koalice muze více zapojit celou komunitu pecovatelu o deti vyjádrit, jak vázná chripka muze být pro tyto deti. "Tyto snahy zduraznují, proc je lékarský domov tak dulezitý pro deti a mládez se zvlástními potrebami zdravotní péce."

Family Voices, národní organizace vedená rodinami, podporuje rodiny a jejich deti se zvlástními potrebami zdravotní péce. Predseda predstavenstva Family Voices a také rodic dítete se zvlástními potrebami, Ruth Walden, rekl: "Je strasné myslet si, ze chripka muze potenciálne vést k tolika komplikacím nebo dokonce ke smrti. spolecne vzdelávat rodiny a poskytovatele o významu prevence. "
Rodiny bojující proti chripce jsou advokacní skupinou, jejímz hlavním úcelem je predcházet chripce a také oslovit mnoho rodin, které z duvodu chripky ztratily své blízké. "Behem let jsme videli z první ruky, jak muze chripka ovlivnit zivot techto detí a jejich rodin. Chápeme, ze prevence je naprosto kritická," rekla Laura Scottová, výkonná reditelka rodiny bojující proti chripce. "Spolupráce s dalsími skupinami rozsiruje nase poslání udrzovat deti v bezpecí behem celé sezóny chripky."
Kazdý, kdo je starsí nez 6 mesícu, i ti s vysokým rizikem výskytu závazných komplikací by mel dostat kazdorocní ockování proti chripce, protoze je to nejlepsí metoda prevence, jak tvrdí CDC.Druhou cástí obrany proti chripce jsou antivirové léky, které mohou lécit onemocnení chripky.
Napsal Sarah Glynn

Cokoláda by mohla zabránit obezite a cukrovce, tvrdí studie

Cokoláda by mohla zabránit obezite a cukrovce, tvrdí studie

Více nez tretina dospelých v USA je obézní, a proto je vyssí riziko diabetu 2. typu. Ale nový výzkum naznacuje prekvapivou preventivní strategii pro obe podmínky - jíst cokoládu. V mysí studii vedené Andrewem P. Neilsonem z odboru potravinárských ved a technologií na Polytechnickém institutu ve Virginii a státní univerzite výzkumníci zjistili, ze urcitý antioxidant v kakae - hlavní slozka cokolády - zabranuje tomu, aby mysi získaly váhu a snízily hladiny cukru v krvi.

(Health)

Specifické UV svetlo zabíjí MRSA bez poskození lidské tkáne

Specifické UV svetlo zabíjí MRSA bez poskození lidské tkáne

Infekce po operaci jsou váznou a potenciálne smrtelnou komplikací. Soucasné metody boje s infekcemi, zejména léky odolné patogeny, jsou casto krátké. Nový výzkum, pri pohledu na úzký pás ultrafialového svetla, muze nabídnout bezpecné a jednoduché resení. Svetlo UV-svetla se muze stát zivotním spoilerem.

(Health)