cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Prícina Burkitt lymfomu Objevil

Burkittuv lymfom je extrémne rychle rostoucí forma nehodgkinského lymfomu, který pochází z podskupiny bílých krvinek nazývaných B lymfocyty imunitního systému. Nyní výzkumníci z Max Delbrückova centra pro molekulární medicínu (MDC) Berlin-Buch objevili dulezitou slozku, která premenuje imunitní bunky na zhoubné bunky lymfomu.
Podle Dr. Sandrine Sanderové a profesora Klause Rajewského pochází Burkittuv lymfom ze zárodecných center lymfatických orgánu (Peyerovy náplasti v tenkém streve, slezine a lymfatických uzlinách). Reakce germinálního centra je vyvolána B bunkami, kdyz jsou detekovány antigeny. Jakmile dojde k reakci, B-bunky mení svou DNA a zpusobují vysoce specifickou protilátkovou odezvu proti antigenu.

Receptor B-bunek (BCR) hraje v reakcním procesu zásadní roli. Pro úplné rozpoznání antigenu a vyvolání vhodné imunitní odpovedi musí být segmenty DNA kódující protilátku zmeneny a usporádány. Behem tohoto slozitého procesu muze dojít k prerusení DNA a mechanizmum opravných chyb, které mohou vést k genetickým mutacím spojeným s vývojem rakoviny.
U lymfomu Burkitt vedou chyby pri oprave DNA k translokaci c-MYC onkogenu, genu, který rídí bunecné delení. Translokace c-MYC zpusobuje, ze postizené bunky se rozdelují neregulovaným zpusobem a nadmerná exprese c-MYC vede k masivní smrti bunek. Výsledkem je, ze deregulace c-MYC sama o sobe nemuze premenit normální bunky na rakovinné bunky. U Burkittova lymfomu musí být indukce apoptózy zvýsené exprese c-MYC prekonána dalsími mutacemi zabranujícími úmrtí bunek.

V nedávné studii profesor Rejewsky a jeho tým prokázali, ze enzym PI3K je pro zralé B-bunky zivotne dulezitý, aby prezil. PI3K stimuluje signalizacní dráhu, která rídí rust bunek a pusobí proti programované smrti bunek.
Dr. Sander a profesor Rajewsky zalozili svou studii o techto zjisteních. Byly zkoumány interakce c-MYC a PI3K v mysích nádorových bunkách. Tým ukázal, ze PI3K je zivotne dulezitou soucástí vývoje Burkittova lymfomu. Zjistili, ze PI3K umoznuje c-MYC obrátit B lymfocyty na zárodecné centrum do bunek lymfomu, které se delí prubezne a vyhýbají se apoptóze.
Vedci se vsak domnívají, ze jiné genetické mutace hrají roli v Burkittove lymfomagenezi, protoze ne vsechny B-bunky koexprimující c-MYC a PI3K se prevádejí do bunek lymfomu. Taková aberace mohou být identifikována v modelu mysí. Krome toho studie, kterou provedl profesor Louis Staudt z Národního onkologického institutu Bethesda v Marylandu v USA, ukázala, ze jedinci trpící Burkittovým lymfomem nesou genetické mutace, které se podobají tem myskám.
Dr. Sander a profesor Rajewsky vysvetlili:

"Krome deregulace c-MYC je aktivace signalizacní dráhy PI3K klícovým prvkem ve vývoji Burkittova lymfomu. Inhibice této signalizacní dráhy by proto mohla být úcinnou strategií lécby onemocnení."

Napsal Grace Rattue

Sex "mení" imunitní systém, aby zvýsil pravdepodobnost tehotenství

Sex "mení" imunitní systém, aby zvýsil pravdepodobnost tehotenství

U zen, které se snazí otehotnet, je nacasování sexu, takze klesá behem optimální ovulace. Nové výzkumy vsak naznacují, ze sex s kazdým okamzikem cyklu zeny vyvolává zmeny v imunitním systému, které zvysují pravdepodobnost koncepce. Sexuálne aktivní zeny vykazují zmeny v imunite, které zvysují plodnost - i behem "neplodných období.

(Health)

Ztráta pameti pred demencemi se zlepsila akupunkturami

Ztráta pameti pred demencemi se zlepsila akupunkturami

Akupunktura se jeví jako úcinná pri mírném kognitivním poskození, které je predchudcem demence, pokud se pouzívá jako alternativa nebo v kombinaci s jinou lécbou, zjistí nová studie. Akupunktura muze pomoci pri zlepsování jemné ztráty pameti, která predchází vzniku demencí. Prehled dostupných publikovaných dukazu a prezentovaných v akupunkture v medicíne slibuje klinickou úcinnost a bezpecnost pouzití akupunktury pro stav pred demencí.

(Health)