cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vse, co potrebujete vedet o botoxu

Obsah

 1. Co je Botox?
 2. Funkce
 3. Pouzití
 4. Postup
 5. Rizika a vedlejsí úcinky
Botox se pouzívá k lécbe urcitých svalových stavu a ??kosmeticky odstranuje vrásky docasne paralyzujícími svaly. Je vyroben z neurotoxinu nazvaného botulotoxin, který je produkován bakterií Clostridium botulinum.

Ackoli je Botox silným jedem, pouzívá se správne, má radu aplikací.

V tomto clánku vysvetlíme, jak to funguje, co Botox je pouzíván a mluvit o jakýchkoli vedlejsích úcincích a nebezpecích.

Rychlá fakta o botoxu:
 • Botox je nejoblíbenejsí nechirurgická kosmetická lécba, pricemz kazdý rok se podává více nez 6 milionu lécby botoxem.
 • Botox je neurotoxin odvozený od Clostridium botulinum, organismus nalezený v prírodním prostredí, kde je prevázne neaktivní a netoxický.
 • Botulotoxin se pouzívá ke snízení jemných linií a vrásek tím, ze paralyzuje podkladové svaly.
 • Lidé také pouzívají Botox k lécbe nadmerného pocení, migrény, svalových poruch a nekterých poruch mocového mechýre a strev.
 • Botulismus, nemoc zpusobené botulotoxinem, muze zpusobit selhání dýchání a muze být smrtelná.
 • Pouze 1 gram botulotoxinu by mohlo zabít více nez 1 milion lidí. Dva kilogramy by mohly zabít celou lidskou populaci Zeme.

Co je Botox?


Botox injekce mají radu lékarských pouzití.

Clostridium botulinum, bakterie, z níz se odvozuje Botox, se nachází v mnoha prírodních podmínkách, vcetne pudy, jezer a lesu.

Bakterie se také nacházejí v strevních ústrojích savcu a ryb, v zábrách a organech kraba a jiných mekkýsu. Takové prirozene se vyskytující prípady Clostridium botulinum bakterie a spory jsou obecne neskodné. Problémy vznikají pouze tehdy, kdyz se spóry transformují do vegetativních bunek a bunecná populace se zvysuje. V urcitém okamziku zacnou bakterie produkovat botulotoxin, smrtelný neurotoxin zodpovedný za botulismus.

Neurotoxiny se zamerují na nervový systém a narusují signalizacní procesy, které neuronum umoznují efektivní komunikaci.

Funkce

Botulotoxin je jednou z nejvíce jedovatých látek známých cloveku. Vedci odhadli, ze jeden gram muze zabít az 1 milion lidí a pár kilogramu by mohlo zabít kazdého cloveka na zemi. Ve vysokých koncentracích muze botulotoxin vést k botulismu, k váznému, zivot ohrozujícímu onemocnení. Botulismus, který není ponechán, muze zpusobit selhání respirace a úmrtí. I pres botulotoxin, který je tak toxický, Botox je v obrovské poptávce.

Navzdory tomu se botulotoxin ukázal jako úspesný a hodnotný terapeutický protein.

Botulotoxin muze být injekcne aplikován do lidí v extrémne malých koncentracích a pusobí tím, ze brání signálum z nervových bunek, které zasahují do svalu, a proto je paralyzují.

Aby mohly svaly kontrahovat, uvolnují nervy chemický posel, acetylcholin (neurotransmiter), na krizovatce, kde nervové zakoncení splnují svalové bunky. Acetylcholin se váze na receptory na svalových bunkách a zpusobuje, ze svalové bunky se smrstují nebo zkracují.

Injekovaný botulotoxin zabranuje uvolnování acetylcholinu, coz zabranuje kontrakci svalových bunek. Botulotoxin zpusobuje snízení abnormální svalové kontrakce, coz umoznuje, aby svaly byly méne tuhé.

Pouzití


Botox je nejcasteji pouzíván pro kosmetické úcely ke zlepsení vzhledu jemných linií a vrásek.

Botulotoxin je prevázne pouzíván jako lécba ke snízení výskytu vrásek a jemných car.

Krome estetických aplikací se Botox pouzívá k lécbe nejruznejsích zdravotních stavu, vcetne ocních skvrn, migrény, nadmerného pocení a mocového mechýre.

Botulotoxin se v soucasné dobe pouzívá k lécbe více nez 20 ruzných onemocnení, pricemz více vysetrovaných aplikací je.

Botulotoxin je v soucasné dobe schválen pro následující terapeutické aplikace:

 • Blefarospasmus (krece ocních vícek).
 • Idiopatická rotacní cervikální dystonie (vázné krece v krku a rameni).
 • Chronická migréna.
 • Závazný primární axilární hyperhidróza (nadmerné pocení).
 • Strabismus (zkrízené oci).
 • Spasticita horní koncetiny po mrtvici.
 • Detrusor (sval steny mocového mechýre) - pusobí mocovou inkontinenci.
 • Nadmerne aktivní mechýr.
 • Hemifaciální spazmus.
 • Glabelární linie (zamracené linie mezi obocím).
 • Canthalové linie (nozní nohy).

Botulotoxin je také pouzíván mimo znacku (není schválen) pro:

 • Achalasie (problém s krkem, který ztezuje polykání).
 • Anální trhlina a anizmus (dysfunkce análního sfinkteru).
 • Sialorea (produkuje prílis mnoho slin).
 • Alergická rýma (senná rýma).
 • Sphincter oddi (hepatopancreatic) dysfunkce (zpusobuje bolest bricha).
 • Mozková obrna.
 • Oromandibulární dystonie (silné kontrakce celisti, obliceje a / nebo jazyka).
 • Laryngeální dystonie (silné kontrakce hlasivky).

Botulotoxin se prodává komercne pod názvy:

 • Botox, Vistabel, Botox kosmetika (OnabotulinumtoxinA nebo botulotoxin typu A)
 • Dysport (AbobotulinumtoxinA nebo botulotoxin typu A)
 • Bocouture, Xeomin (IncobotulinumtoxinA nebo botulotoxin typu A)
 • Myobloc (RimabotulinumtoxinB nebo botulotoxin typu B).
Botulismus: Co je to a jak tomu muzeme zabránit?Botulismus je vázné onemocnení zpusobené botulotoxinem.Prectete si ted

Postup

Botulotoxin je podáván redením prásku ve fyziologickém roztoku a jeho podáním prímo do neuromuskulární tkáne. Trvá 24 az 72 hodin, nez vstoupí do úcinku botulotoxin.Za velmi vzácných okolností muze trvat az 5 dní, nez se pozoruje plný úcinek botulotoxinu.

Botulotoxin by nemel být podáván tehotným nebo kojících zenám nebo osobám, u kterých byla predtím alergická reakce na lécivou látku nebo na kteroukoli z jejích slozek.

Rizika a vedlejsí úcinky


Mezi mozné vedlejsí úcinky botoxové injekce patrí migrény, nevolnost, dvojité videní a obecná malátnost.

Injekce botulotoxinu jsou obecne dobre snáseny a existuje jen málo vedlejsích úcinku. Ve vzácných prípadech muze mít jedinec genetickou predispozici, která vede k mírné, prechodné neobvyklé reakci na lécivo.

Priblizne 1% lidí, kterí dostávají injekci botulotoxinu typu A, vyvinou protilátky proti toxinu, které znemoznují následné lécby.

Spolu s jeho zamýsleným úcinkem muze botulotoxin zpusobit nezádoucí úcinky. Mohou zahrnovat:

 • Mírná bolest, lokální edém (nahromadení tekutin) a / nebo erytém (zcervenání kuze) v míste vpichu.
 • Citlivost.
 • Bolest hlavy.
 • Zmatek - celkove se necítí dobre.
 • Mírná nevolnost.
 • Docasná nezádoucí slabost / paralýza sousedních svalu.
 • Docasné horní víko nebo ptóza obocí (pokles).
 • Slabost dolního vícka nebo bocního rectusu (svalový rídící pohyb oka).
 • Dysfagie - potíze s polykáním.
 • Slabost krku.
 • Chripkové onemocnení.
 • Brachiální plexopatie - stav, který postihuje nervy na obou stranách krku a hrudi.
 • Dysfunkce zlucníku.
 • Diplopie (dvojité videní).
 • Krvácející.
 • Rozmazané videní.
 • Snízený zrak.
 • Suchá ústa.
 • Únava.
 • Koprivka.
 • Rashes.
 • Dýchavicnost.
 • Otok.

Populace botulotoxinu se stále zvysuje, pricemz kosmetické minimálne invazivní botulotoxin typu A postupuje od roku 2000 o 700 procent na 6,3 milionu v roce 2013.

Nejúspesnejsí lécbou rakoviny konecníku je radioterapie, následovaná optimální chirurgií

Nejúspesnejsí lécbou rakoviny konecníku je radioterapie, následovaná optimální chirurgií

Závery ve dvou cláncích publikovaných v tomto týdnu The Lancet naznacují, ze vysoce kvalitní chirurgie po krátké dobe radioterapie je nejlepsí lécbou u pacientu s operabilním karcinomem konecníku. Chirurgie je standardní lécbou pro rakovinu konecníku, nicméne samotné odstranení nádoru nevylucuje riziko opakování rakoviny v téze oblasti.

(Health)

Obecná anestetika muze narusit vývoj mozku u detí

Obecná anestetika muze narusit vývoj mozku u detí

Studie provedená u mysí zjistuje, ze bezná celková anestetika nazývaná isofluran významne narusuje rust neuronu ve vyvíjejícím se mozku. Tyto znepokojivé poznatky podporují radu drívejsích studií. Mohou obecné anestetika zmenit vývoj mozku u kojencu? Obecné anestetika se kazdorocne pouzívají ve stovkách tisíc detí ve Spojených státech.

(Health)