cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Bevacizumab snizuje rozlození nasofaryngeálního karcinomu - zjistování výsledku

Podle nové fáze 2 zkusební verze zverejnená Online první v roce 2009 Lancetová onkologie, kombinace siroce pouzívaného protinádorového lécivého prípravku bevacizumab se standardní chemoterapií je bezpecná a muze prodlouzit prezití u pacientu s pokrocilým nosofaryngeálním karcinomem bez zjevných zvýsených nezádoucích úcinku.
Výsledky studie RTOG 0615, provedené radiacní terapií onkologická skupina (RTOG), naznacují, ze bevacizumab by mohl být úcinnejsí v prevenci sírení nosohltanu karcinomu do jiných cástí tela. Rozlození onemocnení je nejcastejsí prícinou úmrtí u pacientu s pokrocilým nosofaryngeálním karcinomem.
Vedoucí vysetrovatelka Nancy Lee z Cancer Center Memorial Sloan-Kettering v New Yorku a její tým hlásili, ze více nez 90% pacientu lécených novou kombinovanou lécbou prezilo po dobu 2 let bez vzdálených metastáz a ze onemocnení nepokrocilo 75% pacientu.
Objevili, ze lécba bevacizumabem zvysuje celkové sance pacientu na prezití po dobu 2 let nebo více ve srovnání se zjisteními z drívejsích studií samotného chemo-zárení. Ohlásili, ze po dvou letech bylo stále "neocekávane vysoké" 91% pacientu.
Joseph Wee z Národního onkologického centra a Duke-NUS Graduate Medical School v Singapuru vysvetluje v doprovodném komentári:

"[Zkusební proces] ... vedl k 2letému prezití bez metastáz ve výsi 90%, coz se zdá být zlepsení ve srovnání s ocekávaným císlem 70-80%."

On dále rekl, ze tato zjistení jsou opravdu slibná a poskytují novou nadeji tem, kterí trpí rakovinou nosohltanu.
Pri lécbe pacientu s rakovinou nosohltanu s intenzitou modulovanou radioterapií (IMRT) vedci zaznamenali lokální míru kontroly nádoru více nez 90%, ale onemocnení má nejvyssí výskyt vývoje metastáz mezi rakovinou hlavy a krku a u priblizne 30% pacientu rakovina se sírí do vzdálených orgánu nebo lymfatických uzlin behem 4 az 5 let.
Bevacizumab, monoklonální protilátka, která inhibuje vaskulární endoteliální rustový faktor (VEGF-A), je spojena se spatnou prognózou v rakovine hlavy a krku a je nadmerne exprimována u priblizne dvou tretin pacientu s nosofarynickým karcinomem. Lécivo prokázalo snízení rychlosti vzdálených metastáz a zlepsilo prezití bez onemocnení u nekolika typu pokrocilého onkologického onemocnení, jako je rakovina prsu, rakovina ledvinových bunek, kolorektální karcinom a nemalobunecný karcinom plic.
Studie, která byla financována z grantu Radiacní terapii onkologické skupiny z Národního institutu pro lécbu rakoviny v USA, byla provedena na 46 pacientech s lokálne pokrocilým nosofarynickým karcinomem, kterí byli dríve neléceni. Úcastníci pocházeli z 19 clenských center RTOG v Severní Americe a Hongkongu a dostávali Bevacizumab soucasne a vedle chemoterapeutických fází s cisplatinou a fluorouracilem.
Zjistení ukázala, ze lécba bevacizumabem byla dobre tolerována bez pozorovaných nezádoucích úcinku stupne 3 az 4 krvácení nebo stupne 5. Devet pacientu (20%) melo krvácení stupne 1 az 2, pricemz nejcastejsí nezádoucí príhody stupne 3 nebo vyssí spocívaly ve komplikacích spojených s krví nebo kostní drene (36%) a 77% pacientu trpících akutní mukositidou, bolestivým zánetem sliznice v ústech.
Vedci dospeli k záveru:
"Pridání bevacizumabu k chemo-zárení pro nosofarynový karcinom je mozné, protoze nevede k významnému kompromisu pri dodávání standardního chemo-zárení ... a muze zpomalit vývoj subklinického onemocnení. Prestoze se zdá, ze pridávání bevacizumabu vedly k jakýmkoli neobvyklým stupnum 3-4, toxicita byla stále znacná a dodrzování protokolové lécby nebylo ideální ... Proto je zapotrebí dalsího výzkumu, který by identifikoval ty, kterí jsou vystaveni riziku vzdálené metastázy, a tudíz tem, kterí mohou mít nejvetsí uzitek z dalsího bevacizumabu. "

Napsal Petra Rattue

Co vypadá "zdravý clovek"? Google to chce vedet

Co vypadá "zdravý clovek"? Google to chce vedet

To, co nekterí komentátori nazývají "nejambicióznejsí projekt spolecnosti Google" - pokus o "mapování" lidského tela - byl odhalen. Nazývá se "základní linie", spolupráce mezi Stanfordskou univerzitou, univerzitou Duke a spolecností Google X - výzkumnou divizí technologického giganta - je jedním z takzvaných moonshotových projektu spolecnosti Google.

(Health)

Starsí pacienti s rakovinou plic mohou zít déle s chemoterapií a zárením dohromady

Starsí pacienti s rakovinou plic mohou zít déle s chemoterapií a zárením dohromady

Starsí pacienti s neoperovatelným nemalobunecným karcinomem plic (NSCLC), kterí uzívají denní dávku karboplatiny (chemoterapeutické lécivo), krome radioterapie zijí výrazne déle nez ti, kterí dostávají samotnou radioterapii, ríkají japonstí výzkumníci. Studie je publikována online jako první v The Lancet Oncology.

(Health)