cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Výsledky bariatrické chirurgie za méne úmrtí a kardiovaskulárních príhod

Studie publikovaná v císle 4 JAMA ze bariatrická operace je spojena se snízením poctu úmrtí a událostí kardiovaskulárních príhod, jako je srdecní infarkt a mrtvice u obézních jedincu.
Podle vetsiny epidemiologických studií je obezita spojena se zvýseným kardiovaskulárním príhodem a úmrtností. Základní informace v clánku uvádí, ze:

"Úbytek hmotnosti muze chránit pred kardiovaskulárními událostmi, ale
solidní dukaz chybí. "

Mezi zárím 1987 a lednem 2001 Dr. Lars Sjostrom z univerzity v Gothenburgu ve Svédsku a jeho tým hodnotili hypotézu, ze bariatrická chirurgie je spojena se snízeným výskytem kardiovaskulárních príhod. Zkoumali vztah mezi zmenami hmotnosti a kardiovaskulárními událostmi v neandromizované, prospektivní, kontrolované studii, která probíhala v svédských obézních subjektech (SOS) a najímala 2 010 obézních úcastníku, kterí podstoupili bariatrickou chirurgii z 25 verejných chirurgických oddelení a 480 primárních zdravotnických center ve Svédsku a jejich pocet odpovídal 2 037 obézním osobám (kontrolní skupine), kterí dostávali standardní péci.
Konecný bod studie byl 31. prosince 2009, pricemz strední hodnota sledovala 14,7 let. Vsichni oprávnení úcastníci byli ve veku od 37 do 60 let s indexem telesné hmotnosti nejméne 34 u muzu a nejméne 38 u zen. V skupine s bariatrickými chirurgiemi podstoupilo 13,2% zaludecní bypass, 18,7% pacientu se pásilo nebo 68,1% vertikálne pruhované gastroplastiky, zatímco kontrolní skupina dostávala spolecnou osetrenou péci podle svédského systému primární zdravotní péce.
Vedci provedli fyzické a biochemické vysetrení a databázové krízové kontroly v predem stanovených intervalech. V bariatrické skupine zaznamenali po 2 letech prumernou zmenu telesné hmotnosti -23%, -17% po 10 letech, -16% po 15 letech a -18% po 20 letech ve srovnání se zmenami hmotnosti v kontrolní skupine 0% po 2 letech, 1% po 10 letech a -1% po 15 a 20 letech.
Behem sledování vedci zaznamenali u pacientu v kontrolní skupine 49 úmrtí na kardiovaskulární onemocnení ve srovnání s 28 kardiovaskulárními úmrtím u pacientu v operacní skupine. Pacienti v kontrolní skupine celkove utrpeli 234 fatálních a nefatálních kardiovaskulárních príhod ve srovnání s 199 fatálními a nefatálními kardiovaskulárními príhodami u pacientu v operacní skupine. Poté, co se vedci prizpusobili rade promenných, zjistili, ze bariatrická operace je spojena s nizsím poctem fatálních kardiovaskulárních úmrtí a nizsím výskytem celkových kardiovaskulárních príhod.
Bariatrická operace byla spojena se snízeným poctem (22) úmrtí na fatální srdecní záchvaty ve srovnání s 37 úmrtím v kontrolní skupine. Hodnocení naznacuje, ze bariatrická operace byla spojena jak s výskytem snízeného poctu fatálních infarktu, tak s celkovým výskytem srdecního infarktu, krome toho, ze byla spojena se snízeným poctem fatálních príhod mrtvice a celkovými událostmi mrtvice.
Závery prokázaly, ze v chirurgii nebo kontrolní skupine není zádný významný vztah mezi zmenou hmotnosti a kardiovaskulárními príhodami. Výzkumníci naznacují, ze nedostatek vztahu mezi úbytkem hmotnosti a snízením kardiovaskulárních príhod by mohl být spojen s nedostatecnou statistickou silou v odhalování tohoto vztahu.
Výzkumníci uvádejí:
"Alternativne, po pomerne mírném úbytku hmotnosti indukovaném bariatrickými operacemi, nedochází k dalsímu snízení rizika, které by mohlo být zpusobeno vetsí a následnou ztrátou hmotnosti. Nase negativní poznatky také zduraznují potrebu zkoumat hmotnostní ztrátu nezávisle na úcincích bariatrické chirurgie."

Shrnují:
"Záverem je to první perspektivní, kontrolovaný zásah do nasich poznatku o tom, ze bariatrická operace je spojena se snízeným výskytem kardiovaskulárních úmrtí a kardiovaskulárních príhod. Tyto výsledky spolu s nasím dríve popsaným sdruzením mezi bariatrickou chirurgií a príznivými výsledky ohledne dlouhodobého zmeny telesné hmotnosti, kardiovaskulární rizikové faktory, kvalita zivota, cukrovka, rakovina a mortalita - prokazují, ze existuje mnoho výhod pro bariatrickou chirurgii a ze nekteré z techto prínosu jsou nezávislé na stupni chirurgicky indukované úbytku hmotnosti. "

Editorial: Nedostatek BMI jako indikátoru bariatrické chirurgie

Ve spojeném publikaci Edward H. Livingston, MD, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas a prispevatelský redaktor JAMA, píse:
"Prestoze ztráta hmotnosti je obecne zádoucí u obézních pacientu, podmínka nadváhy sama o sobe není informativní." Lékari potrebují znát profil rizikových faktoru jednotlivých pacientu pred zacátkem terapie.Hmotnostní prírustek muze být výsledkem prejídání proteinu, který muze být spojen s chudou telesnou hmotností Pokud je telesný tuk primárne kmenový, obezita muze být spojena s malým nadmerným zdravotním rizikem nebo s malým následným rizikem snízení zivotnosti.
Bariatrická chirurgie vede ke ztráte hmotnosti, ale celkový prínos zlepsené dlouhovekosti vyplývající z techto operací zustává definitivne prokázán. Vzhledem k tomu, ze ocekávané prínosy pro zdraví nemusí nutne presahovat rizika operací na snízení hmotnosti, obézní pacienti bez dalsích komplikací souvisejících s telesnou hmotností by se obecne nemeli podrobovat bariatrické operaci. "

Uzavírá:
"Navíc, vzhledem k pokroku v porozumení patofyziologických mechanismu, které jsou základem obezity, zvysování dukazu o vztahu mezi obezitou a výsledky a pokroku a zdokonalení chirurgických zákroku pri obezite, mozná je nacase, aby národní zdravotní ústavy svolaly dalsí panel odborníku, aby peclive zhodnotil dostupné dukazy a poskytl aktualizované doporucení pro bariatrické postupy pro lécbu obezity. "

Napsal Petra Rattue

Deset zdravotních rizik pro chronické tezké pít

Deset zdravotních rizik pro chronické tezké pít

Obsah onemocnení jater Pankreatitida Rakovina Vredy a gastrointestinální poruchy Dysfunkce imunitního systému Poranení mozku Podvýziva a nedostatek vitamínu Osteoporóza Srdecní onemocnení Úrazy a poranení Casté pít prílis mnoho alkoholu je skodlivé pro zdraví. Alkohol muze mít vliv na kazdý telesný systém.

(Health)

Top 10 hlavních prícin smrti ve Spojených státech

Top 10 hlavních prícin smrti ve Spojených státech

Obsah choroby srdecní Rakoviny Chronické onemocnení dolních cest dýchacích úrazu Mozková mozková príhoda Alzheimerova choroba Diabetes Chripka a pneumonie Nemoci ledvin Samovrazda Témer 75 procent vsech úmrtí ve Spojených státech pripadá na pouhých deset prícin, z nichz tri tvorí více nez 50 procent vsechny úmrtí.

(Health)