cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Afinitor schválený v Evrope pro pokrocilý karcinom prsu

E.U. byla schválena lécivým prípravkem Novintis Afinitor® (everolimus) po úspesném dokoncení studie fazule III BOLERO-2 (studie karcinomu prsu u prípravku OraL EveROlimus-2).
Tablety prípravku Afinitor byly schváleny pro lécbu karcinomu prsu s pokrocilým hormonálním receptorem (HR +) a HER2 / neu-negativní (HER2-) (HR + pokrocilý karcinom prsu) v kombinaci s exemestanem u postmenopauzálních zen bez symptomatického viscerálního onemocnení po recidive nebo progrese po nesteroidním inhibitoru aromatázy.
Celosvetove je priblizne 220 000 zen diagnostikováno s progresivním karcinomem prsu HR + a prestoze endokrinní lécba bude hlavním lécebným postupem pro tyto zeny, vetsina z nich nakonec vyvine rezistenci na lécbu. Tato rezistence byla spojena s nadmernou aktivací dráhy PI3K / AKT / mTOR, coz je dulezitý protein, který reguluje delení nádorových bunek, rust krevních cév a bunecný metabolismus. Afinitor je navrzen tak, aby cíloval dráhu mTOR v bunkách.
Hervé Hoppenot, prezident spolecnosti Novartis Oncology, prohlásil:

"Schválení prípravku Afinitor je dulezitým mezníkem, který predstavuje první významný pokrok pro zeny v Evropské unii s progresivním karcinomem prsu pozitivním na hormonální receptory od zavedení inhibitoru aromatázy pred více nez 15 lety. Lécba prípravkem Afinitor dává zenám novou moznost boj proti této pokrocilé forme rakoviny prsu, kde zustává znacná nesplnená potreba. "

Fáze III studie BOLERO-2 byla randomizovaná, dvojite zaslepená placebem kontrolovaná multicentrická studie zahrnující 724 pacientu. Lokální vysetrovatelé zjistili, ze lécba prípravkem Afinitor spolu s exemestanem více nez zdvojnásobila prumernou míru prezití bez progrese onemocnení (PFS) na 7,8 mesícu ve srovnání s 3,2 mesíce samotným exemestanem (pomer rizika = 0,45 [95% Cl: 0,38-0,54]; str
Dalsí analýza zalozená na nezávislé kontrole centrální radiologie také prokázala, ze prumerná PFS byla prodlouzena na 11,0 mesícu pri lécbe prípravkem Afinitor ve srovnání s 4,1 mesíce (pomer rizika = 0,38 [95% CI: 0,31 az 0,48], puchýre, hyperglykémie, dusnosti, pneumonitidy a prujem.
Jose Baselga, PhD, vedoucí oddelení hematologie / onkologie v Massachusetts General Hospital, který byl soucasne vedoucím výzkumníkem studie BOLERO-2, uvedl:
"Tím, ze Afinitor zvysuje úcinnost endokrinní terapie, výrazne prodluzuje dobu, kdy zeny s progresivním karcinomem prsu pozitivním na hormonální receptory zijí bez progrese nádoru. Afinitor, první inhibitor mTOR pro tuto chorobu, má potenciál predefinovat zpusob, jakým tato bezná je lécena forma pokrocilého karcinomu prsu. "

Afinitor schválila Evropská komise poté, co Výbor pro humánní lécivé prípravky prijal dne 21. cervna 2012 pozitivní stanovisko k lécivému prípravku. Afinitor je nyní schválen pro lécbu HR + pokrocilého karcinomu prsu a vztahuje se na vsech 27 clenských státu EU , vcetne Islandu a Norska. V USA Afinitor získal schválení USA FDA v kombinaci s exemestanem v populaci HR + / HER2- po neúspesné lécbe letrozolem nebo anastrazolem dne 20. cervence 2012.
V soucasné dobe probíhají dalsí regulacní podání prípravku Afinitor v pokrocilém karcinomu prsu v jiných zemích po celém svete. Afinitor je také v soucasné dobe zkoumán v HER2-pozitivním karcinomu prsu ve dvou probíhajících studiích fáze III.
Pokrocilý karcinom prsu je definován jako metastatický karcinom prsu (stupen IV), nejzávaznejsí forma nemoci, která se rozsírila do jiných cástí tela, jako je játra a do kostí, a lokálne pokrocilý karcinom prsu (stupen III), tj. kdy se rakovina rozsírila do lymfatických uzlin a / nebo jiných tkánových lokálních tkánových tkání, ale která se dosud rozsírila na vzdálená místa v tele.
Prumerná predpokládaná délka zivota u zen s metastatickým karcinomem je priblizne 18 az 36 mesícu po diagnóze, zatímco u zen s rakovinou III. Stupne je méne nez pet let. HR + pokrocilá rakovina prsu se skládá z nádoru pozitivních na hormonální receptor, skupinu nádoru, které exprimují receptory pro urcité hormony, vcetne estrogenu a progesteronu, a rust nádorových bunek muze být pohánen temito hormony. Jedním z nejvýznamnejsích prediktoru a prognostických markeru rakoviny prsu u lidí je prítomnost receptoru estrogenu (ER) a / nebo progesteronových receptoru (PgR). Souhrnne se tyto oznacují jako hormonální receptory pozitivní.

Co je afinátor?

V EU je Afinitor (everolimus) schválen pro lécbu pokrocilého karcinomu prsu s pozitivním hormonálním receptorem (HR +), pokrocilého karcinomu prsu HER2 / neu-negativní (HER2-) v kombinaci s exemestanem u postmenopauzálních zen bez symptomatického viscerálního onemocnení po recidive nebo progresi po nesteroidního inhibitoru aromatázy. V USA je prípravek Afinitor schválen pro lécbu postmenopauzálních zen s pokrocilým HER2-negativním karcinomem prsu (pokrocilý HR + karcinom prsu) s pozitivním hormonálním receptorem, v kombinaci s exemestanem po selhání lécby letrozolem nebo anastrozolem.
Tablety Afinitoru (everolimus) jsou schváleny v onkologickém prostredí pokrocilého karcinomu ledvinových bunek po progresi nebo po lécbe cílené na vaskulární endoteliální rustový faktor (VEGF) ve více nez 80 zemích, vcetne Spojených státu a celé Evropské unie. V USA a v E.U. je schválen pro lokálne pokrocilé, metastatické nebo neresekovatelné progresivní neuroendokrinní nádory pankreatického puvodu.
Novartis Everolimus je také k dispozici pro pouzití u pacientu s onkologií pod znackami Afinitor nebo Votubia, Certican a Zortress. Spolecnost Abbott je drzitelem výlucné licence, pricemz spolecnost Boston Scientific má povolení k uzívání ve stenty s vylucováním léciva.
Indikace se v ruzných zemích lisí a v kazdé zemi nejsou k dispozici vsechny údaje.Profil bezpecnosti a úcinnosti ve veku Everolismus dosud nebyl stanoven mimo schválené indikace a vzhledem k nejistote klinických studií; zustává nejisté, zda bude everolimus komercne dostupný pro dalsí indikace v jiných zemích sveta.
Napsal Grace Rattue

Merení kontroly glukózy v krvi pomáhá predvídat kardiovaskulární onemocnení u pacientu s diabetem

Merení kontroly glukózy v krvi pomáhá predvídat kardiovaskulární onemocnení u pacientu s diabetem

Predvídání rizik pro príhody CVD (kardiovaskulární onemocnení) se zlepsilo merením hladin HbA 1c (hemoglobulin 1c) u pacientu s diabetem, výzkumníci z nemocnice Brigham a Women's Hospital, Boston uvedli v Archives of Internal Medicine. Autori vysvetlují, ze diabetes je rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnení.

(Health)

Proc jsou lesbicky zrejme vyssí riziko rozvoje rakoviny prsu?

Proc jsou lesbicky zrejme vyssí riziko rozvoje rakoviny prsu?

Studie a zprávy o tom, zda jsou lesbické nebo bisexuální, jsou spojeny s vyssím rizikem rakoviny prsu, byly nepravidelné a casto s protichudnými nálezy. Národní registry rakoviny, pruzkumy a databanky nezbývají bezne na základe informací o sexuální orientaci lidí. Zatímco se obhájcové pro etnické, rasové a geografické skupiny podarilo shromázdit údaje a argumentovat, ze jejich prípad je presvedcivý, pokud jde o rozdíly ve zdravotním stavu a dostupnosti rádné zdravotní péce, nemohou lidé v lesbické komunite - proste proto, ze neexistuje jednoduchý zpusob, jak tyto informace shromazdovat .

(Health)