cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD léky: je to dobrý nápad?

Pochybnost byla zamerena na úcinnost methylfenidátu pouzívaného k lécbe príznaku poruchy pozornosti pri hyperaktivite, nebot výzkumníci zjistili, ze muze zpusobit zvýsení nespavosti a ztrátu chuti k jídlu. Zjistení jsou zverejnena v Cochrane Review.
ADHD postihuje 13,5% chlapcu v USA.

Porucha hyperaktivity s nedostatkem pozornosti (ADHD) je jednou z nejcasteji diagnostikovaných detských poruch, zahrnující obtíze se zamerením pozornosti a zbývající "úkol", nadmerne impulsivní chování a extrémní hyperaktivita.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odhadují, ze ADHD postihuje priblizne 9,5% detí ve veku 3-17 let ve Spojených státech a muze pokracovat v dospelosti. Diagnostika je zalozena spíse na klinickém úsudku nez na objektivních diagnostických markerech.

Methylfenidát, nejcasteji uzívaný lék, je obecneji znám pod znackami Ritalin, Concerta, Medikinet a Equasym. To bylo pouzíváno k lécbe ADHD více nez 50 let, ale nový výzkum, který se zameruje na výhody a poskození, podporuje opatrnost pri pouzívání.

Tým, vedený prof. Olem Jakobem Storebøem, klinickým psychologem z oddelení psychiatrického výzkumu v regionu Zealand v Dánsku, vyhodnotil a shrnul zjistení ze vsech dostupných randomizovaných studií léku.

Pouzití methylfenidátu má výhody a nevýhody

Studie zahrnovala údaje z 185 randomizovaných kontrolovaných studií zahrnujících více nez 12 000 detí nebo dospívajících. Studie byly provádeny hlavne v USA, Kanade a Evrope, vcetne muzu a zen ve veku 3-18 let, a vsechny porovnávaly methylfenidát bud s pilulkou nebo bez zásahu.

Bylo zjisteno, ze methylfenidát zpusobuje mírné zlepsení symptomu ADHD, obecného chování a kvality zivota. Existovaly silné dukazy, ze methylfenidát zlepsil chování ucitele.

Analýza nezádoucích úcinku ukázala, ze deti casteji zaznamenávají problémy se spánkem a ztráta chuti k jídlu, zatímco uzívají methylfenidát.

Nebyly prokázány zádné dukazy o tom, ze methylfenidát byl spojen s váznými - napríklad zivot ohrozujícími nezádoucími úcinky 0, ale celkove se zvýsil o 29% u méne závazných nezádoucích úcinku, 60% vyssím rizikem spánkových problému a 266% snízená chut k jídlu.

Rychlá fakta o ADHD
  • Ocekává se, ze priblizne 5,9 milionu detí v USA má ADHD
  • 13,5% chlapcu v USA má ADHD
  • 5,4% dívek v USA má poruchu.

Dalsí informace o ADHD

Slabé stránky zkoumaných studií zahrnovaly skutecnost, ze zúcastnení lidé si byli vedomi, jaká lécba deti uzívají. Tam bylo také neúplné hlásení výsledku v mnoha prípadech, a pro nekteré analýzy, tam byl rozdíl mezi výsledky zkousky.

Na základe techto informací vedci vyzývají klinické lékare, aby opatrne predepisovali methylfenidát a opatrneji zvazovali prínosy a rizika.

Podle názoru Prof. Storebøe výsledky ukazují potrebu provést dlouhodobé, velké, kvalitnejsí randomizované studie, aby bylo mozné urcit spolehlivejsí prumerný úcinek léciva.

Spolupráce Dr. Camilla Groth poukazuje na nedostatek jasnosti o tom, kdo bude lék tezit, a spatnou kvalitu dukazu. Vyzývá k tomu, aby to bylo vzato v úvahu pri predepisování methylfenidátu. Doporucuje, aby lékari vyvázili výhody a nevýhody predepisování lécivého prípravku a ze je treba peclive sledovat lécbu.

Dalsí spoluautor Dr. Morris Zwi, konzultant detský a dospívající psychiatr, dodává:

"Tyto dukazy jsou dulezité pro zdravotnické pracovníky a rodice detí s ADHD. Nase ocekávání této lécby jsou pravdepodobne vetsí, nez by mely být, a zatímco nase hodnocení ukazuje urcité dukazy o prínosu, meli bychom mít na pameti, ze toto zjistení bylo zalozeno na velmi coz jeste potrebujeme, jsou rozsáhlé, dobre provedené studie s cílem objasnit rizika a výhody pro tuto siroce vyuzívanou lécbu. "

Výzkumníci vyzývají klinické lékare a rodiny, aby se nepokoukali prestat pouzívat methylfenidát, protoze pokud pacienti prozívají prínosy bez nezádoucích úcinku, pak muze existovat dobrý klinický duvod, proc by se melo pokracovat v jejich uzívání.

Vyzývají pacienty a rodice, aby pred tím, nez se o problému zabývali, nezastavili lécbu ani neprovedli zádnou zmenu u svého zdravotníka.

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes o výzkumu spojujícího ADHD s traumatickým poranením mozku.

Obézní pacienti se srdecním selháním mají lepsí výsledky

Obézní pacienti se srdecním selháním mají lepsí výsledky

Pacienti s pokrocilým srdecním selháním mají podle výzkumníku UCLA podstatne méne pravdepodobné nezádoucí úcinky, pokud jsou obézní a mají vyssí obvod pasu. Priblizne 5,8 milionu lidí postihuje srdecní selhání a priblizne 50-66% techto pacientu je nadváhou nebo obézní.

(Health)

Co potrebujete vedet o chemoterapii

Co potrebujete vedet o chemoterapii

Obsah Co je to chemoterapie? Co ocekávat Nezádoucí úcinky Typy Úcinnost Výhled Chemoterapie je siroce pouzívanou lécbou rakoviny. Termín chemoterapie se týká léku, které zabranují delení a rustu rakovinných bunek. Delá to tím, ze zabíjí delící bunky. Pro dosazení techto cílu se pouzívá siroká skála drog.

(Health)