cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD zpusobuje nepravdepodobnost dysfunkce dopaminu

Nová studie University of Cambridge ve Velké Británii zpochybnuje siroce zastávaný názor, ze dysfunkce dopaminu - chemické látky, která rídí mozkové odmeny a zábavní centra - je hlavní prícinou ADHD, coz je stav charakterizovaný nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou.

Psaní v posledním císle casopisu Mozek, výzkumníci z University of Medical Research Council (MRC) / Wellcome Trust Behavioral and Clinical Neuroscience Institute (BCNI) naznacují místo toho, ze hlavní prícinou poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) lze nalézt ve strukturálních rozdílech v sedém mozku hmota.

Doufáme, ze jejich zjistení výrazne zlepsí nase chápání príciny ADHD a pomohou zlepsit budoucí lécbu.

Dopamin je chemická látka, která se prirozene vyrábí v mozku, je dulezitá pro koncentraci nebo trvalou pozornost, pracovní pamet a motivaci. Pomáhá prenáset signály mezi mozkovými bunkami pripojením k receptorum dopaminových bunek - speciálním vstupním bodum v bunecných membránách, které mohou být otevreny pouze touto konkrétní molekulou.

Ritalin - lék schválený pro lécbu ADHD - pracuje tím, ze zvysuje hladiny dopaminu, címz zpusobuje vetsí vazbu na bunky a tím i vetsí komunikaci mezi nimi.

Ve své orientacní studii pouzili výzkumní pracovníci kombinaci pozitronové emisní tomografie (PET) a zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) pro merení sedé hmoty a dopaminových receptoru a urcily, jak methylfenidát (Ritalin) ovlivnil dopamin v prípade pacientu s ADHD a zdravých lidí bez kondice.

Obema skupinám úcastníku byla podána bud dávka Ritalinu nebo placeba. Studie byla dvojite zaslepená, coz znamená, ze ani úcastníci, ani lékari, kterí podávali léky, nevedeli, zda uzívají prípravek Ritalin nebo placebo.

Pred a po podání dané dávky úcastníci dokoncili úkoly, které zkoumaly jejich schopnost soustredit se a dávat pozor na urcitou dobu.

ADHD nebo ne, Ritalin zlepsuje pozornost

Tým zjistil, ze jak pacienti s ADHD, tak i kontrolní pracovníci, kterým byl podán Ritalin, vykazovali podobné zvýsení dopaminu v mozku. Rovnez ukázaly ekvivalentní úrovne zlepsení úkolu zamerených na pozornost a koncentraci.

Výzkumníci také zjistili, ze ackoli úcastníci s ADHD jako skupina meli v mozku významne méne sedé hmoty a v testy pozornosti provádeli mnohem horsí nez kontrolní kontroly, mely podobné úrovne dopaminových receptoru v oblasti mozku nazývané striatum , a Ritalin zvýsil dopamin v této oblasti ve stejném rozsahu.

Toto dulezité zjistení naznacuje, ze v dopaminu nedoslo k zádné základní dysfunkci samo o sobe.

Výzkumníci meli zájem videt, ze Ritalin také zvýsil trvalý výkon u nekterých zdravých kontrol, coz naznacuje, ze celková schopnost léku zvýsit pozornost jak u pacientu s ADHD, tak u úcastníku kontroly byla spojena se vzestupem dopaminu, který vyvolal v striatu.

Vedoucí studie Prof. Barbara Sahakianová ríká, ze výsledky jsou dulezité, protoze ukazují, ze Ritalin zvysuje pozornost a koncentraci bez ohledu na to, zda lidé mají ADHD nebo ne:

"Tato nová zjistení ukazují, ze lécba pomohla spatným umelcum, vcetne zdravých dobrovolníku, a toto zlepsení souviselo se zvýsením dopaminu v mozku."

Spoluautor Profesor Trevor Robbins, reditel BCNI, ríká:

"Tato zjistení zpochybnují dríve prijatý názor, ze hlavní príciny ADHD u dospelých pacientu jsou hlavní abnormality v dopamínové funkci. Zatímco výsledky ukazují, ze Ritalin má" terapeutický "úcinek na zlepsení výkonnosti, zdá se, ze nemá souvislost se základními základy poskození v dopamínovém systému u ADHD. "

Studie byla financována MRC.

Podle studie publikované v Vestník Americké akademie detské a dospívající psychiatrie v roce 2011 detská reakce na ADHD závisí na variantách specifických genu dopaminu.

Starsí príjemci Medicare s omezenou prioritou léku pokryjí méne na Nondrug Medical Services dnes

Starsí príjemci Medicare s omezenou prioritou léku pokryjí méne na Nondrug Medical Services dnes

Po zavedení cásti Medicare D, starsí príjemci Medicare vynakládají podstatne méne penez na nezdravotnické lékarské sluzby, vcetne kvalifikovaných osetrovatelských zarízení a luzkové péce, uvedli výzkumníci z Harvard Medical School v casopise JAMA (Journal of the American Medical Association). Autori napsali: "V lednu 2006 byla zavedena dávka léku na léky na léky Medicare (cást D), následovaná zvýseným uzíváním léku, snízenými výdaji a zlepsením dodrzování zásadních léku pro starsí osoby.

(Health)

Rakovina zaludku má ctyri podtypy, ríkají vedci

Rakovina zaludku má ctyri podtypy, ríkají vedci

Vedci, kterí patrí do výzkumné síte USA, zjistili, ze existují ctyri odlisné molekulární podtypy rakoviny zaludku, také oznacované jako rakovina zaludku nebo adenokarcinom zaludku. Verí, ze tento objev zmení zpusob, jakým se výzkumníci a lékari zabývají rakovinou zaludku, coz umoznuje prizpusobení lécby jednotlivým pacientum podle specifických genetických vlastností jejich nádoru.

(Health)