cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co má ADHD spolecného se schizofrenií?

Obsah

 1. ADHD a schizofrenie
 2. Príciny
 3. Rizikové faktory
 4. Symptomy
 5. Diagnóza
 6. Lécba
 7. Výhled
Poruchy pozornosti s hyperaktivitou a schizofrenií jsou dve ruzné dusevní poruchy.

Porucha hyperaktivity s nedostatkem pozornosti (ADHD) je chronický stav, který se skládá ze symptomu chování, které zahrnují nepozornost, hyperaktivitu a impulsivitu. ADHD postihuje priblizne 6,4 milionu detí ve Spojených státech a casto pokracuje do dospelosti.

ADHD je castejsí u chlapcu nez u dívek, ale je rovnocenné mezi muzi a zenami, coz naznacuje, ze dívky mohou být behem detství nedostatecne diagnostikovány. Príznaky ADHD obvykle zacínají pred vekem 12 let.

Schizofrenie je dlouhodobý stav dusevního zdraví, který ovlivnuje, jak si clovek myslí, cítí a chová se. Schizofrenie postihuje priblizne 3,5 milionu osob v USA

Schizofrenie je u muzu o neco castejsí nez u zen. Príznaky mohou zacít mezi vekem 16 a 30 lety.

Ackoli ADHD a schizofrenie mají mnoho rozdílu, existuje také prekrývání príznaku a nekteré podobnosti mezi obema poruchami.

ADHD a schizofrenie

Príznaky ADHD byly hláseny u jedincu, kterí se u dospelých vyvinou schizofrenie. Nekdy se tyto príznaky projevují také u jejich detí.


Nekteré studie naznacují moznou vazbu mezi ADHD a schizofrenií.

Nekterá mozná spojení mezi ADHD a schizofrenií ve studiích zahrnují:

 • ADHD je diagnostikována u mnoha detí s genetickým rizikem schizofrenie
 • Lidé se schizofrenií casto mají príznaky jiných psychiatrických poruch v rané dospívání a ADHD je jednou z nejcasteji hlásených
 • Detská diagnóza ADHD muze být více dobrým prediktorem schizofrenie dospelosti nez deprese
 • Deti s ADHD jsou vystaveny vysokému riziku vývoje siroké skály psychiatrických poruch
 • Deti a dospívající s ADHD by mohly být 4,3krát vetsí pravdepodobnost vývoje schizofrenie jako dospelí nez lidé bez ADHD
 • Stres-indukující faktory mohou být spojeny jak s ADHD, tak se schizofrenií a mohou ovlivnit správný vývoj mozku dítete pred narozením
 • ADHD a schizofrenie vzniklé spolecne mohou být zpusobeny sdílenými genetickými faktory
 • Alternativní formy genu, které vznikají mutací u lidí se schizofrenií, se také vyskytují u ADHD.
10 nejlepsích blogu pro ADHDKliknete zde a dozvíte se více o ADHDPrectete si ted

Príciny

Prícina ADHD není jasná. Mezi faktory, které mohou být zahrnuty, patrí:

 • Genetika: Výzkum naznacuje, ze ADHD muze bezet v rodinách a ze mohou hrát roli i geny
 • Zivotní prostredí: Faktory prostredí, jako je vystavení toxickým látkám
 • Vývoj: Problémy s centrálním nervovým systémem ve významných fázích vývoje

Prícina schizofrenie není známa. Faktory, které mohou zvýsit pravdepodobnost vývoje schizofrenie, zahrnují:

 • Genetika: Schizofrenie muze bezet v rodinách. Ruzné kombinace genu mohou zpusobit, ze lidé budou z tohoto stavu více ohrozeni.
 • Vývoj mozku: Výzkumy ukazují, ze nekterí jedinci se schizofrenií mají jemné rozdíly v strukture mozku.
 • Neurotransmitery. Nerovnováha mezi chemickými posly v mozku - dopaminem a serotoninem - muze být spojena se schizofrenií. Výzkumy ukazují, ze léky, které mení hladinu techto chemikálií, odstranují symptomy schizofrenie.
 • Tehotenské a porodní komplikace: nízká porodní hmotnost, predcasná porodnice nebo nedostatek kyslíku v prubehu porodu se pravdepodobneji vyskytly u lidí se schizofrenií pred nebo behem porodu.

Rizikové faktory

Rizikové faktory pro ADHD zahrnují:

 • Rodinná anamnéza ADHD nebo jiné poruchy dusevního zdraví
 • Vystavení urcitým látkám v deloze
 • Nedostatek urcitých zivin
 • Psychosociální faktory
 • Predcasný porod nebo nízká porodní hmotnost
 • Materní stres behem tehotenství
 • Kourení matek behem tehotenství
 • Alkohol a uzívání drog behem tehotenství
 • Nedostatek kyseliny listové, zinku, horcíku a polynenasycených kyselin

Rizikové faktory pro schizofrenii zahrnují:

 • Rodinná anamnéza schizofrenie
 • Vystavení urcité látce tesne pred narozením
 • Nutricní deficity
 • Infekce behem tehotenství
 • Predcasný porod nebo nízká porodní hmotnost
 • Nedostatek zeleza a vitamínu D vede ke snízení cholinu behem tehotenství
 • Zvýsení aktivity imunitního systému ze zánetu nebo autoimunitního onemocnení
 • Premýslení o drogách jako mladiství nebo mladí dospelí

Podobnosti a rozdíly

Krome nekterých sdílených rizikových faktoru pro ADHD a schizofrenii výse uvedená studie zjistila, ze autismus, ADHD, bipolární porucha, závazná deprese a schizofrenie mají stejné genetické rizikové faktory.

Je známo, ze variace v jednom z genu, které sdílí, ovlivnuje obvod mozku, který se úcastní emocí, myslení, pozornosti a pameti.

Symptomy

Existují dve kategorie príznaku ADHD: nepozornost a hyperaktivita a impulsivita.


Príznaky ADHD se týkají bud nepozornosti nebo hyperaktivity.

Symptomy nepozornosti zahrnují:

 • Krátká rozpetí pozornosti, snadno odvrácená
 • Behem aktivit delá neopatrné chyby
 • Nezdá se, ze by naslouchal, kdyz je mluví prímo
 • Nelze sledovat pokyny a dokoncit úkoly
 • Problémy s organizováním úkolu
 • Zdá se, ze zapomíná nebo casto ztrácí veci
 • Vyhýbání se úkolum, které vyzadují dusevní úsilí

Symptomy hyperaktivity a impulzivity zahrnují:

 • Nemohl se posadit, vzdycky neustále
 • Nelze se tise zabývat volnocasovými aktivitami
 • Nedostatecná koncentrace
 • Nadmerné mluvení
 • Prerusení nebo zasahování do rozhovoru nebo cinností jiných lidí
 • Neklid, nadmerný beh nebo lezení v nevhodných situacích
 • Chování bez myslení
 • Malý az zádný smysl pro nebezpecí

Existují tri kategorie príznaku schizofrenie: pozitivní, negativní a kognitivní.

Pozitivní príznaky schizofrenie zahrnují:

 • Halucinace
 • Zneuzívání, napríklad v presvedcení, ze jsou sledováni vládou
 • Paranoidní myslenky
 • Menící se nebo nadmerné pohyby tela
 • Rozrusené nebo nevhodné chování

Negativní príznaky schizofrenie zahrnují:

 • Sociální vyclenení
 • Nezálezí na vzhledu a osobní hygiene
 • Snízené vyjadrování emocí
 • Ztráta zájmu a motivace
 • Problémy soustredení, zmeny spánku a pocit, ze nemohou opustit dum
 • Zkrácení konverzace a mluvení

Kognitivní symptomy schizofrenie zahrnují:

 • Zmatené nebo neusporádané myslenky
 • Neschopnost porozumet informacím a rozhodovat
 • Nedostatek pozornosti a pozornosti
 • Problémy se schopností okamzite vyuzít získané informace

Podobnosti a rozdíly

V prípadech, kdy príznaky ADHD a schizofrenie nespadají do standardních kategorií, oba podmínky mohou být obtízné oddelit.

Schizofrenie typicky nemá hyperaktivitu, ale mnoho lidí s ADHD není hyperaktivní.

Lidé se schizofrenií casto zaznamenávají psychotické epizody, které zahrnují halucinace, bludy a narusené myslenky. Zatímco tyto príznaky nejsou typické pro ADHD, priblizne 10 procent lidí s ADHD má psychotické príznaky.

Stimulacní léky, které lécí tento stav, mohou vyvolat tyto psychotické príznaky.

Poruchy myslení byly také prokázány jak u schizofrenie, tak u ADHD u mladistvých.

Nekterí lidé, kterí jsou geneticky ve vysokém riziku schizofrenie, splnují kritéria diagnózy ADHD.

Zhorsená pozornost je definujícím znakem ADHD a obvykle se vyskytuje u lidí se schizofrenií.

Diagnóza

Neexistuje zádný konkrétní test na diagnostiku ADHD. Lékar se zeptá na anamnézu, polozí otázky o príznacích a provede lékarskou prohlídku s cílem vyloucit dalsí príciny. Lékar pak porovná príznaky s kritérii ADHD a stupnicemi pro stanovení diagnózy.

ADHD je obvykle diagnostikována v detství.

K diagnóze schizofrenie se lékar zeptá na anamnézu, ptal se na príznaky a zajistil, ze príznaky nejsou zpusobeny lékem, zneuzíváním návykových látek nebo jiným zdravotním stavem.

Provádení alkoholu a léku muze být provedeno a lékarské vysetrení muze vyzadovat zobrazovací studie, jako je MRI nebo CT vysetrení.

Lékar nebo odborník na dusevní zdraví muze provést psychiatrické hodnocení a porovnat príznaky s diagnostickými kritérii pro schizofrenii.

Schizofrenie je obvykle diagnostikována v pozdních dospívajících letech do pocátku 20. let pro muze a od konce 20. a pocátku 30. let pro zeny.

Lécba

Lécba ADHD neexistuje, ale lécení muze zmírnit mnoho jejích príznaku. Lécba muze zahrnovat:


ADHD a schizofrenie jsou léceny ruznými typy léku.
 • Stimulanty - mohou zvýsit a vyrovnat hladiny chemických látek v mozku
 • Ne stimulující léky - to trvá déle k práci nez stimulanty, ale muze zlepsit pozornost, zamerení a impulsivitu
 • Psychoterapie - behaviorální terapie muze pomoci lidem s ADHD zvládat a menit své chování

Neexistuje ani lék na lécbu schizofrenie, ale léky a psychosociální terapie mohou pomoci zvládnout její príznaky. Lécba muze zahrnovat:

 • Antipsychotika - mohou ovlivnovat mozkový chemický dopamin pro kontrolu príznaku
 • Psychosociální terapie - kombinace psychoterapie a spolecenského a pracovního tréninku k poskytování podpory, vzdelávání a poradenství lidem se schizofrenií
 • Hospitalizace - behem období závazných príznaku
 • Elektrokonvulzivní terapie - pro osoby, které nereagují na farmakoterapii

Podobnosti a rozdíly

Ackoli ADHD a schizofrenie sdílejí nekteré stejné príznaky, jsou léceny odlisne.

ADHD je lécena stimulanty, které zvysují hladiny dopaminu v mozku. Schizofrenie je lécena antipsychotiky, které blokují úcinek dopaminu.

Výhled

Symptomy ADHD se casto s vekem casto zlepsují, i kdyz nekterí dospelí trpí problémy. Vetsina lidí se schizofrenií se zotavuje z jejich príznaku, ackoli nekterí budou mít prílezitostný návrat príznaku, známý jako relaps.

Osoba se schizofrenií muze mít také ADHD, ale neexistují zádné dukazy o tom, ze jedna podmínka zpusobuje druhou. Výzkum ukazuje, ze existuje spojení mezi ADHD a schizofrenií, ale presné spojení mezi temito dvema potrebami vyzaduje dalsí vysetrení.

Toxické ftaláty ve skolních potrebách pouzívaných detmi

Toxické ftaláty ve skolních potrebách pouzívaných detmi

Vysoké hladiny toxických ftalátu, které jsou zakázány v hrackách a jsou spojeny s vrozenými vadami, ADHD, obezitou, poruchami chování a astmatem, byly zjisteny u 75% detských zálohových potreb, Zdraví, zivotní prostredí a spravedlnost, Empire State Consumer Project a senátor Charles Schumer (D-NY).

(Health)

Lehké pití muze zvýsit pravdepodobnost rakoviny prsu

Lehké pití muze zvýsit pravdepodobnost rakoviny prsu

Casopis Alkohol a alkoholismus zverejnil nové hodnocení studií, které zkoumaly souvislost mezi konzumací alkoholu a rakovinou prsu. Zjistení ukázala, ze riziko výskytu rakoviny prsu vzroste o 5% u nízkoprístupných nebo mírných pijáku, tj. U zen, které mají jeden nápoj denne, zatímco riziko pro ty, kterí denne konzumují tri nebo více nápoju (tezká spotreba), je 40-50% vyssí.

(Health)