cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akutní pacienti s poranením plic se nevytvárejí z dietních doplnku a mohou být dokonce poskozeni jejich uzíváním

Podle setrení v JAMA, na rozdíl od objevu predchozích vysetrení, nová studie ukázala, ze jedinci, kterí dostávali doplnky stravy, jako jsou antioxidanty a omega-3 mastné kyseliny po akutním poskození plic, jako je sepse nebo pneumonie, byly na ventilátorech déle, dnu v jednotce intenzivní péce (ICU) a mel statisticky významne vyssí riziko úmrtí.
Zpráva má být zverejnena brzy online, aby byla doprovázena její prezentací na schuzce Evropské spolecnosti pro medicínu intenzivní péce, která se konala v Berlíne.
Vedci napsali:

"Pacienti s rizikem akutního plicního poskození (ALI) mají hladinu omega-3 (n-3) priblizne 25% normálu a pacienti se stanovenou hodnotou ALI mají n-3 hladiny az 6% normální, coz naznacuje potenciální roli n-3 dieta pro pacienty s ALI. "

Predklinické údaje naznacují, ze kyselina n-3 mastné kyseliny eikosapentaenová (EPA) spolecne s kyselinou n-6-linolenovou (GLA, mastná kyselina) muze být prospesná u jedincu s ALI. Pacienti s ALI nebo s sepsem indukovaným respiracním selháním se úcastnili trí randomizovaných kontrolovaných vysetrení. Tyto studie ukázaly souvislost mezi podáváním orální formulace bohaté na antioxidanty, n-3 mastné kyseliny a GLA a do jisté míry zlepsené výsledky. Tyto doplnky stravy mohou upravit systémovou zánetlivou odpoved, stejne jako zvysovat okyslicení a výsledky u jedincu s akutním poskozením plic. Je vsak obtízné tyto výsledky prekládat z duvodu malých velikostí vzorku a omezených osetrených vysetrení pouze jedincu, kterí tolerovali úplný orální prípravek.
MUDr. Todd W. Riceová, lékarská skola Vanderbilt University, Nashville, Tenn. A kolegové, provedla vysetrení s cílem analyzovat úcinky doplnení n-3 mastných kyselin, antioxidantu a GLA o klinických výsledcích u jedincu trpících ALI ve studii fáze 3. Jejich teorie spocívala v tom, ze pri uzívání velké dávky techto doplnku, dvakrát denne, by se snízily zánetlivé mediátory, zvýsil se pomer n-3 k n-6 mastným kyselinám a zlepsily se nekteré klinické výsledky.

Randomizovaná, placebem kontrolovaná multicentrická studie, studie OMEGA, byla provedena od ledna 2008 do února 2009 ve 44 nemocnicích v rámci síte ARDS pro klinické studie v rámci Národního srdce, plic a krevní skupiny. Do studie se zúcastnilo 272 dospelých, kterí byli do 48 hodin od vývoje akutního poskození plic, vsichni vyzadovali mechanickou ventilaci a jejich lékari meli v úmyslu zahájit orální suplementaci. Intervence zahrnovala pacienty uzívající perorální doplnení n-3 mastných kyselin (kyselina docosahexaenová [DHA] a EPA), GLA a antioxidanty dvakrát denne ve srovnání s isokalorickou kontrolou. Pocátecní namerený výsledek byl pocet dnu (z 28) pacientu bez ventilátoru.
Úcastníci byli náhodne zarazeni do dvou skupin, 143 úcastníku dostalo n-3 doplnek a 129 úcastníku dostalo isokalorickou kontrolu. Pri prvním vysetrení vsak vysetrování bylo zastaveno kvuli zbytecnosti. Vsichni úcastníci dostali úplné následné sledování bud k propustení do nemocnice, nebo do 60. dne.
Plazmatické hladiny EPA zustalo nezmeneny u úcastníku kontrolní skupiny, ale u pacientu ve skupine n-3 se skupina zvýsila o 8krát ve dnech 3, 6 a 12. Zjistili, ze úcastníci doplnkové skupiny n-3 mají méne ventilátor- den po 28 dnech (14,0 dnu) ve srovnání s kontrolní skupinou (17,2 dne). Dodatecná skupina mela také méne dnu bez ICU (14,0 dnu) ve srovnání s 16,7 dnech v kontrolní skupine.

Autori písí:
"Skupina n-3, 38 ze 143 pacientu (26,6%) zemrelo pred 60. dnem nebo nemocnicní výtok, ve srovnání s 21 z 129 (16,3%) v kontrolní skupine. úmrtnost na ALI, skupina n-3 mela 25,1% 60-denní úmrtnost oproti 17,6% v kontrolní skupine [ne statisticky významné]. "

Navíc n-3 doplnek nezlepsil funkci nepulmonálních orgánu ani nezabránil infekcím získaným v nemocnici. Prípady gastrointestinální intolerance byly castejsí u úcastníku, kterí dostávali prípravek n-3.

Vedci dospeli k záveru:
"Tato studie naznacuje, ze dvakrát denne enterální doplnení n-3 mastných kyselin, GLA a antioxidantu mení plazmatické hladiny n-3 mastných kyselin, ale nezlepsuje klinické výsledky nebo biomarkery systémového zánetu u pacientu s ALI a ve skutecnosti muze být skodlivý."

Deborah J. Cooková, MD, MSc z McMaster University Health Sciences Center, Hamilton, Ontario, a Daren K. Heyland, MD, M.Sc., University of Queens, Kingston, Ontario, Kanada, písou v související zpráve ze je zapotrebí dalsího výzkumu ohledne pouzívání farmakonutrice.
"Translacní výzkum, který byl pouzit v rámci studie OMEGA, objasní její úcinky na jejich zánetlivé, imunologické, metabolické a jiné procesy. intervence delají více dobrého nez skodu, které pusobí více skod nez dobra a které skutecne nemají zádný úcinek. Interdisciplinární spolupráce zahrnující základní principy výzivy bude zapotrebí k urychlení generování nových znalostí. V soucasné dobe mezinárodní audity výzivové praxe naznacují, ze pouzití tyto a dalsí farmakokinetické látky jsou nízké.Pokud a kdy bude cas zesílen, plody techto prací budou sklízeny v aktivitách prekládání znalostí, které povedou ke zlepsení kvality, aby se zlepsila péce o kriticky nemocné pacienty po celém svete. "

Napsal Grace Rattue

Vasopresin: vodní hospodárství a biologické hodiny

Vasopresin: vodní hospodárství a biologické hodiny

Voda je molekula zivota; bez ní by nikdo z nás nebyl. Nicméne, navzdory jeho dulezitosti, jak telo rídí vodu stále drzí nejaké tajemství. Inovacní výzkum v Kanade prinásí nový pohled. Vasopresin nám pomáhá rídit vodu naseho tela, ale je to mnohem slozitejsí, nez jsme si mysleli. V kazdé bunce lidského tela je prítomna voda.

(Health)

Spolecné zranení u detí dospívajících rodicu

Spolecné zranení u detí dospívajících rodicu

Prevence je vzdy lepsí nez lécení a totéz platí i pro náhodné zranení trvající v detství. Zdravý rozum a osobní zkusenost jsou casto uvádeny jako zdroj opatrení k prevenci nehod a nová studie vyzaduje vetsí podporu pro dospívající rodice, kterí nemusí mít bohaté zkusenosti, ze kterých by mohli cerpat své strategie.

(Health)