cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Stríbrné krystaly Acticoat Destroy Deadly Bacteria

V roce 2009 se objevily globální problémy kmeny metallo-beta-laktamázy 1 (NDM-1) v New Delhi. Jedinci, kterí byli dríve hospitalizováni v Indii nebo v Pákistánu, kde je rozsírený enzym zpusobující rezistenci, který je nesen bakteriemi, opakovane prinesl superbug do Velké Británie.
NDM-1, enzym schopný nicit antibiotika, dokonce i silné antibiotika, muze zpusobit infekce u hospitalizovaných pacientu, kterí mají casté infekce, jako jsou infekce mocových cest, krve, plic a ran. Infekce s NDM-1 se mohou lisit od mírné az po potenciálne zivot ohrozující nebo dokonce fatální v závislosti na tom, která cást tela je ovlivnena, a celkovém zdravotním stavu pacienta.

Nové údaje prezentované na konferenci EWMA (European Wound Management Association) od agentury Health Protection Agency (HPA) a spolecnosti Smith & Nephew prokázaly, ze obvazy ACTICOAT ™ eliminují (in vitro) výtecné preparáty, které obsahují enzým rezistence k antibiotikum New Delhi metallo-beta-laktamázu 1 (NDM-1). Dresink ACTICOAT je extrémne úcinný antimikrobiální bariérový obvaz, který by mohl být prospesný pri prevenci infekcí rány vysoce rezistentními bakteriemi nesoucími enzym NDM-1.
Rozsáhlé a nevhodné pouzití antibiotik na celém svete vedlo k rostoucímu problému antibiotické rezistence. NDM-1 je kódován cástmi bakteriální DNA známými jako plazmidy, které mohou být prenáseny mezi ruznými typy bakterií, coz znamená, ze tento typ rezistence muze získat více nez jeden druh bakterií, coz je nejcasteji pozorováno u Klebsiella pneumoniae a E. coli. Vetsina bakterií NDM-1 je z velké cásti odolná vuci mnoha druhum antibiotik, a to jak b-laktamovým, tak i non-laktamovým antibiotikum, coz vede k hlavním problémum pri lécbe pacientu s tezkými infekce techto nádoru.
Zatím vedci dosud nevedeli o odolnosti superbugu vuci slouceninám stríbra, avsak v nedávné studii vedci zhodnotili antibakteriální úcinnost nanokrystalických stríbrných dresingu na ruzné bakterie, které nesou NDM-1, a zjistili, ze vsechny 3 dresy ACTICOAT, které vyhodnotily, dosáhly snízení o> 99,99% u 5 kmenu NDM-1 behem 30 minut.

Vedci poukazují na to, ze vsechny typy obvazu si udrzovaly svou aktivitu po dobu 2 az 4 hodin, coz ukazuje, jak jsou tyto produkty relevantní z hlediska prevence infekcí rány techto vysoce odolných superbugu. Bakterie NDM-1 se nazývají "superbugy", protoze produkují enzymy, které se staly odolnými vuci ruzným silným antibiotikum (karbapenemum). To zpusobilo velké obavy o verejné zdraví, protoze karbapenemy jsou jedním z nejúcinnejsích dostupných antibiotik a casto se pouzívají k lécbe infekcí multirezistentními gramnegativními bakteriemi, které jsou rezistentní vuci normálním antibiotikum.
Profesor David Livermore, profesor lékarské mikrobiologie na univerzite v East Anglia, zduraznuje význam techto výsledku a uvádí: "Vznik rezistence na karbapenem je hluboce znepokojivý a vzhledem k tomu, ze existuje jen málo antibiotik v rezerve za karbapenemy, predstavuje to významné globální zdraví Zjistili jsme, ze nové typy obvazu mohou zabíjet bakterie s NDM-1 a to by mohlo být uzitecné pri prevenci infekcí rány. "
Poskytovatelé zdravotní péce jsou vystaveni velkému problému pri zvládání infikovaných ran, které se nehojí, protoze to znamená pouzití intenzivnejsích mozností lécby, prodlouzených hospitalizací, opakovaných hospitací a chirurgických zákroku. Dresingy ACTICOAT ™ podporují hojení u infikovaných ran a pri vhodném pouzití poskytují efektivní a cenove výhodnou moznost pro zvládnutí techto typu ran. Nanokrystalické stríbro ACTICOAT obvazy byly jiz úspesne pouzity k lécbe infekcí MRSA, kde byla jejich úcinnost prokázána s nákladovými prínosy jak pro pacienty, tak pro zdravotnické systémy.
Simon Beard, Smith & Nephew prohlásil:

"Tyto výsledky ukazují, jak mohou lokální antimikrobiální látky pomoci pri resení problému s vetsí odolností proti antibiotikum. Skutecnost, ze nanokrystalické stríbro v obvazích s ACTICOAT bylo prokázáno in vitro jako úcinný antimikrobiální prostredek proti kmenum nesoucím NDM-1 behem 30 minut, roli pri uzívání prípravku ACTICOAT jako zásahu pri resení infekcí v ranách. "

Napsal Petra Rattue

Nedostatky v péci o pacienty u starsích pacientu s karcinomem prsu

Nedostatky v péci o pacienty u starsích pacientu s karcinomem prsu

Studie vedená profesorem Christosem Markopoulosem z aténské univerzitní lékarské fakulty v Aténách v Recku predlozená na evropském multidisciplinárním kongresu o rakovine v roce 2011 ukazuje, ze zeny s diagnostikovanou rakovinou prsu v pozdejsím veku mají vyssí riziko úmrtí na nemoc v porovnání s mladsími pacienty, prezívají jiné podmínky související s vekem.

(Health)

Rio Summit - Spojené království a Norsko se snazí ucinit vedoucí cestou ke zlepsení sociálních determinantu zdraví

Rio Summit - Spojené království a Norsko se snazí ucinit vedoucí cestou ke zlepsení sociálních determinantu zdraví

Dokument o zdravotní politice publikuje profesor Sir Michael Marmot z University College v Londýne ve Velké Británii a jeho tým Dr. Jessica Allenová, Dr. Ruth Bellová a profesor Peter Goldblatt pred velkou konferencí, která se má konat mezi 19. a 21. století z ríjna v Rio de Janeiro v Brazílii. Konference vyzvala vsechny clenské státy Svetové zdravotnické organizace, aby se zavázaly k pevné politice s cílem zlepsit sociální determinanty zdraví.

(Health)