cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ACP vyvolává obavy ohledne návrhu MedPAC a navrhuje alternativní plán

V reakci na návrh MedPAC v minulém týdnu vyjádrili Virginia L. Hoodová, MPPS, MPH, FACP, prezidentka Americké vysoké skoly lékaru (ACP College of Physicians), ze se jménem 132,00 interních lékaru a lékarských studentu vyjádrilo obavy, ze návrh MedPAC neposkytuje zádnou odpovídající ochranu a nezajistuje prístup k primární péci, coz omezuje prístup k dalsím základním lékarským sluzbám.
"Ackoli ACP uznává, ze MedPAC (Platební poradní komise pro lécivé prípravky) predlozila komplexní návrh na odstranení SGR (udrzitelného tempa rustu) s cílem chránit prístup k primární péci pro príjemce programu Medicare, máme velmi vázné obavy , které nám brání podporovat ji ", je konstruktivní snaha o vytvorení rámce, který by mel plnou podporu AKT. Ackoli ACP a MedPAC sdílejí stejný cíl, návrh MedPAC funguje proti cíli zmeny na nové modely dodávek a plateb, které jsou v souladu s hodnotou.
Doktor Hood poznamenal:

"Prestoze eliminace SGR je zásadním krokem smerem k novým modelum plateb a dodávek, je to jen krok - a ten, který by mel být peclive navrzen tak, aby nevedl k neúmyslným následkum. Vysoká skola se obává, ze platba zmrzne a snízí uvedené v doporuceních MedPAC budou mít významný nepríznivý vliv na prístup príjemce péce a skutecne nebudou vcas a efektivne realizovat nové modely pro lékare. "

Hood zduraznil, ze podle návrhu MedPAC by lékari primární péce skutecne zazili cistou ztrátu, nebot jejich aktualizace plateb by nebyla v souladu s inflací. Krome toho by doplnkové sluzby a prípadné návstevy nemocnice u lékaru primární péce mely v prístích trech letech snízit témer o 17%. "Ocekáváme, ze s takovými snízeními bude více lékaru primární péce poskytujících primární péci opoustet praxi."
Jménem dr. Hooda také vyjádrili své znepokojení nad tím, ze snízením o témer 17% u lékaru bez primární péce by mohly vzniknout závazné problémy s prístupem, aniz by byly oduvodneny dukazy o tom, ze takový skrt je zaslouzen, vhodný nebo slouzí dulezitým politickým cílum. Rekla:
"Takoví lékari by byli oríznutí bez ohledu na to, jak úcinná nebo neúcinná byla, zda jejich specialita celí predpokládanému nedostatku nebo zda se cvicí ve vysoké nebo nízké cenové oblasti zeme."

Rekla:

"Návrh MedPAC také neúmyslne podkopá cíl prechodu na nové platební modely tím, ze lékarum primární péce upírá prostredky na redesign jejich praxe a slozitejsím pro sub-specialisty investovat do nových modelu, jako je sousedství zdravotnických domov pacienta."

Ve svém dopise uvedla, ze AKT doporucuje, aby MedPAC zvázila doporucení AKT Výboru pro energetiku a obchod týkající se stabilizace SGR, vcetne zrusení SGR a stanovení rocní aktualizace sluzeb primární péce na nejméne 2 procenta a méne nez ostatní sluzby v prístích peti letech. AKT doporucuje:
  • Aby bylo mozné poskytnout vyssí úroven sluzeb primární péce, podobne jako návrh MedPAC, mela by se tato úroven vyrovnat s mírou inflace namísto zmrazení plateb za zbývající cást desetiletí.
  • Nastavení aktualizace pro vsechny ostatní lékarské sluzby na úrovni nejméne nulové by snízilo závazné problémy s prístupem a nezádoucí nepríznivé dusledky, jako je odrazování od úcasti na nových modelech poskytování, které se podle návrhu MedPAC uskutecní podle AKT.
  • Behem této doby by byly vyvinuty nové modely plateb a dodávek prizpusobené hodnote, pilotne testovány a vyhodnoceny, pricemz nejefektivnejsí rezimy budou vybrány pro sirokou realizaci.
Podle dopisu:
"AKT také vyzývá MedPAC, aby zvázil návrhy, které jsme predlozili Spolecnému výboru pro snízení deficitu, abychom financovali zrusení SGR a dalsích kritických priorit, napr. Snaha o podporu vysoce hodnotné péce a snízení péce o nízkou hodnotu kazdorocne prinásí desítky miliard z úspor z odhadovaných 700 miliard dolaru vynalozených rocne na okrajovou, neúcinnou a nehospodárnou péci, která by mohla být pouzita alespon cástecne na financování zrusení SGR. "

V záverecném prohlásení doktora Hooda dospel k záveru:
"AKT uznává, ze MedPAC verí, ze lékari by meli prispet ke snízení schodku a pomáhat financovat zrusení SGR. Souhlasíme s tím, ze lékari musí prispet ke snízení výdaju na zdravotní péci a ke snizování schodku tím, ze resí skutecné náklady. musí se zavázat k tomu, ze snízí marginální a neefektivní péci a prechod na nové platební modely sladené s hodnotou. Takový prístup se bude zabývat reálnými náklady v medicíne a významným a úcinným prínosem pro snízení celkových výdaju na zdravotní péci. "

Napsal Petra Rattue

Nedostatek spánku muze zpusobit, ze dieters ztrácí svalstvo namísto tuku

Nedostatek spánku muze zpusobit, ze dieters ztrácí svalstvo namísto tuku

Lidé, kterí mají nízkokalorickou dietu, ztratí stejnou váhu, at uz spí prumerne 8,5 hodin nebo 5,5 hodin kazdou noc. Nicméne ti na 8,5 hodiny ztratí mnohem více tuku, zatímco ti na 5,5 hodiny ztrácejí hlavne svalstvo místo tuku, podle clánku publikovaného v peer-reviewed casopisu Annals of Internal Medicine.

(Health)

Zívání: Nevyresené tajemství

Zívání: Nevyresené tajemství

Navzdory skutecnosti, ze prakticky kazdý clovek denne zívá, jeho funkce je stále do znacné míry tajemstvím. V této funkci Spotlight se ponoríme do záhadného sveta vedy o zívnutí, dotýkajících se tak ruznorodých témat, jako je schizofrenie, empatie, simpanze a sexuální vzrusení. Zívnutí: tajemství v ocích.

(Health)