cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Acetaminofen je neefektivní lécba osteoartrózy

U pacientu s osteoartritidou je acetaminofen "neúcinný pri jakékoliv dávce", který se uzívá osamocene, a to kvuli zmírnení bolesti nebo zlepsení fyzické funkce, uzavírá rozsáhlou metaanalýzu nedávno publikovanou v Lancet.
Výzkumníci zjistili, ze acetaminofen - pri jakékoliv dávce - byl neúcinný pri lécbe osteoartrózy.

Dr. Sven Trelle z univerzity v Bernu ve Svýcarsku a kolegové zjistili, ze acetaminofen - také známý jako paracetamol - byl jen okrajove lepsí nez placebo pro lécení príznaku degenerativního onemocnení kloubu.

Dále tým shledal, ze nesteroidní protizánetlivý lék (NSAID) diklofenak byl nejúcinnejsí pro krátkodobou úlevu od bolesti pri osteoartritide, ackoli autori doporucují, aby proti uzívání léku dlouhodobe kvuli jeho vedlejsím úcinkum.

Osteoartróza je nejbeznejsí formou artritidy, která postihuje priblizne 27 miliónu Americanu ve veku 25 let a starsích, predevsím tech, kterí jsou starsí 65 let.

Pri osteoartróze se chrupavka kloubu - pojivová tkán, která zakrývá konec kostí, pusobí jako polstár - se rozpadá a umoznuje kosti trepat dohromady. To zpusobuje zánet, tuhost a bolest.

Ruce, páter, kolena a boky jsou klouby nejcasteji postizené osteoartrózou.

Acetaminofen a nesteroidní protizánetlivé léky jsou povazovány za lécbu první linky pro zmírnení mírné az stredne tezké bolesti u pacientu s osteoartritidou, ackoli Dr. Trelle a kolegové poznamenávají, ze acetaminofen je v dlouhodobejsím merítku rozsírenejsí, protoze má méne nezádoucích úcinku nez NSAID.

Pro jejich studium se vedci rozhodli urcit, které léky jsou nejúcinnejsí pri lécbe bolesti osteoartrózy.

Acetaminofen "nevykazoval zádný klinicky významný rozdíl"

Výzkumníci analyzovali data ze 74 randomizovaných studií provedených v letech 1980-2015 zahrnujících 58.556 pacientu s osteoartritidou.

Celkove studie porovnávaly úcinky 22 ruzných léku - vcetne acetaminofenu a sedmi ruzných tríd nesteroidních protizánetlivých léku (NSAID) - proti placebu a hodnotili, jak ovlivnují intenzitu bolesti a fyzické funkce pacientu v ruzných dávkách.

Zdá se, ze vsechny léky ve vsech dávkách mají príznivý úcinek ve srovnání s placebem.

Zatímco nekteré dávky paracetamolu nabízejí mírné zlepsení intenzity bolesti a fyzické funkce u pacientu, tento úcinek nedosáhl minimálních standardu klinické úcinnosti - definovaných jako nejmensí zmena v lécbe, kterou by pacient povazoval za dulezitý.

V této studii byl klinicky významný rozdíl -0,37, zatímco lécba acetaminofenem dosáhla pouze -0,17.

NSAID diklofenak v dávce 150 mg denne vsak byl nejúcinnejsí pro snízení intenzity bolesti a zlepsení fyzické funkce s klinicky významným rozdílem -0,57. Tento úcinek byl vetsí nez u maximálních dávek jiných NSAID bezne pouzívaných pro lécbu osteoartrózy, vcetne ibuprofenu, celekoxibu a naproxenu.

V komentári k jejich výsledkum Dr. Trelle ríká:

"Nesteroidní protizánetlivé léky se obvykle pouzívají pouze k lécbe krátkodobých epizod bolesti pri osteoartritide, nebot vedlejsí úcinky jsou povazovány za prevazující nad prínosy pri dlouhodobejsím uzívání. Proto je paracetamol casto predepsán k lécbe dlouhodobé bolesti namísto NSAID.

Nicméne nase výsledky naznacují, ze paracetamol v jakékoliv dávce není úcinný pri lécbe bolesti pri osteoartróze, ale ze nekteré NSAID jsou úcinné a mohou být uzívány prerusovane bez paracetamolu. "

Dodává, ze doufá, ze nálezy "lépe informují lékare o tom, jak zvládat bolest" u pacientu s osteoartritidou.

Pacienti mohou být "trpet zbytecne"

V publikaci spojeném s touto studií prof. Nicholas Moore z Ústavu farmakologie na univerzite v Bordeaux ve Francii konstatuje, ze existuje rada NSAID bezne pouzívaných pro lécbu osteoartrózy, která nebyla zahrnuta do metaanalýzy , pravdepodobne proto, ze nedoslo k zádným nedávným studiím takových léku nebo pokusy, které byly provedeny, jsou prílis malé.

"Tyto opomenutí jsou nestastné, protoze tyto léky mohou být stejne úcinné, ale mnohem levnejsí nez ty nejnovejsí léky," ríká.

Presto se domnívá, ze zjistení, ze acetaminofen je pro lécbu osteoartrózy neúcinný, je "pozoruhodný", i kdyz mozná neprekvapující.

"Paracetamol je na trhu tak dlouho, jak si vetsina z nás pamatuje.Jeho úcinnost nikdy nebyla rádne stanovena ani kvantifikována pri chronických onemocneních a pravdepodobne není tak velká, jak by mnozí verili.Její bezpecnost je také zpochybnována nejenom v predávkování ," on pridává.

"Mnoho pacientu muze trpet zbytecne kvuli vnímaným rizikum nesteroidních protizánetlivých léku (NSAID) a výhodám paracetamolu (coz nemusí být skutecné). Mozná musí vedci prehodnotit obe tato vnímání (nebo mylné predstavy) a pouzití jiných analgetik, které byly casem vyrazeny. jako dipyron. "

Minulý duben, Zdravotní novinky dnes hlásené v jiné studii, v níz výzkumníci naznacili, ze acetaminofen nepracuje pri osteoartritide ani pri bolesti dolní cásti zad.

Kdyz screeningové testy premenují zdravé lidi na pacienty

Kdyz screeningové testy premenují zdravé lidi na pacienty

Jako soucást své kampane proti "prílis velkému mnozství léku" BMJ publikovala recenze, které kladou otázku hodnote screeningu rakoviny prsu u zen a aneuryzmatu u muzu - otázka, zda poskození "nadmerné diagnózy" prevazuje nad prínosem detekce a lécby reálných prípadu onemocnení. Je screening prínosné, pokud nekteré zeny procházejí lécbou hrudkami, které by neudelaly zádnou skodu, která by zustala nezjistena?

(Health)

Milovní dotek muze být klícem k zdravému smyslu pro sebe

Milovní dotek muze být klícem k zdravému smyslu pro sebe

Nová studie naznacuje, ze jemné pohlazení muze být klícem k tomu, aby se cítil pohodlne s vlastními silami. Vedci tvrdí, ze milující dotek muze zvýsit schopnost mozku budovat pocit vlastnictví tela a zase hrát roli pri vytvárení a udrzení zdravého smyslu pro sebe. Tyto poznatky pocházejí z nové studie publikované online ve Frontiers in Psychology, vedené Dr.

(Health)