cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Brisní tuk muze zpusobit diabetes 2. typu, srdecní onemocnení

Výzkumníci zjistili, ze abdominální tuk muze bud zpusobit nebo se vztahovat k prícine diabetu 2. typu a koronárního srdecního onemocnení. Lidé, u nichz je geneticky vyssí riziko vyssího pomeru pas-k-bede upraveného podle indexu telesné hmotnosti, pravdepodobne budou mít zvýsené riziko vzniku techto stavu.
Ztráta tuku kolem bricha muze být zodpovedná za vývoj diabetu typu 2 a koronárního srdecního onemocnení.

Nový výzkum podrobne popsaný v techto zjisteních byl zverejnen v roce 2006 JAMA.

Index telesné hmotnosti (BMI) se pouzívá k merení telesného tuku na základe výsky a hmotnosti a je bezným zpusobem, jak zjistit, zda je clovek nadváhou nebo obezitou. Obezita je hlavním rizikovým faktorem jak pro diabetes 2. typu, tak i pro koronární onemocnení srdce.

Bez ohledu na BMI se distribuce telesného tuku muze lisit od jedné osoby k druhé. Nekterí lidé nesou více tuku kolem svých vnitrních orgánu, tzv. Brisní adiposity (tuku), zatímco jiní nesou tuk na stehnech a boky.

Predchozí pozorovací studie ukázaly, ze abdominální tuk je spojen s diabetem typu 2 a koronárním onemocnením srdce. Nicméne zustává nejasné, zda tyto asociace predstavují kauzální vztah.

Dr. Sekar Kathiresan z Massachusettsské vseobecné nemocnice v Bostonu a kolegové provedli studii, aby zjistili, zda je geneticky naklonený rust pomeru pasu na bederní kloub (WHR) upravený pro BMI (míra brisního tuku) byl spojen s kardiometabolickým (jako jsou lipidy, glukóza, inzulin a systolický krevní tlak) a diabetes typu 2 a koronární choroby srdecní.

Tým shromázdil údaje ze ctyr studií o asociaci v celém genomu uskutecnených v letech 2007 az 2015, které zahrnovaly az 322 154 úcastníku a údaje o prumeru na bílé jednotce na bázi UK Biobank, které byly shromázdeny v letech 2007 az 2011 a které obsahovaly údaje z dalsích 111 986 lidé. Odhady kardiometabolických vlastností byly zalozeny na tomto kombinovaném datovém souboru.

Distribuce telesného tuku muze vysvetlit zmeny kardiometabolického rizika

Analýza ukázala, ze genetická náchylnost k vyssímu WHR upravenému o BMI souvisí se zvýsenou úrovní kvantitativních rizikových faktoru vcetne lipidu, glukózy, inzulínu a systolického krevního tlaku a vyssí riziko vzniku diabetu 2. typu a koronárního srdecního onemocnení.

Kathiresan a spoluautori tvrdí, ze výsledky dovolují nekolik záveru. Za prvé, zjistení souhlasí s predchozími studiemi, které spojují brisní tuk s kardiometabolickým onemocnením.

Za druhé, zjistení naznacují, ze distribuce telesného tuku mimo merení BMI muze cástecne vysvetlit rozdíly v riziku diabetu 2. typu a koronárního srdecního onemocnení, které se vyskytují jak u jedincu, tak u subpopulací.

"Napríklad zvýsená adipozita bricha v daném BMI byla navrzena jako vysvetlení nadmerného rizika koronárního srdecního onemocnení pozorovaného u jizních Asií", vysvetlují autori. "Stejne tak bylo navrzeno, aby vetsí brisní tuková tkán v daném BMI podléhala nadmernému riziku koronárního srdecního onemocnení u daného BMI u muzu ve srovnání se zenami," dodávají.

Konecne WHR upravená pro BMI muze vést k novým terapeutickým strategiím pro snízení abdominálního tuku a ke snízení rizika diabetu 2. typu a koronárního srdecního onemocnení.

"Prestoze se podstatné zamerení vývoje léku týká terapeutik, které snizuje celkovou adipositu, bylo vyvinuto jen málo úsilí smerem k vývoji terapií, které upravují distribuci telesného tuku, aby se snízila adipozita bricha," ríkají autori. Kathiresan a tým uzavrou:

"Tyto výsledky poskytují dukazy podporující prícinnou souvislost mezi abdominální adipositou a vývojem diabetu 2. typu a koronárním srdecním onemocnením."

Omezení studie zahrnují skutecnost, ze existuje malá sance, ze nálezy ze studie predstavují "spolecný genetický základ" mezi WHR upraveným pro BMI a koronární srdecní chorobou místo kauzálního vztahu.

Zjistete, jak muze obezita vést k infarktu a mrtvici.

Rozhodnutí o praní tabáku ríká, ze Kanadská vláda není zodpovedná za miliardy

Rozhodnutí o praní tabáku ríká, ze Kanadská vláda není zodpovedná za miliardy

Rozhodujícím faktorem je kanadská federální vláda, podle nejvyssího soudu v zemi, povazována za odpovednou za skody zpusobené soudními zalobami proti tabákovým podnikum za miliardy dolaru. Jednomyslné rozhodnutí znamená vítezství pro federální vládu ve dvou prípadech, kdy by mohla být na háku, aby pomohla nosení úctu v soudních sporech proti velkým tabákovým spolecnostem.

(Health)

Mám se starat o spoty Fordyce?

Mám se starat o spoty Fordyce?

Obsahy Lécba Príciny Symptomy Komplikace Rizikové faktory Outlooky Fordyce skvrny jsou malé vyvýsené hrbolky, které se objevují na hrídeli penisu, labia, sourku nebo vedle rtu. Mohou mít blede cervenou, zluto-bílou nebo kuzi. Oni jsou také známí jako Fordyce granule a mazové prominence.

(Health)