cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Brisní tuk muze zpusobit diabetes 2. typu, srdecní onemocnení

Výzkumníci zjistili, ze abdominální tuk muze bud zpusobit nebo se vztahovat k prícine diabetu 2. typu a koronárního srdecního onemocnení. Lidé, u nichz je geneticky vyssí riziko vyssího pomeru pas-k-bede upraveného podle indexu telesné hmotnosti, pravdepodobne budou mít zvýsené riziko vzniku techto stavu.
Ztráta tuku kolem bricha muze být zodpovedná za vývoj diabetu typu 2 a koronárního srdecního onemocnení.

Nový výzkum podrobne popsaný v techto zjisteních byl zverejnen v roce 2006 JAMA.

Index telesné hmotnosti (BMI) se pouzívá k merení telesného tuku na základe výsky a hmotnosti a je bezným zpusobem, jak zjistit, zda je clovek nadváhou nebo obezitou. Obezita je hlavním rizikovým faktorem jak pro diabetes 2. typu, tak i pro koronární onemocnení srdce.

Bez ohledu na BMI se distribuce telesného tuku muze lisit od jedné osoby k druhé. Nekterí lidé nesou více tuku kolem svých vnitrních orgánu, tzv. Brisní adiposity (tuku), zatímco jiní nesou tuk na stehnech a boky.

Predchozí pozorovací studie ukázaly, ze abdominální tuk je spojen s diabetem typu 2 a koronárním onemocnením srdce. Nicméne zustává nejasné, zda tyto asociace predstavují kauzální vztah.

Dr. Sekar Kathiresan z Massachusettsské vseobecné nemocnice v Bostonu a kolegové provedli studii, aby zjistili, zda je geneticky naklonený rust pomeru pasu na bederní kloub (WHR) upravený pro BMI (míra brisního tuku) byl spojen s kardiometabolickým (jako jsou lipidy, glukóza, inzulin a systolický krevní tlak) a diabetes typu 2 a koronární choroby srdecní.

Tým shromázdil údaje ze ctyr studií o asociaci v celém genomu uskutecnených v letech 2007 az 2015, které zahrnovaly az 322 154 úcastníku a údaje o prumeru na bílé jednotce na bázi UK Biobank, které byly shromázdeny v letech 2007 az 2011 a které obsahovaly údaje z dalsích 111 986 lidé. Odhady kardiometabolických vlastností byly zalozeny na tomto kombinovaném datovém souboru.

Distribuce telesného tuku muze vysvetlit zmeny kardiometabolického rizika

Analýza ukázala, ze genetická náchylnost k vyssímu WHR upravenému o BMI souvisí se zvýsenou úrovní kvantitativních rizikových faktoru vcetne lipidu, glukózy, inzulínu a systolického krevního tlaku a vyssí riziko vzniku diabetu 2. typu a koronárního srdecního onemocnení.

Kathiresan a spoluautori tvrdí, ze výsledky dovolují nekolik záveru. Za prvé, zjistení souhlasí s predchozími studiemi, které spojují brisní tuk s kardiometabolickým onemocnením.

Za druhé, zjistení naznacují, ze distribuce telesného tuku mimo merení BMI muze cástecne vysvetlit rozdíly v riziku diabetu 2. typu a koronárního srdecního onemocnení, které se vyskytují jak u jedincu, tak u subpopulací.

"Napríklad zvýsená adipozita bricha v daném BMI byla navrzena jako vysvetlení nadmerného rizika koronárního srdecního onemocnení pozorovaného u jizních Asií", vysvetlují autori. "Stejne tak bylo navrzeno, aby vetsí brisní tuková tkán v daném BMI podléhala nadmernému riziku koronárního srdecního onemocnení u daného BMI u muzu ve srovnání se zenami," dodávají.

Konecne WHR upravená pro BMI muze vést k novým terapeutickým strategiím pro snízení abdominálního tuku a ke snízení rizika diabetu 2. typu a koronárního srdecního onemocnení.

"Prestoze se podstatné zamerení vývoje léku týká terapeutik, které snizuje celkovou adipositu, bylo vyvinuto jen málo úsilí smerem k vývoji terapií, které upravují distribuci telesného tuku, aby se snízila adipozita bricha," ríkají autori. Kathiresan a tým uzavrou:

"Tyto výsledky poskytují dukazy podporující prícinnou souvislost mezi abdominální adipositou a vývojem diabetu 2. typu a koronárním srdecním onemocnením."

Omezení studie zahrnují skutecnost, ze existuje malá sance, ze nálezy ze studie predstavují "spolecný genetický základ" mezi WHR upraveným pro BMI a koronární srdecní chorobou místo kauzálního vztahu.

Zjistete, jak muze obezita vést k infarktu a mrtvici.

Road Rage - Co nejvíce rusí ridice?

Road Rage - Co nejvíce rusí ridice?

Silnicní vztek nebo agrese ridice predstavují významnou bezpecnostní otázku a je povazován za faktor, který prispívá témer ke zhruba polovine vsech havárií automobilu, informovali výzkumníci z Centra pro závislost a dusevní zdraví (CAMH) v analýze a prevenci nehod. Autori tvrdí, ze identifikace toho, co zpusobuje podrázdenost ridicu, a nalezení strategií, které zabrání agresi ridicu, je hlavní prioritou bezpecnosti silnicního provozu.

(Health)

Mechanismus vstupu do bunek MERS virus je mozný lékový cíl

Mechanismus vstupu do bunek MERS virus je mozný lékový cíl

Výzkumníci na Cornellove univerzite v Ithace v NY naznacují, ze blokování enzymu, který pomáhá vniknutí viru MERS do hostitelských bunek, muze vést k lécbe nedávno identifikovaného a smrtelného respiracního viru. Koronavírusový respiracní syndrom na Stredním východe (MERS-CoV) je clenem rodiny koronavíru, která u lidí zpusobuje onemocnení od bezného nachlazení az po tezký akutní respiracní syndrom (SARS).

(Health)