cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.A-fib chirurgie: Typy, rizika a co ocekávat

Obsah

  1. Jak se A-fib lécí?
  2. Ablace katétru
  3. Bludiste
  4. Kardiostimulátor
  5. Rizika a prínosy
Fibrilace síní je vázným onemocnením charakteristickým pro abnormální srdecní tep. Nepravidelná odezva je zpusobena nepravidelnými elektrickými impulsy v horních komorách srdce.

Fibrilace síní (A-fib) je nepravidelnost, která muze vést k príznakum, jako jsou palpitace srdce, bolest na hrudi a závrate. Nekterí lidé vsak nemusí mít vubec zádné príznaky.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odhadují, ze az 6,1 milionu lidí ve Spojených státech muze mít A-fib. Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) zije celosvetove kolem 33,5 milionu lidí.

Existují ruzné moznosti lécby pro lécbu A-fibu, vcetne zmen v zivotním stylu, léku a dalsích ne-chirurgických mozností. Zatímco tato lécba muze pomoci nekterým lidem, nemusí fungovat pro vsechny a nejsou lékem. Lékari mohou zvázit chirurgický zákrok, pokud léky pacientu nefungují, a kdyz nic jiného nepomohlo.

Jak se A-fib lécí?

Lécba A-fib zahrnuje prevenci krevních srazenin a snízení rizika mrtvice. Mezi dalsí cíle patrí rízení srdecní frekvence, obnovení srdecního rytmu a lécba základních poruch.


První lécbou prípravku A-fib bude zít zdravý zivotní styl a prestat kourit.

Zmeny zivotního stylu jsou první lécbou. Lidé s A-fib by meli prestat kourit, být aktivní a zustat aktivní, zhubnout a jíst zdravou stravu. Pacienti mohou také uzívat léky k prevenci vzniku krevních srazenin, regulaci srdecní frekvence a obnovení srdecního rytmu.

Rízení rychlosti zahrnuje rízení rychlosti kontrakce komory za minutu (dve velké komory v srdci, které pomáhají pumpovat krev).

Srdce potrebuje urcitý cas k cirkulaci krve a pokud je schopen pracovat s pravidelným tempem, lidé budou mít méne príznaku a budou se cítit lépe. Obnovení srdecního rytmu umoznuje úcinne pumpovat krev v tele.

Pokud léky nepomáhají obnovit normální srdecní frekvence a rytmy, dalsím krokem je elektrická kardioverze.

Elektrická kardioverze spocívá v tom, ze cloveku zasáhne elektrický sok mimo hrudní stenu, zatímco je v nízkodávkové anestezii. Stejne jako defibrilace je elektrická kardioverze navrzena tak, aby obnovila srdecní rytmus. Jediný rozdíl spocívá v tom, ze v elektrické kardioverzi se pouzívá nizsí úroven elektrické energie nez defibrilace.

Zda je tento postup úspesný nebo ne, závisí na tom, co zpusobuje príznaky A-fibu a na jak dlouhou dobu je pacient má. Vetsina lidí si okamzite uderí svuj srdecní rytmus, ale kardioverze není lékem.

Pokud se symptomy A-fib vrátí, provede se dalsí kardioverze. Kdyz je kardioverze kombinována s léky, srdecní rytmus muze zustat normální po delsí dobu, coz muze trvat az rok nebo déle.

Rizika kardioverze zahrnují popáleniny kuze, tvorbu tekutin v plicích a zvýsené riziko srdecního záchvatu nebo mrtvice. Nicméne míra úspesnosti návratu srdce do normálního rytmu v prubehu nebo krátce poté je pres 90 procent. Potenciál úspechu muze prevázit rizika, ale lidé by meli stále diskutovat o vsech rizicích se svými lékari.

Zivot s A-fib: Tipy a výhledA-fib nemusí vzdy operovat. Prizpusobení zivotního stylu vám muze pomoci s tímto stavem. Zjistit více.Prectete si ted

Lékar muze doporucit chirurgický zákrok k lécbe A-fibu, pokud se zmena zivotního stylu, léky a kardioverze nepomáhají. Chirurgické moznosti zahrnují ablaci katétru, operaci bludiste nebo vlození kardiostimulátoru.

Ablace katétru


Ablace katétru znicí vadné tkáne, které zpusobuje nepravidelný srdecní rytmus.

Ablace katetru je volbou pro osoby, jejichz léky jiz nejsou úcinné a pro ty, u kterých elektrická kardioverze nefungovala nebo nebyla moznost. Pred zahájením lécby lékar provede elektrické mapování, které ukazuje, jaké oblasti srdce komplikují jeho rytmus.

Samotný postup zahrnuje vlození tenké a pruzné trubice, nazývané katétru, do krevních cév a vedení do srdce. Úcelem ablace katétru je znicit vadné tkáne, které vysílají nepravidelné signály a zpusobují nepravidelný srdecní rytmus.

Delá to jedním z trech mozných zpusobu:

  • rádiová frekvence
  • laser
  • zmrazení

Jakmile budou poskozené tkáne zniceny, zanechané oblasti budou zanechány. Tato jizva tkáne jiz nebude posílat nepravidelné signály a srdce se vrátí do normálního rytmu. V nekterých prípadech se vsak A-fib vrátí a ablace bude treba dvakrát nebo vícekrát opakovat.

Ablace katetru je minimálne invazivní chirurgický výkon a doba regenerace je obecne krátká. Osoba bude nadále potrebovat antiarytmické léky, dokud postup nebude plne úcinný.

Míra úspesnosti pro udrzení normálních srdecních rytmu po ablaci katétru je az 90 procent. Úspech závisí na tom, jak dlouho má jedinec A-fib a jeho závaznost.

Pro vetsinu lidí se kvalita zivota výrazne zlepsila. Ve studii z roku 2010 bylo zjisteno, ze dva roky po jejich ablacním postupu 72 procent z 323 dotazovaných lidí jiz neuzíval léky typu A-fib.

Riziko zivot ohrozujících komplikací je priblizne 1-2 procent. Jiné nezádoucí úcinky nejsou zivot ohrozující a zahrnují mírnou bolest, krvácení a podlitiny.

Bludiste

Lékari provádejí úplné bludiste, kdyz pacienti s A-fib mají otevrenou srdecní operaci, napríklad srdecní bypass nebo výmenu ventilu. Duvodem pro jeho jméno je vzorek vytvorený behem operace.


Operace bludiste bude zahrnovat rezy, které se delají v srdci a pak sesijí, aby opravily elektrické signály srdce.

Behem procedury chirurg udelá radu strihu v srdci cloveka a pak je sije dohromady. Stejne jako ablace katetru výsledná jizva tkáne brání elektrickým signálum srdce pred krízením a umozní jim normální funkci.

Rizika zahrnují mrtvici, selhání ledvin a jiných orgánu a úmrtí. Nekterí lidé mohou po ukoncení procedury potrebovat kardiostimulátor.

Úspesnost po bludisti je 90 procent a soucasný výzkum ukazuje, ze tato míra nadále drzí.

Mini-bludiste chirurgie je moznost pro ty lidi, kterí nejsou kandidáty na otevrené-chirurgie srdce. Mini-bludiste je minimálne invazivní verze plného bludiste.

Mini-bludiste trvá nekolik hodin a zahrnuje chirurg, který delá tri nebo ctyri rezy na kazdé strane hrudníku. Lékar pak vlozí chirurgické nástroje vcetne ablacního prístroje a prostor pro prohlízení hrudní steny. Energie ablace se pak pouzívá k vytvorení bloku plicních zil a zastavení nekonzistentních elektrických signálu narusujících srdce.

Chirurg také odstraní nebo odrízne malý vak v horní levé komore srdce, coz snizuje moznost vzniku mrtvice a krevních srazenin.

Soucasná míra úspesnosti mini-bludiste je 80 procent a pouze 5 procent pacientu, kterí podstoupí tento postup, bude potrebovat kardiostimulátor.

Kardiostimulátor

Kardiostimulátor je malé zarízení, které je implantováno pod kuzi cloveka v horní cásti hrudníku poblíz klícní kosti. Kardiostimulátory ve skutecnosti lécí A-fib, ale pouzívají elektrické impulsy k monitorování a regulaci srdecního rytmu. Osoba muze vyzadovat kardiostimulátor po urcitých typech ablace nebo kdyz lék na srdce zpusobí, ze jejich srdce porazí prílis pomalu.

V nekterých prípadech mohou lékari pouzít katétru ablace a implantovat kardiostimulátor.

Pred implantací kardiostimulátoru chirurg poskodí tkán atrioventrikulárního (AV) uzlu, coz je místo, kde se elektronické signály srdce pohybují od horní cásti srdce ke spodní cásti. Kardiostimulátor pak prenásí pravidelné srdecní rytmy.

Rizika a prínosy

Je velmi mozné, ze lidé s A-fib mohou být vyléceni bud elektrickou kardioverzí nebo operací. Chirurgie je obecne poslední moznost.

Lidé s A-fib, kterí si myslí, ze chirurgie je správná volba, by meli zkontrolovat u svých lékaru potenciální prínosy a rizika pri provádení ablacního nebo bludného postupu.

Home Ridden Brain Stem Zranení Pacienti stastne celkove

Home Ridden Brain Stem Zranení Pacienti stastne celkove

Nase kvalita zivota je pro nás vsechny nesmírne dulezitá. Nicméne, pro ty miliony, které jsou zpusobeny poranením mozkových kmenu, je jejich stestí casto diskutováno. V nedávných pozitivních zjisteních se vsak pacienti s "uzavreným syndromem" domnívají, ze jsou stastní, a mnoho faktoru hlásených temi, kterí tvrdí, ze jsou nestastní, lze zlepsit, a tím zmenit názor, ze tito pacienti jiz nemohou uzívat kvalitu zivota a jsou kandidáty na eutanázii nebo asistovanou sebevrazdu.

(Health)

Více nez sul, cukry mohou prispet k vysokému krevnímu tlaku

Více nez sul, cukry mohou prispet k vysokému krevnímu tlaku

Nové dukazy zverejnené v on-line casopise Open Heart naznacují, ze pridané cukry pravdepodobne zálezí více nez dietní sodík na riziko hypertenze a kardiovaskulárních onemocnení. Výzkum zahrnuje cukry a obzvláste monosacharidovou fruktózu, která hraje hlavní roli ve vývoji hypertenze a celkového kardiovaskulárního rizika.

(Health)