cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.A-fib a cvicení: Prínosy a rizika pro zdraví

Obsah

 1. Je bezpecné cvicení s A-fib?
 2. Rizika a vedlejsí úcinky
 3. Nejlepsí cvicení pro lidi s A-fib
Fibrilace síní je nepravidelný tep srdce zpusobený vadnými elektrickými signály v horních komorách srdce. U lidí s fibrilací síní srdecní bolest nepravidelne a casto prílis rychle.

Fibrilace síní (A-fib) muze mít za následek, ze srdce necerpá dostatecne kyslík bohatou krev do zbytku tela, coz muze zpusobit príznaky jako srdecní chvení, slabost a závrate. Muze to nakonec vést ke vzniku závazných komplikací vcetne mrtvice a nového nebo zhorsení srdecního selhání.

Je bezpecné cvicení s A-fib?


Nosit srdecní monitor behem cvicení umoznuje lidem s A-fib zkontrolovat jejich srdecní frekvenci snadno a snízit riziko príznaku.

A-fib muze snízit schopnost osoby cvicit. Obecne se doporucuje, aby lidé s A-fib provádeli nejaké cvicení. Lidé s A-fib se vsak musí poradit se svým lékarem a pred zahájením cvicebního programu musí prijmout vhodná opatrení.

V nekterých prípadech muze specialistka na srdce nechce, aby osoba zacala nebo zvysovala cvicební program pred zahájením lécby pro A-fib. V ostatních prípadech muze být podporeno mírné cvicení a zvysování soucasných rutin.

Nekteré obecné tipy pro cvicení s A-fib zahrnují následující:

Zvýsené cvicení pomalu

Náhlý, drastický nárust cvicení muze vést ke zranení. U osob, které mají A-fib, muze cvicení vyvolat nové príznaky srdecní nebo zpusobit zhorsení existujících príznaku. Namísto zacátku s vysokou intenzitou nebo dlouhým tréninkem by lidé s A-fibem meli zacít s kratsími a méne intenzivními tréninkami. Mezi ne patrí chuze nebo jízda na kole po dobu 5 az 10 minut. Klícem je postupné budování.

Nosit monitor srdce

Srdcové monitory se stávají stále oblíbenejsí mezi profesionály z oblasti fitness a jinými lidmi, kterí cvicí pravidelne, takze mohou dosáhnout cílového poctu srdecních frekvencí. U osob s A-fibem muze sledování jejich pulzu behem cvicení zásadne prispet ke snízení rizika výbuchu zpusobeného cvicením. Lidé s A-fibem by meli mluvit se svým lékarem, který jim muze pri výkonu cvicení doporucit nejlepsí srdecní frekvenci.

Být ostrazitý

Lidé s A-fib by si meli být vedomi svých príznaku pri cvicení. Pokud príznaky zacnou vzplanout, meli by prestat trénovat. Bolest, extrémní únavu a neschopnost zachytit dech jsou duvody, proc zkrátit cvicení.

Bezpecnostní tipy a doporucení

Cvicení s A-fib muze být velmi dulezitou zmenou zivotního stylu. Vzhledem k tomu, ze A-fib je príbuzný se srdcem, je dulezité brát bezpecnostní tipy velmi vázne.

Nejlepsí rutina cvicení zahrnuje mírné cvicení. Tento druh cvicení je jeden na úrovni, kde lidé mohou behem této cinnosti mluvit, ale nemohou zpívat.

Nekteré bezpecnostní tipy zahrnují:

 • správné zahrátí
 • zustat hydratován behem cvicení
 • zastavení cvicení v dusledku bolesti, extrémní únavy nebo jiných príznaku vzplanutí A-fib
 • uvolnení do cvicení
 • udrzování cvicení mírné az lehké
 • neuplatnuje prílis mnoho
 • udrzování závazí lehcí pri zvedání a vyhýbání se pronásledování nebo drzení dechu pri zvedání
 • s ohledem na interní tréninku sestávající z období mírného cvicení a následného odpocinku
 • protahování a ochlazování
 • nosit bezpecnostní vybavení pri cviceních, které ji vyzadují

Bezpecnostní zarízení je obzvláste dulezité pro osoby, které uzívají léky na ztencení krve, které se mohou zranit a krvácet silneji.

Je dulezité, aby lidé s A-fib nastavili realistické cvicební cíle, aby jim pomohli zustat v bezpecí a dosáhli zdravého zivotního stylu v rámci parametru tohoto stavu. Lékar muze pomoci nastavit realistické cvicební cíle a ucinit specifické doporucení pro osoby s A-fib, kterí chtejí cvicit.

Rizika a vedlejsí úcinky

Cvicení s A-fib nesou urcitý stupen rizika. Výhody cvicení vsak prevázne prevází riziko.


Pokud behem cvicení nastane bolest, mdloba nebo závodní srdce, mela by se osoba okamzite zastavit a získat lékarskou pomoc.

Lidé s A-fib, kterí cvicí, mohou zazívat vzplanutí príznaku. Typicky mohou príznaky vzplanout pri intenzivnejsím cvicení. Tyto príznaky mohou zahrnovat:

 • závodní srdce
 • závrat
 • slabost
 • extrémní únavu

V nekterých prípadech mohou lidé s A-fibem pocítit bolest pri cvicení. Pokud k tomu dojde, osoba by mela okamzite zastavit cvicení a vyhledat lékarskou pomoc.

U osob, které pouzívají redidla krevního reciste, jsou výsledky zranení potenciálne závaznejsí. Strih, skrábání nebo pád muze vést k nadmernému, nekontrolovanému krvácení.

Fibrilace síní: Které lékyKteré léky mohou pomoci lidem s A-fib? Kliknete zde pro více informací.Prectete si ted

Nejlepsí cvicení pro lidi s A-fib

Pro lidi s A-fibem má cvicení mnoho potenciálních výhod. Cvicení muze zlepsit celkové zdraví, které muze mít pozitivní dopady na celé telo.

Pokud jde o A-fib, cvicení muze pomoci snízit príznaky a zlepsit zdraví srdce. To zase muze snízit potenciální problémy spojené se srdecním onemocnením a snízit stres. Klícem je udrzení mírného cvicení a vyvarování se cvicení, které je prílis intenzivní.

Lidé s A-fib by se meli vyvarovat delsího období cvicení, zacínají prílis rychle s novými cviky, intenzivním cvicením a nadmerným zvedáním. Místo toho by lidé s A-fibem meli ulehcit do nových rutin, delat kratsí, mírné tréninky a zvedat primerené závazí.


Cvicení s nízkou intenzitou, jako je jízda na kole na plochém terénu, se doporucují pro osoby s A-fib.

Dále by lidé s A-fib meli zvázit cvicení, které zahrnují intervaly mírného cvicení v kombinaci s obdobím snízené intenzity nebo odpocinku.

Nekteré specifické cvicení pro A-fib zahrnují:

 • chuze na krátké vzdálenosti
 • jízda na kole s nízkou intenzitou na kolejích nebo plochých plochách, vyhýbat se delsím nebo strmým kopcum
 • jóga
 • pilates

Lidé s A-fib by meli stavet na procházce na delsí vzdálenosti, ale na vsech místech by meli být schopni mluvit behem procházky.

Kardiolog a dalsí profesionální trenéri mohou doporucit cvicební programy prizpusobené individuálním potrebám. Osoba s A-fib by mela konzultovat svého lékare pred zahájením nebo pokracováním jakéhokoliv cvicebního programu.

Výhled

A-fib je bezná podmínka, kterou mnoho lidí zazívá v zivote. Stejne jako u mnoha dalsích zdravotních stavu muze cvicení pomáhat snízit symptomy A-fib a zlepsit celkové zdraví. To by vsak melo být vzdy provádeno pod peclivým dohledem.

Je velmi dulezité, aby lidé konzultovali s lékarem pri zvazování nové rutiny nebo dokonce pokracování v aktuálním cvicebním programu, pokud je diagnostikován A-fib.

To muze trvat trochu pokus a chyba pro nekoho s A-fib najít cvicení rutina, která funguje dobre pro ne. Nicméne, cvicení obecne zlepsuje zdraví srdce a muze pomoci lidem zvládat jejich stav.

Napsal Jenna Fletcher

Americké poznatky o zdravotním hodnocení: kdo vezme korunu jako nejzdravejsí stát?

Americké poznatky o zdravotním hodnocení: kdo vezme korunu jako nejzdravejsí stát?

Jak se nase zdravotní opatrení v USA pro rok 2014? Americké zdravotnické hodnocení zverejnilo novou kazdorocní analýzu jednotlivých faktoru ovlivnujících zdraví nasí zeme, oslavu prínosu pro zdraví a vyzdvizení problému, které muzeme celit v roce 2015 a následne. Americké zdravotnické hodnocení poskytlo analýzu národního zdraví na základe jednotlivých státu po dobu 25 let.

(Health)

Návstevy nemocnicních pobytu souvisejících s extází se zvysují o 128% u mladsích 21 let

Návstevy nemocnicních pobytu souvisejících s extází se zvysují o 128% u mladsích 21 let

Pocet návstev nemocnicního tísnového oddelení souvisejících s halucinogenní drogovou extází vzrostl mezi lety 2005 a 2011 o 128% u pacientu mladsích 21 let, podle nové zprávy od správy zneuzívání látek a správy dusevních sluzeb. Extáze, také známá jako MDMA (3,4-methylendioxy-metamfetamin), je nelegální droga, která pusobí jak jako stimulant, tak jako halucinogen, coz vytvárí pocit zvýsené energie a euforie.

(Health)