cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.9/11 deset let na - zdravotní úcinky na záchranári

Desetiletí, 9/11 záchranári a civilní obyvatelé vystavení WTC, bylo zjisteno, ze mají vyssí zátez dusevních a fyzických onemocnení, o 19% vyssí riziko vzniku rakoviny, ale nizsí míry úmrtí nez obycejná populace v New Yorku, odborníci odhalili.
The 11. zárí útoky, také známý jako 9/11 útoky nebo jednoduse 9/11 nastalo v úterý 11. zárí 2001. Do USA byly provedeny ctyri sebevrazedné útoky:

 • 19 teroristu patrících do al-Káidy uneslo ctyri osobní letadla.
 • Dva z osobních letadel byly úmyslne havarovány do dvou vezí Svetového obchodního centra (WTC) v New Yorku. Behem dvou hodin se obe veze zhroutily.
 • Dalsí pasazérský letoun byl úmyslne narazil do Pentagonu, Arlington, Virginie.
 • Ctvrtý osobní letoun selhal v misi teroristické sebevrazdy. Cestující prevzali kontrolu nad letadlem od teroristu. Letadlo narazilo do pole.
Útoky vedly k úmrtí témer 3 000 lidí. Tento clánek se zabývá soucasnými zdravotními podmínkami jednotlivcu, kterí byli vystaveni útokum - vcetne civilistu a záchranáru.


Letectví United Airlines 175 narazí do jizní veze

Vystavení a neexponovaní muzstí hasici

Studie publikovaná v roce 2006 Lancet hlásil, ze muzi hasici, kterí byli vystaveni útoku WTC, mají dnes vyssí riziko rozvoje rakoviny nez jejich neexponovaní kolegové i obyvatelé New Yorku.
Dr. Prezant, reditel lékarského oddelení pozárního oddelení v New Yorku (FDNY) a tým Albert Einstein College of Medicine, Montefiore Medical Center a také FDNY, provedli studii zahrnující 9 853 hasicu - vsichni meli zdravotní záznamy, které se datovaly zpet dlouho pred 9/11.


New York pozární bojovníci bojují na Ground Zero
Výskyt rakoviny mezi hasici, kterí byli vystaveni útoku WTC, byl srovnán s temi, kterí nebyli vystaveni.
Nasli:
 • 263 prípadu rakoviny v exponované skupine oproti 238 prípadum ocekávaným od skupiny s podobnou velikostí od obecné populace mesta NY
 • Ti v exponované skupine meli o 10% vyssí pravdepodobnost vzniku rakoviny ve srovnání s obecnou populací mesta NY
 • Ti v exponované skupine meli o 19% vyssí pravdepodobnost vzniku rakoviny nez u neexponované skupiny
 • 135 prípadu rakoviny v neexponované skupine, ve srovnání s 161 ocekávanými skupinami podobné velikosti z celkové populace mesta NY
Hasici mají tendenci mít zdravejsí zivotní styl nez obycejná populace, kourí méne a jsou fyzicky lépe.
Výzkumníci byli prekvapeni zjistením, ze vystavení hasici meli o 58% nizsí výskyt rakoviny plic v porovnání s beznou populací. Zjistili také, ze hasici, kterí byli vystaveni, nemeli vyssí riziko rakoviny plic nez neexponovaní hasici.
Autori napsali:

"Souvislost mezi expozicí WTC a rakovinou je biologicky prijatelná, protoze nekteré kontaminující látky v prachu WTC, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly a dioxiny, jsou známé karcinogeny. Ackoli nekteré kontaminující látky mohou zpusobit prímo rakovinu, expozice WTC by mohla také vyvolat chronickou zánetem, mikrobiálními infekcemi, autoimunitními chorobami nebo jinými zánetlivými onemocneními, které byly vsechny uvádeny jako faktory onkogeneze, jak experimentálne tak epidemiologicky.
Veríme, ze pozorovaný relativní prebytek v prípadech rakoviny u hasicu vystavených WTC nebyl pravdepodobne výsledkem expozic proti hasicským zásahum mimo WTC, protoze od 11. zárí se snízily strukturální pozáry, vylepsily se osobní ochranné prostredky, pouzívaly se samostatné dýchací prístroje se zvýsila a míra kourení u hasicu klesla.
(záver) Nase nálezy podporují neustálé sledování hasicu a dalsích kohort vystavených WTC, aby bylo mozné plne zhodnotit riziko rakoviny související s temito jedinecnými expozicemi. "

Odkaz na abstrakt clánku

Míra úmrtí exponovaných záchranáru a civilistu

Dalsí studie publikovaná v Lancet ze civilisté a záchranári, kterí byli vystaveni WTC, dosud meli nizsí celkovou míru úmrtnosti ve srovnání s obyvatelstvem v NY.
Dr. Hannah Jordan, Dr. Steven Stellman a kolegové z Zdravotního rejstríku Svetového obchodního centra v New Yorku ministerstvo zdravotnictví a dusevní hygieny shromázdili údaje o úmrtí, k nimz doslo v letech 2003 az 2009 od WTC Health Registry. Úcastníci studie kategorizovali jako:
 • RRW - pracovníci záchrany a obnovy, vcetne dobrovolníku
 • NRNR - úcastníci, kterí nejsou záchranári a neuzavreli
Z 13 337 RRW identifikovali 156 úmrtí a mezi 28 593 NRNR bylo 634 úmrtí. Bylo zjisteno, ze vsichni 41 930 úcastníku meli o 43% nizsí riziko úmrtí ve srovnání se vseobecnou populací mesta NY, to bylo po úpravách za kalendární rok, rasu, pohlaví a vek.

Letecký pohled na Ground Zero, New York City, 17. zárí 2001.
NRNR meli o 39% nizsí riziko úmrtí a RRWs o 55% nizsí riziko úmrtí ve srovnání s obycejnou populací mesta, napsali autori.
Mezi RRWs nebyla vyssí expozice spojena s vetsí mortalitou vsech prícin. Z NRNR vsak bylo zjisteno, ze osoby s vyssí expozicí mají vyssí riziko úmrtí nez osoby s nizsí expozicí. Autori napsali:
"Protoze vetsina zjistených onemocnení nebo mozných následku expozic souvisejících s WTC má dlouhou latenci nebo dlouhé strední prezití, není v nasí studii prekvapující neexistence vztahu mezi hlásenou expozicí prasným mrakem a rizikem úmrtnosti."

Autori uvádejí dva duvody pro nizsí úmrtnost u exponovaných jedincu:
 • Zamestnanci jsou obecne zdravejsí - vetsina vystavených lidí byla zamestnána.
 • Charakteristiky dobrovolníku - obecne lidé, kterí se dobrovolne podílejí na zdravotních studiích, mají lepsí úroven zdraví nez obyvatelstvo.
Tyto úcinky zdravého dobrovolníka a / nebo zdravého pracovníka se postupne zmensují, napsali autori. Pozdejsí studie budou schopny urcit, zda se míra úmrtnosti zmení v prubehu casu.
Nejcastejsím zdravotním stavem spojeným s expozicí 9/11 bylo dosud respiracní a dusevní onemocnení. Odborníci ríkají, ze tem, kterí byli vystaveni, muze hrozí, ze uhynou brzy v dusledku pokracující nebo nové respiracní nemoci. Dodávají, ze komplikace související s dusevními poruchami, jako je zneuzívání návykových látek a rizikové chování, mohou také zvýsit riziko predcasné smrti.
Teprve nyní mohou zacít vyhodnocování mozného rizika rakoviny zpusobeného expozicí 9/11. Autori napsali:
"Teprve nyní je po katastrofe WTC zahájeno slozité vedecké hodnocení, zda rakovina muze být spojena s expozicí WTC.Vetsina nádorových onemocnení má mnoho ruzných rizikových faktoru a muze trvat desetiletí, nekteré rakoviny krve se mohou vyvinout nekolik let po expozici. "

Dosli k záveru:
"Mezi úcastníky programu Svetového obchodního centra pro zdraví, kterí bydlí v New Yorku, nebyly celkové úmrtnosti v letech 2003 az 2009 vyssí, nez se ocekávalo ve srovnání s obycejnou populací New Yorku.
V rámci kohorty vsak úcastníci bez záchranné a nerealizovatelné lécby s vysokou úrovní expozice související s WTC meli zvýsené riziko mortality vsech úmrtí a úmrtí souvisejících se srdecními chorobami ve srovnání s pacienty s nízkou expozicí. Je zapotrebí pokracovat v monitorování úmrtnosti vsech prícin a úmrtnosti specifické pro nemoc. "

Odkaz na abstrakt clánku

Vysoké zatízení dusevních a fyzických onemocnení mezi pracovníky na záchranu a obnovu 9/11 o deset let pozdeji

Podle oficiálních údaju pomohlo více nez 50 000 záchranáru a záchranáru po útoku na WTC. Z nich je 27,449 údaju, coz ukazuje, ze stále trpí vysokým zatízením dusevní a fyzické nemoci, doktor Juan P Wisnivesky, Lékarská skola Mount Sinai v New Yorku a kolegové uvedli v clánku, který byl publikován v Lancet.
Dr. Wisnivesky a tým shromázdili údaje o úcastnících programu WTC Screening, Monitoring a Treatment Program, z nichz 27.449. Federálne financovaný program poskytuje záchranárum a záchranárum pravidelné dusevní a fyzické zdravotní prohlídky. Studie se týkala komunálních pracovníku, stavebních delníku, hasicu a policistu.


Zástupce séfa FDNY behem záchranných akcí
Pracovníci rozdelili do ctyr kategorií, které byly zalozeny na úrovních expozice (dny na pracovisti WTC, práce v hromade necistot a expozici prachu):
 • Nízká expozice (14% z celkového poctu)
 • Mezisponibilní expozice (65% z celkového poctu)
 • Vysoká expozice (18% z celkového poctu)
 • Velmi vysoká expozice (3% z celkového poctu)
Prumerný vek v den útoku byl 38 let.
Níze je kumulativní výskyt nekterých zdravotních stavu behem devítiletého období:
 • Astma 28%
 • Sinusitida 42%
 • GERD (gastroezofageální refluxní choroba) 39%
 • Spirometrické abnormality 42%, z nichz tri ctvrtiny byly nízké nucené kapacity
 • Deprese 28%
 • PTSD (posttraumatické stresové poruchy) 32%
 • Panická porucha 21%
Autori napsali:
"Vdechnutí toxického vysoce alkalického prachu (pH = 10-11) je pravdepodobnou prícinou poranení horních a dolních dýchacích cest u pracovníku záchrany a obnovy."

Jen mezi policejními dustojníky, níze je kumulativní výskyt nekterých dusevních stavu behem devítiletého období:
 • Deprese 7%
 • PTSD 9%
 • Panická porucha 8%
Autori uvedli:
"Predchozí studie ukázaly, ze policejní dustojníci z New Yorku byli vystaveni nizsím rizikum nez nekterí respondenti za rozvoj psychických poruch po útoku na WTC. Mozné príciny techto nálezu zahrnují skolení, predchozí zkusenosti s resením podobných stresoru, vysokou odolnost pri náboru do pracovní síly a mozné podhodnocování psychologických symptomu z duvodu vnímání pracovních dusledku. "

Ti, kterí meli nejvetsí expozici WTC, meli nejvyssí výskyt vetsiny poruch.


Pracovníci na obnove v Ground Zero
10% vsech pracovníku záchrany a obnovy bylo diagnostikováno se vsemi tremi poruchami - astmatem, GERD a sinusitidou a 18% bylo diagnostikováno se dvema z nich.
Mnoho exponovaných pracovníku bylo diagnostikováno s fyzickou i dusevní poruchou, jak je uvedeno níze:
 • 48% bylo diagnostikováno astmatem a dusevní poruchou
 • 38% bylo diagnostikováno sinusitidou a mentální poruchou
 • 43% bylo diagnostikováno s GERD a dusevní poruchou
 • 69% bylo diagnostikováno s PTSD a fyzickým stavem
 • 70% bylo diagnostikováno s depresí a fyzickým stavem
 • 72% bylo diagnostikováno s panickou poruchou a fyzickým stavem
Autori dospeli k záveru:
"Nase nálezy ukazují znacné zatízení pretrvávajících fyzických a dusevních poruch u pracovníku záchrany a obnovy, kterí se vrhli na místo WTC a pracovali tam týdny a mesíce pred deseti lety. Mnoho z techto osob nyní trpí mnoha zdravotními problémy. této studie zduraznují potrebu neustálého sledování a lécby populace pracovníku záchrany a obnovy a zduraznují dulezitost zajistení odpovídajícího monitorování a lécby techto osob. Plánování budoucích katastrof by melo predvídat pravdepodobnost pretrvávajících fyzických a dusevních nemocí pri záchrane a pracovníku v oblasti obnovy. "

Dr. Matthew P. Mauer, státní ministerstvo zdravotnictví v New Yorku, Troy, NY, USA, napsal v propojeném komentári:
"V soucasné dobe víme, ze v jedné z nejvetsích skupin záchrany a obnovy WTC zdravotní úcinky pretrvávají témer desetiletí. Tyto nejnovejsí poznatky nenechávají pochybnosti o nutnosti pokracovat v monitorování, lécbe a výzkumu pracovníku záchranných a záchranných akcí WTC .
(záver) Nastestí se nase znalosti o techto úcincích rychle zlepsují a studie, jako jsou zprávy Wisnivesky a kolegu, predstavují dulezité kroky vpred. Jeden nemuze pomoci, ale zajímalo by se, co bude oznámeno, kdyz pripomínáme 20. výrocí této tragédie. Zatím je výhled dopredu stále temný, podobne jako plísne horkého koure, které se v New Yorku objevilo pred deseti lety. "

Odkaz na abstrakt clánku
Napsal Christian Nordqvist

Orangutan bude muset prestat kourit, ríká malajský úredník

Orangutan bude muset prestat kourit, ríká malajský úredník

Shirley, orangutan, který pravidelne dostával cigarety návstevníky zoo, bude muset opustit, protoze malajský úredník pro volne zijící zvírata rekl, ze "kourení není normální chování pro orangutany". Shirley zila ve státní zoologické zahrade v Johoru, státu v jizní Malajsii. Ona a nekolik dalsích zvírat bylo zjisteno, ze zijí ve spatných podmínkách a jsou znovu ubytováni v ruzných zoologických zahradách a strediscích volne zijících zivocichu po celé zemi.

(Health)

Imunoterapie pro rakovinu prostaty: Co potrebujete vedet

Imunoterapie pro rakovinu prostaty: Co potrebujete vedet

Obsah Co je imunoterapie a jak se pouzívá? Jaká jsou rizika a vedlejsí úcinky imunoterapie? Jaké typy imunoterapie jsou schváleny FDA? Jaké druhy rakoviny prostaty lze lécit imunoterapií? Jaká je úcinnost imunoterapie pro rakovinu prostaty? Ve Spojených státech je rakovina prostaty jednou z nejcastejsích forem rakoviny.

(Health)