cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.9 z 10 lidí s dusevním onemocnením hlásí vysokou míru diskriminace

Mohou mít slunce, more, Hollywood a Disneyland, ale v nové studii Californians reportují s vysokou mírou diskriminace kvuli psychickému stresu.
Vetsina respondentu se domnívá, ze obnovení z dusevních chorob je mozné - více nez 70% respondentu ríká, ze jsou spokojeni se zivotem - a ze v prípade potreby budou hledat lécbu dusevních chorob.

Vedci chování v neziskové výzkumné organizaci RAND spolupracovali s Kalifornskou správou sluzeb dusevního zdraví (CalMHSA), aby provedli California Well-Being Survey jako pokus o výzkum a vytvorení programu prevence a vcasné intervence ke zlepsení dusevního zdraví Kalifornanu.

"Tato nová zpráva od výzkumných pracovníku RAND zduraznuje jak potreba stigmatu, tak prílezitost podporovat dusevní zdraví v nasem státe se snahami o snízení stigmatu, které nabízí CalMHSA," ríká Wayne Clark, výkonný reditel spolecnosti CalMHSA.

Výzkumníci zkoumali 1066 kalifornanu, kterí predtím hlásili mírné az závazné psychické utrpení v Kalifornském dotazníku o zdraví v rozhovoru, který se zabýval radou zdravotních problému.

Autori tvrdí, ze nový Kalifornský pruzkum studií je prvním pruzkumem zalozeným na poctu obyvatel, který se zameruje na lidi, kterí v soucasné dobe prozívají problémy s dusevním zdravím - nebo jsou jim ohrozeni -, kterí vsak nebyli léceni.

Vetsina respondentu se domnívá, ze dusevne nemocní celí vysokým predsudkum

Vedci v oblasti chování zjistili, ze jen 41% respondentu verí, ze lidé mají péci a soucit s lidmi s dusevními chorobami, zatímco obrovské 81% verí, ze osoby s dusevním onemocnením mají vysokou úroven predsudku a diskriminace.

Více nez dve tretiny respondentu uvedlo, ze urcite nebo pravdepodobne skryjí problém dusevního zdraví, který zazívají od spolupracovníku nebo spoluzáku. Více nez tretina respondentu uvedla, ze maskují problémy dusevního zdraví s rodinou a práteli.

Témer 9 z 10 respondentu, kterí uvádeli, ze mají problém s dusevním zdravím, uvedlo, ze v dusledku toho dochází k diskriminaci - nejcasteji v intimních spolecenských vztazích, ale také ve vysokých skolách nebo v práci. Poskytovatelé zdravotní péce a cinitelé orgánu cinných v trestním rízení byli údajne diskriminacním zpusobem chováni respondenty ze studie.

Nicméne, navzdory hlásení vysoké úrovne diskriminace, více nez 80% úcastníku pruzkumu uvedlo, ze mají plány na to, aby zustaly nebo se staly dobre a pokracovaly v plnení osobních cílu.

Celkove se vetsina úcastníku domnívala, ze je mozné zotavení z dusevních onemocnení - více nez 70% respondentu ríká, ze jsou spokojeni se zivotem - a ze budou hledat lécbu dusevních chorob, kdy to bude zapotrebí.

Tretina lidí v pruzkumu uvedla, ze behem predchozích 12 mesícu bylo dosazeno úsilí vcasného zásahu organizace CalMHSA a 90% respondentu uvedlo, ze v uplynulém roce zapojilo dalsí aktivity související s kampanemi CalMHSA.

"Tento pruzkum ukazuje, ze partnerství CalMHSA v Kalifornských krajích úspesne oslovuje obyvatelstvo, které je nejvíce ohrozeno výzvami v oblasti dusevního zdraví, aby zvýsilo podporu a podporilo pomoc pri hledání pomoci", ríká Clark.

RAND Eunice Wongová, hlavní autorka zprávy, ríká, ze ackoli Kalifornstí celí výzvám v oblasti dusevního zdraví, projevují odolnost ve svých postojích k dusevnímu zdraví, stigma zustává:

"Zatímco obyvatelé Kalifornie, kterí celí problémum v oblasti dusevního zdraví, hledají zpusoby, jak zvládnout a udrzet dulezité aspekty blahobytu, jsou znacne zatezováni samo-stigmatizací a diskriminací, coz muze významne zhorsit ozivení. Nase celkové zjistení ukazují na jasnou potrebu stigmatu a diskriminace úsilí o snízení v Kalifornii. "

Studie je soucástí hodnocení RAND v oblasti dusevních zdraví financovaných z Kalifornie Proposition 63 - dan z milionáru zijících v Golden State - která je urcena ke snízení stigmatu a diskriminace v oblasti dusevních chorob a predcházení sebevrazd.

Co je treba vedet o mestnavém srdecním selhání?

Co je treba vedet o mestnavém srdecním selhání?

Tabulka obsahu Typy fází Prícina Príznaky Definice Príznaky Diagnostika Lécba Kongestové srdecní selhání je stav, kdy srdce necerpá krev tak dobre, jak by melo. Muze se vyskytnout, kdyz je srdecní sval prílis slabý, nebo kdyz jiný defekt brání správnému cirkulaci krve. Kongresivní srdecní selhání (CHF) podkopává práci srdce cerpat krev kolem tela.

(Health)

Siroce pouzívané antibiotikum "dokáze celit superbugum" v lékarském otocení

Siroce pouzívané antibiotikum "dokáze celit superbugum" v lékarském otocení

Laboratorní prístup k testování úcinnosti antibiotik, který pouzívá tkánovou kulturu namísto méne prírodních laboratorních médií, naznacuje, ze lékarská dogma, ze azithromycin by nemela být pouzívána proti vysoce antibioticky odolným superbugum, by mohla být prevrácena. Agarové desticky poskytují méne prírodních podmínek pro testování antibiotik nez savcí tkánové kultury.

(Health)