cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.40% policistu má poruchu spánku, USA, Kanada

Z pruzkumu policejních dustojníku v USA a Kanade vyplývá, ze asi 40% lidí trpí poruchou spánku, a to je významne spojeno se zvýseným rizikem nepríznivých zdravotních, výkonnostních a bezpecnostních problému. Vedci zprávu o svých zjisteních on-line tento týden v roce JAMA, casopis American Medical Association. Odborníci, kterí prezkoumají tento dokument, naznacují, ze je treba provést dalsí studie, které by posoudily zdravotní a ekonomické dopady nejen na jednotlivce, ale i na spolecnost jako celek. Takový výzkum by mohl být príkladem pro dalsí profesní skupiny, dodávají.
Pro studii Dr. Shantha M. W. Rajaratnam z Brigham and Women's Hospital, Boston, a kolegové analyzovali data z pruzkumu, které dokoncili 4 957 policistu slouzících v Kanade a USA.
Jejich prumerný vek byl 38,5 let a jejich prumerná délka sluzby v policejní síti cinila 12,7 let.
Vetsina respondentu dokoncila on-line pruzkum (3 693 dustojníku), zatímco osobne se k nemu obrátil mensí úsek 1,264 dustojníku, od obecního policejního oddelení a státního policejního oddelení.
Tyto pocátecní pruzkumy shromázdily zdravotní a lékarské informace a vzhledem k tomu, ze zahrnovaly otázky pouzívané pri screeningu poruchy spánku, umoznily výzkumníkum zjistit, který z respondentu testoval pozitivní poruchy spánku, jako je nespavost nebo obstrukcní spánková apnoe (OSA).
V období od cervence 2005 do prosince 2007 dokoncilo také mesícní následná zjistování celkem 3 545 úcastníku a tyto sledované informace shromázdily informace o výkonnosti práce a bezpecnostních otázkách.
Vezmete na vedomí, ze veskerá shromázdená data byla zalozena na vlastních zprávách: to jsou informace poskytnuté samotnými respondenty, a nikoliv napríklad prístup k jejich zdravotním a personálním souborum nebo rozhovor se svými lékari nebo nadrízenými.
Výsledky ukázaly, ze:

  • 40,4% respondentu prokázalo pozitivní alespon jednu poruchu spánku a ve vetsine prípadu to nebylo dríve diagnostikováno.

  • 33,6% bylo pozitivne testováno na obstrukcní spánkovou apnoe (OSA), coz je nejcastejsí porucha.

  • 6,5% se projevilo pozitivním pro stredne tezkou az tezkou nespavost a 5,4% s poruchou smenné práce (coz predstavuje 14,5% tech pracovníku pracujících v nocních smenách).

  • Pozitivní screening pro poruchy spánku byl spojen se zvýseným rizikem problému souvisejících s bezpecností a ochranou zdraví.

  • 10,7% tech, kterí prokázali pozitivní poruchu spánku, také uvedlo, ze má depresi, ve srovnání s pouhými 4,4% tech, kterí nevykazovali pozitivní poruchy spánku.

  • 34,1% pozitivní obrazovky pro skupinu s poruchou spánku hlásilo vyhorení nebo emocní vycerpání, ve srovnání s 17,9% u skupiny s negativním zobrazením.

  • 20% pozitivní obrazovky pro skupinu s poruchou spánku hlásilo, ze pri jízde zaspalo, oproti 7,9% u skupiny s negativním zobrazením.

  • Stejne jako u spíse nezádoucího spánku pri jízde ve srovnání s temi, kterí projevili negativní výsledky, úcastníci, kterí prokázali pozitivní poruchy spánku, také s vetsí pravdepodobností hlásili, ze delají dulezité administrativní chyby, delají chyby nebo se dopoustejí porusení bezpecnosti kvuli únave, od obcanu, kterí mají nekontrolovaný hnev vuci obcanum nebo podezrelým, vyssí míru absencí nebo zaspání behem schuzek.

  • Pozitivní screening pro OSA byl také spojen s diagnózou cukrovky, kardiovaskulárních onemocnení a vysokým príjmem kofeinu.
Ve svém záveru autori písí:
"... velká cást policejních dustojníku v nasem vzorku prokázala pozitivní výsledek screeningu poruchy spánku, který byl spojen s nepríznivými zdravotními, bezpecnostními a výkonnostními výsledky. Dalsí výzkum je zapotrebí k urcení toho, zda prevence poruch spánku, screening a programy lécby v zamestnání nastavení snízí tato rizika. "

V doprovodném publikaci dr. Michael A. Grandner a Allan I. Pack z University of Pennsylvania ve Philadelphii se uvádí, ze je treba provést dalsí studie, které by vyhodnotily dopad problému spánku na práci lidí. Ty by mely monitorovat pracovníky na poruchy spánku a hodnotit úcinek zákroku u pacientu s diagnózou poruch spánku:
"Takové studie musí být dostatecne velké, aby umoznily zhodnotit zdravotní dusledky pro jednotlivce i ekonomické dusledky pro zamestnance a zamestnavatele a vetsí dopad na spolecnost jako celek. Vzhledem k tomu, ze policejní síly se zamerují na bezpecnost verejnosti, studie Rajaratnam et al muze být impulsem pro dalsí studie policejních sil, které by mohly být príkladem pro jiné profesní skupiny, "poznamenávají.

Priblizne 50 az 70 milionu lidí v USA postihuje poruchy spánku, vcetne obstruktivní spánkové apnoe, nespavosti a poruchy smenové práce (kde konstantní nebo opakující se prerusení spánku vede k nespavosti nebo nadmerné ospalosti). Vetsina techto prípadu je nediagnostikovaná a nelécená.
Ve svém príspevku Rajaratnam a kolegové poznamenávají, ze:
"Policisté casto pracují s prodlouzenými smenami a dlouhými pracovními týdny, které jsou v jiných profesích spojeny se zvýseným rizikem chyb, neúmyslných zranení a havárií motorových vozidel. Podle údaju v roce 2003 je více dustojníku zabito neúmyslnými nezádoucími událostmi nez behem spáchání zlocinu. "
"Bylo predpokládáno, ze únava - pravdepodobne kvuli omezenému trvání a kvalite spánku a poruchám spánku - muze být dulezitá pro neúmyslné poranení a smrtelné následky policistu," dodávají.
Zdá se, ze jejich studie je první, která systematicky zkoumá vliv poruch spánku na zdraví, bezpecnost a výkon policistu.
Napsal Catharine Paddock PhD

Kozní náplast pro migrény obdrzí schválení FDA

Kozní náplast pro migrény obdrzí schválení FDA

FDA schválil Zecuity (sumatriptanový iontoforetický transdermální systém) pro lécbu akutní migrény u dospelých pacientu s aurou nebo bez aury. Zecuity je akumulátorová kozní náplast, která dodává sumatriptan skrze pokozku pacienta - jedná se o lék na jedno pouzití. Sumatriptan je nejrozsírenejsí lék na migrénu.

(Health)

Dlouhodobé sedení zhorsuje zdraví u pacientu se srdecními chorobami

Dlouhodobé sedení zhorsuje zdraví u pacientu se srdecními chorobami

Stále vzrustá dukaz, ze dlouhodobé posezení je spatné pro zdraví, bez ohledu na to, zda clovek cvicí. Nyní nová studie zjistí, ze sedavé chování muze zhorsit zdraví jedincu, kterí jiz mají srdecní onemocnení, i kdyz jsou aktivní. Vedci zjistili, ze prodlouzené sedení bylo spojeno s vyssím BMI a nizsí kardiorespiracní schopností u pacientu se srdecním onemocnením.

(Health)