cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Druhá generace antipsychotických léku Publikace Bias

Podle studie publikované v PLoS Medicine mohou pokusy o antipsychotika druhé generace, tj. Novejsí formy léku pro lécbu psychotických nemocí, jako je schizofrenie, publikované v lékarských casopisech, ozdobit jejich zjevnou klinickou úcinnost. Toto selektivní oznamování pokusu je fenomén nazývaný zkreslení publikace. Výzkumníci tvrdí, ze toto zjistení je zivotne dulezité, protoze klinici casto ovlivnují výsledky publikovaných studií pri rozhodování o predepisování léku.
Tým, vedený Erickem Turnerem z Oregonské univerzity pro zdraví a vedu v Portlandu, USA, vysvetluje:

"Selektivní hlásení výsledku výzkumu narusuje integritu dukazní báze, coz nakonec zbavuje klinické lékare presných údaju o predepisování rozhodnutí."

Výzkumníci zkoumali 24 predprodejních studií registrovaných FDA pro 8 antipsychotik druhé generace - ziprasidon, aripiprazol, olanzapin, risperidon, iloperidon, risperidon s dlouhodobým úcinkem, quetiapin a paliperidon. Tým pak porovnal tyto studie s výsledky, které byly oznámeny v následných zprávách publikovaných v lékarských casopisech.

Zjistili, ze 4 predmarketové studie predlozené FDA prokázaly negativní výsledky a nebyly nikdy zverejneny. Jedna studie ukázala, ze nová léciva byla statisticky nizsí nez znacne levnejsí konkurencní droga, zatímco tri studie ukázaly, ze nový lék nemel statisticky významný prínos ve srovnání s placebem.
Autori zjistili, ze v publikovaných studiích nekteré zprávy zdobily úcinnost nové drogy. Napríklad hodnocení FDA ukázalo, ze iloperidon byl statisticky nizsí nez 3 ruzné konkurencní léky, ackoli tato informace nebyla zaznamenána v odpovídajících zprávách publikovaných v lékarských casopisech.
Nicméne, pomocí metaanalýzy ke sloucení zkusebních dat a porovnání vsech 8 léku s placebem, vedci zjistili, ze zkreslení publikací významne neovlivnilo jejich celkovou zdánlivou úcinnost. Výzkumní pracovníci uvádejí, ze nekteré negativní informace nebyly hláseny a vyvolaly vetsí obavy, nebot by to mohlo potenciálne zavádet klinické lékare.
Vedci dospeli k záveru:
"Velikost antipsychotika zjistená u publikací byla nizsí nez u puvodních antidepresiv, mozná proto, ze antipsychotika prokázala nadrazenost placebu dusledneji.
S dalsími studiemi zkoumajícími predpojatost publikací v jiných trídách léku se muze objevit presnejsí vedecká báze. Za tímto úcelem byl obhajován zvýsený prístup ke kontrolám FDA. V soucasné dobe FDA není s prukaznými údaji o klinických zkouskách tak transparentní, jak by to mohlo být.
Je povzbudivé, ze FDA svolal pracovní skupinu pro transparentnost. Pokud agentura splní své poslání zvýsit transparentnost, bude jiste uzitecné verejné zdraví. "

Napsal Grace Rattue

IVF muze být vázáno na nádory vajecníku pozdeji v zivote

IVF muze být vázáno na nádory vajecníku pozdeji v zivote

Nizozemská studie naznacuje, ze stimulace vajecníku k produkci vajec pro in vitro fertilizaci nebo IVF muze zvýsit riziko vývoje nádoru vajecníku, z nichz nekteré mohou být rakovinové, pozdeji v zivote. Celkove výzkumníci zjistili, ze míra non-fatálních "hranicních nádoru vajecníku" se zvýsila ctyrikrát a míra maligních nádoru se zvýsila dvakrát ve srovnání s jinými zenami hledajícími lécbu plodnosti, kterí nepodléhali IVF.

(Health)

Gene zjistil, ze "chrání pred neurodegenerativními chorobami"

Gene zjistil, ze "chrání pred neurodegenerativními chorobami"

Vedci z University of Queensland v Austrálii ríkají, ze zjistili, ze gen nazvaný mec-17 má schopnost chránit pred degenerací progresivního nervu na pocátku dospívajících. To je podle studie zverejnené v casopise Cell Reports. Výzkumný tým vedený Dr. Brentem Neumannem z Queenslandského mozku (QBI) na univerzite v Queenslandu ríká, ze jejich objev muze jednoho dne vést k lécení rady neurodegenerativních onemocnení, jako je onemocnení motorických neuronu, Parkinsonova nemoc, Huntingtonova choroba a Alzheimerova choroba.

(Health)