cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Deset zdravotních rizik pro chronické tezké pít

Obsah

 1. Nemoc jater
 2. Pankreatitida
 3. Rakovina
 4. Vredy a gastrointestinální problémy
 5. Dysfunkce imunitního systému
 6. Poskození mozku
 7. Podvýziva a nedostatek vitamínu
 8. Osteoporóza
 9. Srdecní choroba
 10. Nehody a zranení
Casté pít prílis mnoho alkoholu je skodlivé pro zdraví. Alkohol muze mít vliv na kazdý telesný systém.

Kolik alkoholu clovek pije, genetické faktory, pohlaví, telesná hmotnost a celkový zdravotní stav mají vliv na to, jak zdraví cloveka reaguje na chronické tezké pít.

Studie vsak dusledne ukazují, ze celková spotreba alkoholu je obecne skodlivá pro zdraví a vedoucí prícinu smrti, která lze predejít.

Kdyz telo vezme více alkoholu nez muze metabolizovat, nadbytek se vytvárí v krevním recisti. Srdce cirkuluje krevní alkohol v celém tele, coz vede ke zmenám v chemii a normálních telesných funkcích.

Dokonce i jediná epizoda nadmerného pití muze mít za následek znacné zhorsení telesné hmotnosti, poskození nebo úmrtí. Casem muze nadmerné uzívání alkoholu vést k rozvoji mnoha chronických onemocnení a dalsích vázných zdravotních problému.

Bylo zjisteno, ze alkohol prispívá k nejméne 60 ruzným zdravotním podmínkám.

Podívejme se na deset nejbeznejsích dusledku tezkého pití.

Rychlá fakta o chronickém tezkém pití

Zde jsou nekteré klícové body týkající se chronického tezkého pití. Podrobnejsí informace naleznete v hlavním clánku.

 • Nadmerné uzívání alkoholu je ctvrtou predcházející smrtící prícinou smrti ve Spojených státech.
 • V letech 2010-2012 priblizne 38 milionu dospelých Americanu uvedlo, ze náhodne pijí prumerne ctyrikrát za mesíc a konzumují prumerne osm nápoju na jednu návstevu.
 • Definice tezkého pití konzumuje osm a více nápoju za týden u zen a 15 a více muzu.
 • Jakýkoli alkohol konzumovaný tehotnými zenami je nadmerne uzíván.
 • Spotreba alkoholu je spojena s násilnou trestnou cinností.
 • Lidé, kterí zacnou pít pred vekem 15 let, mají petkrát vetsí pravdepodobnost, ze se stanou závislí na alkoholu nez ti, kterí zacínají pít ve veku 21 let nebo pozdeji.

1. Onemocnení jater


Nadmerná spotreba alkoholu muze ovlivnit mnoho systému tela.

Alkohol je prevázne metabolizován v játrech, proto je játra zvláste ohrozena poskozením.

Telo metabolizuje alkohol na acetaldehyd, látku, která je toxická i karcinogenní.

Alkoholické jaterní onemocnení je ovlivneno mnozstvím a délkou uzívání alkoholu. Chronické a silné pít predstavuje pro jeho vývoj podstatné riziko.

Pití výrazne zvysuje riziko alkoholového tuku v játrech, vcasný a reverzibilní dusledek nadmerného príjmu alkoholu. Chronické pít mení játrový metabolismus tuku a nadbytecný tuk se hromadí v játrech.

Jiné úcinky na játra zahrnují dlouhodobý zánet nazývaný alkoholická hepatitida. To muze vést k tkáni jizvy.

Behem období od nekolika let do desetiletí muze jizva úplne napadnout játra, coz zpusobuje, ze je tezké a nodulární. Toto je známé jako cirhóza.

Pokud játra nemohou plnit své funkce udrzování zivota, dojde k nekolika poruchám orgánu a ke smrti. Symptomy se casto vyvíjejí az po rozsáhlém poskození.

Co je treba vedet o alkoholickém onemocnení jater?Zjistete více o tom, jak muze alkohol ovlivnovat játraPrectete si ted

2. Pankreatitida

Nadmerná konzumace alkoholu muze vést k pankreatitide, bolestivému zánetu pankreatu, který casto vyzaduje hospitalizaci.

Zánet se pravdepodobne týká predcasné aktivace proenzymu pankreatickým enzymum a chronické expozice acetaldehydu a dalsích chemických aktivit v pankreatu zpusobených alkoholem.

Priblizne 70 procent prípadu pankreatitidy postihuje osoby, které pravidelne pijí velké mnozství alkoholu.

3. Rakovina

Chronická konzumace alkoholu muze zvýsit riziko vývoje ruzných typu rakoviny, vcetne rakoviny úst, jícnu, hrtanu, zaludku, jater, tlustého streva, konecníku a prsu. Jak zvýsené riziko prispívá jak acetaldehyd, tak samotný alkohol.

Lidé, kterí tabáku kourí, stejne jako pití, mají vyssí riziko rakoviny horní cásti gastrointestinálního traktu a dýchacího traktu.

4. Vredy a gastrointestinální problémy


Vysoká konzumace alkoholu je spojena s alkoholovou tukovou játrou.

Silné pití muze zpusobit potíze s trávicím systémem, jako jsou zaludecní vredy, reflux kyselin, zánet zaludku a zánet zaludku, známý jako gastritida.

Jakmile alkohol zpocátku prochází gastrointestinálním traktem, zacíná pusobit toxické úcinky.11 Poskození trávicího systému muze také vést k nebezpecnému vnitrnímu krvácení ze zvetsených zil v jícnu, které souvisí s chronickým onemocnením jater.

Alkohol narusuje sekreci zaludecní kyseliny. Muze zpomalit vyprázdnení zaludku a muze poskodit pohyb svalu v celém streve.

Gastrointestinální trakt utrpí znacné mnozství poskození alkoholu.

5. Dysfunkce imunitního systému

Prílis mnoho piva oslabuje imunitní systém a ciní telo citlivým na infekcní onemocnení, jako je pneumonie a tuberkulóza.

Alkohol zpusobuje zmeny v cervených krvinkách, bílých krvinkách a trombocytech.

K poklesu poctu bílých krvinek muze dojít kvuli alkoholismu. K tomu dochází, protoze telo produkuje bílé krvinky potlaceno a bunky se zachycují v slezine.

Kazdá epizoda tezkého pití snizuje schopnost tela odvrátit infekce. Expozice velkého mnozství alkoholu a chronické tezké uzívání alkoholu bude mít nepríznivý vliv na produkci a funkci bílých krvinek v prubehu casu.

Vyssí riziko vzniku pneumonie, tuberkulózy (TBC), infekce HIV a dalsích stavu.

6.Poskození mozku

Alkohol je spojen s rozmazaným videním, ztrátou pameti, mrznou recí, obtízemi pri chuzi a zpomalením doby reakce. To vse je dusledkem jeho úcinku na mozek.

Zmenuje mozkové receptory a neurotransmitery a narusuje kognitivní funkci, nálady, emoce a reakce cloveka na více úrovních.

Vzhledem k tomu, ze alkohol je tlumícím prostredkem centrální nervové soustavy (CNS), zpusobuje potíze s zpracováním informací a predstavuje problém s resením jednoduchých problému.

Alkoholový úcinek na serotoninové receptory a receptory GABA muze zpusobit neurologické zmeny, které by mohly vést ke snízení osobního strachu z následku na jejich vlastní jednání, coz prispívá k rizikovému nebo násilnému chování.

Alkohol také narusuje jemnou motorickou koordinaci a rovnováhu, coz casto vede k úrazum z pádu. Nadmerné pití muze zpusobit "výpadky" nebo neschopnost pamatovat si události. Dlouhodobé tezké pití muze urychlit normální proces stárnutí mozku, coz má za následek casnou a trvalou demence.

Do veku 24 let se mozku stále rozvíjí. V dusledku toho jsou mladí dospelí zvláste zranitelní skodlivými úcinky alkoholu.

7. Podvýziva a nedostatky vitaminu

Dysfunkcní pít vede k podvýzive a nedostatkum vitaminu.

To muze být cástecne zpusobeno spatnou stravou, ale také proto, ze ziviny nejsou rádne rozlozeny. Nejsou dostatecne absorbovány z gastrointestinálního traktu do krve a nejsou úcinne pouzívány bunkami tela.

Také schopnost alkoholu prerusit produkci cervených krvinek v kostní dreni a zpusobit krvácení z zaludecních vredu muze vést k rozvoji anémie s nedostatkem zeleza.

Co je syndrom Wernicke-Korsakoff?Nedostatek thiaminu muze vést k syndromu Wernicke-Korsakoff, coz je stav spojený s vysokou konzumací alkoholuPrectete si ted

8. Osteoporóza


Dlouhodobé tezké pití muze zpusobit formu demence, která ovlivnuje pamet, ucení a dalsí mentální funkce.

Chronická tezká konzumace alkoholu, zejména behem dospívání a dospívání, muze dramaticky ovlivnit zdraví kostí a muze zvýsit riziko vzniku osteoporózy se ztrátou kostní hmoty, pozdeji v zivote.

Osteoporóza zvysuje riziko zlomenin, zejména u proximálního femuru kycle.

Alkohol narusuje rovnováhu mezi produkcí vápníku, vitaminu D a hladiny kortizolu, címz se zvysuje potenciální oslabení kostní struktury.

Lidé, kterí pijí nadmerne, pravdepodobneji rozbíjejí obratle nez ti, kterí ne.

Pít vysoké mnozství alkoholu behem dospívání zvysuje riziko osteoporózy pozdeji v zivote.

9. Srdecní onemocnení a kardiovaskulární zdraví

Tezké mohou zpusobit vysoký krevní tlak spoustením uvolnování nekterých hormonu, které zpusobují zúzení krevních cév. To muze mít nepríznivý vliv na srdce.

Nadmerný príjem alkoholu je dlouhodobe spojen s mnoha kardiovaskulárními komplikacemi, vcetne anginy pectoris, vysokého krevního tlaku a rizika srdecního selhání.

Mrtvice je potenciálne smrtící komplikace nadmerného pití. Kolísání krevního tlaku a zvýsení aktivace trombocytu jsou casté behem ozdravení tela od záchvatu. Tato smrtelná kombinace zvysuje pravdepodobnost ischemické mrtvice.

10. Nehody a zranení

Pití alkoholu v jakékoliv míre souvisí s autonehodami, domácím násilím, pády, utopením, pracovním úrazem, sebevrazdou a vrazdou.

Ridicská schopnost muze být narusena pouze jedním nápojem a osoba, která pije tezce, pravdepodobne utrpí vetsí nehodu pri nehode.

Chronické nebo tezké pít predstavuje obrovské zdravotní riziko. Pít prílis mnoho, at jiz jednou nebo po delsí dobu, muze vést k váznému a nevratnému poskození tela.

Zádný model pití není zcela bez rizika a neexistuje spolehlivá metoda, která by predpovídala, jak a kdy bude osoba poskozena v dusledku chronického tezkého pití alkoholu.

Výzkum

Více o zdravotních rizicích chronického tezkého pití z novinek MNT

Otrava u mladých zen muze vést k zneuzívání alkoholu

Dívky, které trpí otresy v detství, by mohly být vystaveny zvýsenému riziku zneuzívání alkoholu jako dospelí, i kdyz riziko je reverzibilní, podle studie zverejnené v Journal of Neurotrauma.

Neurovedi vyhledávají v mozku "alkoholické neurony"

Spotreba alkoholu mení strukturu a funkci neuronu v oblasti mozku, nazývanou dorsomedial striatum, najít vedce.

Tezké pití ve stredním veku zvysuje riziko mrtvice "více nez cukrovka"

Je dobre známo, ze vysoký krevní tlak a cukrovka mohou zvýsit riziko mrtvice. Nová dvojcata vsak zjistila, ze u lidí ve stredním veku muze tezká konzumace alkoholu jeste více zvýsit toto riziko.

Potlacení rakoviny prsu touhu po cukru

Potlacení rakoviny prsu touhu po cukru

Výzkumníci objevili zpusob, jak potenciálne bojovat proti rakovine prsu odolné proti chemoterapii, podle studie publikované v casopise Chemical Science. Vedci kampane proti rakovine prsu (BCC) na univerzite v Southamptonu ve Velké Británii narazili na zpusob potlacování trávení rakovinových bunek prsu za cukr.

(Health)

Co je treba vedet o cukrovce a kvasinkách?

Co je treba vedet o cukrovce a kvasinkách?

Obsah prehledu Jak jsou spojeny cukrovky a kvasinkové infekce Symptomy Diagnostika Lécba Výhled a prevence Kvasinky zijí prirozene v nasem tele. Pokud se vsak zacne nadmerne rust a stane se kvasinkou, muze to zpusobit problémy. Kvasinky se nacházejí v kuzi a v blízkosti sliznic a pomáhají udrzovat sousední bakterie pod kontrolou.

(Health)